Nuorisovaltuusto, kokous 8.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Edustajien valinta LANU/LAPE sekä kouluverkkoselvitystä koskevaan työryhmään.

RauDno-2021-729

Valmistelija

  • Nora Tauren, nora.tauren@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanhallitus päätti perustaa valtuustokaudelle 2021-2025 lasten ja nuorten hyvinvoinnin suunnittelun ja LAPE-työn ryhmän. LAPE-työn osalta ryhmän tavoitteena on edistää, ohjata, koordinoida, seurata ja arvioida kunnassa tehtävää lapsi- ja perhepalveluiden muutostyötä. Kunnan LAPE- ryhmässä tulisi olla edustus mm. kunnan sote-, sivistys- ja nuorisotoimesta, keskeisten järjestöjen ja seurakuntien edustus sekä nuorten edustus. 

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 27.10.2021 (§ 30) päättänyt esittää kunnanhallitukselle kouluverkoston muutosta valmistelevan työryhmän perustamista. Työryhmän tehtävä on selvittää kouluverkoston muutokseen liittyviä organisaatio-, kustannus- ja henkilöstörakenteeseen liittyviä skenaariota sekä pedagogisia ja oppilaskuljetuksiin liittyviä näkökulmia. Kuntalaisten ja työntekijöiden kuuleminen ja tarvittaessa yt-menettelyn käyttöönotto ovat osa muutostyöryhmän valmistelua, vaikkakin varsinainen päätöksenteko ja lopulliset linjaukset tehdään kunnanhallituksen ja -valtuuston toimesta. Muutosta suunnittevaan työryhmään eivät voi osallistua henkilöt, jotka ovat hallintolain (434/2003) tai kuntalain (410/2015) mukaan jäävejä. Jäävejä ovat esimerkiksi työntekijät, joiden tehtävänkuvaa tai työpaikkaa asia koskee tai huoltajia, joiden lapsen tai läheisen lapsen koulunkäyntiä asia koskee (intressijääviys). Jääviys koskee ko. asiassa myös kunnallista päätöksentekoa eri toimielimissä. Kunnanhallitus käsitteli työryhmän nimeämistä  ensimmäisen kerran 15.11.2021 ja lähetti asian uudelleen valmisteluun. Sivistystoimi on selvittänyt, miten varmistetaan työryhmän jäsenten jäävittömyys ja asiantuntemus.

Ehdotus

Nuorisovaltuusto valitsee LANU/LAPE - ja kouluverkoston muutostyöryhmään edustajansa kunnanhallitusen päätösten mukaisesti.

Päätös

Nuorisovaltuusto valitsee LANU/LAPE - työryhmään edustajakseen Hanna Korhosen  ja kouluverkoston muutostyöryhmään Kerttu Mustosen