Perusturvalautakunta, kokous 12.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Kotihoidon lääketutkimukseen osallistuminen

RauDno-2020-64

Valmistelija

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden tiedekunta on esittänyt kotihoidon kehittämishanketta (Lääkityksen arvioinnilla lisää toimintakykyä ja vähemmän palvelujen tarvetta) haettavaksi Itä-Suomen rakennerahastohaussa vuonna 2020 Euroopan aluekehitysrahastosta (EARK).
Hanke-esitys on käsitelty yliopiston johtoryhmässä 26.11.2019. Johtoryhmä on priorisoinut hanke-esityksen. Rahoituksen haku päättyy 15.5.2020. EARK-rahoituksen lisäksi hankkeelle haetaan rahoitusta Suomen kulttuurirahastosta sekä KELA:n tutkimusta tukevasta rahoituksesta.

Hankkeen vastuullinen johtaja on LT, geriatrian erikoislääkäri, geriatrisen lääkehoidon professori Sirpa Hartikainen.

Hankkeen tavoitteena on luoda lääkityksen arvioinnin moniammatillinen toimintamalli, jonka päämääränä on parantaa säännöllisen kotihoidon iäkkäiden asiakkaiden toimintakyvyn parantaminen, kaatumisten, käyntien (kotihoito, ensihoito, KYS:n päivystys) sekä sairaalahoitopäivien vähentäminen. Lisäksi tavoitteena on arvioida mallin vaikuttavuutta (kaatumiset ja toimintakyky) ja kustannusvaikuttavuutta.

Toimintamallia kehitetään yhdessä yrityskumppaneiden (Niiralan Apteekki, Vieremän Apteekki ja Alina hoivatiimi) ja julkisen terveydenhuollon ja kotihoidon kanssa.

Tutkimukseen osallistuminen edellyttää kunnilta:

- tutkimushenkilöiden poimimisen kotihoidon rekisteristä
- yhteydenoton asiakkaisiin sekä tiedotteen ja pyynnön asiakkaalle/hänen omaiselleen tutkimukseen osallistumisesta
- omahoitajan mukaan ottamisen tutkimustilanteeseen ja taustatietojen antamiseen
- pääsyn antamisen tietojen poimintaan rekisteristä erillisen tutkimushenkilöstön toimesta
- laboratoriotutkimusten järjestämisen interventiohenkilöille, jos lääkärin tutkimuksessa ilmenee niille tarvetta
- kaatumispäiväkirjojen täyttämisessä avustamisen, jos asiakas tai hänen omaisensa eivät kykene siihen kotihoidon henkilökunnan avulla

 

 

 

 


Tutkimukseen/hankkeeseen osallistumisen hyödyt:

- interventioryhmän tutkittavat saavat geriatrian tutkimuksen sekä moniammatillisen lääkehoidon arvioinnin. Geriatrin ja proviisorin palkkakustannukset tulevat tutkimukselta/hankkeelta
- kunnat saavat käyttöönsä uuden lääkehoidon toimintamallin
- verrokkiryhmän henkilöt saavat lääkehoidon tarkistuksen
- tutkimustulosten tieto

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Rautalammin kunnan kotihoito osallistuu tutkimukseen sillä edellytyksellä, ettei kunnalle synny tutkimukseen osallistumisesta kustannuksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kotihoidon vastaava

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)