Metsäjaosto, kokous 1.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Puunmyyntisuunnitelma vuodelle 2020

Rau-2019-662

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Juha Huttunen / Pohjois-Savon Metsänhoitoyhdistykseltä on toimeksiannon saaneena selvittänyt vuonna 2020 mahdollisesti toteutettavia puunmyyntikohteita. Selvityksen perusteella harvennushakkuut olisi mahdollista suorittaa tiloilla Jokela, Pärsnämäki ja Soijinmäki. Esitetty leimikko koostuisi lähes täysin harvennushakkuista. Hakkuukertymä olisi arviolta noin 3.400 m3 ja tuloja hakkuista kertyisi arviolta noin 65.000 euroa.

Liitteessä Leimikko2020_suunnitelma on kartta, josta käy ilmi ensi vuodelle esitetyt hakkuut.

Juha Huttunen / Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo esitteli metsäjaostolle ehdotuksen hakkuusuunnitelmaksi vuodelle 2020.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Metsäjaosto esittää kunnanhallitukselle päätettäväksi, että vuonna 2020 toteutetaan harvennushakkuita tiloilla Jokela, Pärsnämäki ja Soijinmäki. Hakkuukertymä olisi tällöin noin 3.400 m3. Lisäksi metsäjaosto päättää, että puukaupan kilpailuttamisen ja valvonnan järjestää Mhy Pohjois-Savo / Juha Huttunen.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Juha Huttunen / Metsänhoitoyhdistys Pohjois-Savo

Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)