Kunnanvaltuusto, kokous 4.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Tilapäisen valiokunnan perustaminen, hyvinvointilautakunnan erottaminen

RauDno-2023-98

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Matti Kärkkäinen ja yksitoista muuta valtuutettua jättivät valtuustoaloitteen 29.11.2022 tilapäisen valiokunnan perustamiseksi hyvinvointilautakunnan erottamiseksi.

Rautalammilla puolueiden välillä on neuvoteltu luottamuspaikkajako kuntavaalien 2021 jälkeen.  Aloitteen mukaan neuvotteluissa on sovittu paikkajaosta siten, että puolueet valitsevat itse paikoilleen henkilöt.

Aloitteessa todetaan: "Pohjois-Savossa on eri puolueiden välillä myös tehty herrasmiessopimus siitä, että luottamushenkilön vaihtaessa ryhmää, jäävät luottamustehtävät puolueelle. Tämä on luonnollinen seuraus siitä, että kuntavaaleissa lähes kukaan ei tule valituksi omilla äänillään, vaan valtuustoon ja varavaltuutetuksi päästään osana listaa D´Hondtin järjestelmän mukaisesti."

Aloitteessa kerrotaan edelleen: "Rautalammilla on tapahtunut useita siirtymiä ryhmien välillä ilman, että luottamushenkilöt olisivat noudattaneet tätä hyvää parlamentaarista tapaa. Koska henkilöt ja ryhmät, joihin henkilöt ovat loikanneet eivät halua noudattaa hyvää tapaa ja yhteisesti sovittua paikkajakoa, esittävät aloitteen allekirjoittajat, että valtuusto perustaa tilapäisen valiokunnan tarkastelemaan hyvinvointilautakunnan luottamusta ja erottamaan sen. Tavoitteena on paikkajaon toteutuminen ryhmien neuvotteleman, parlamentaarisen tavan ja Pohjois-Savon puolueiden välillä tehdyn herrasmiessopimuksen mukaisesti."

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se perustaa tilapäisen valiokunnan hyvinvointilautakunnan erottamiseksi.

Päätös

Heikki Pietikäinen esitti, että asia jätetään pöydälle.Tuomo Hänninen kannatti esitystä.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään.

Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät "jaa". Ne jotka kannattavat Heikki Pietikäisen ehdotusta, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä pohjaesitystä kannattivat Sinikka Korhonen, Päivi Heikkinen, Anne Karhunen, Tuulikki Tiihanoff ja Matti Kärkkäinen.

Heikki Pietikäisen esitystä kannattivat Tuomo Hänninen ja Heikki Pietikäinen.

Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys oli tullut päätökseksi äänin 5-2.

Heikki Pietikäinen ja Tuomo Hänninen jättivät asiasta eriävän mielipiteen :" Tilanne pitäisi ratkaista neuvottelemalla."

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,​ että se perustaa tilapäisen valiokunnan hyvinvointilautakunnan erottamiseksi.

Päätös

Pykälää ei käsitelty, vaan se vedettiin listalta pois.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.