Kunnanvaltuusto, kokous 4.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden pelisäännöt

RauDno-2023-81

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Loppukesästä 2022 päätettiin nimetä työryhmä valmistelemaan pelisääntöjä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Työryhmään nimettiin valtuuston varapuheenjohtaja Tytti Mård, hallituksen II varapuheenjohtaja Heikki Pietikäinen, ryhmänjohtaja/ valtuutettu Sinikka Korhonen ja hallintojohtaja Merja Koivula-Laukka. Työryhmä käytti  työskentelyssä apunaan Kuntaliiton julkaisua "Yhteisesti sovitutut toimintamallit ja pelisäännöt kuntien johtamisessa. Lisäksi ryhmä tutustui useiden kuntien pelisääntöihin ja huoneentauluihin.

Pelisäännöt ovat luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden toimintaperiaatteita linjaava vapaamuotoinen ohjeisto. Kysessä on yhteinen sopimus, tahdon ilmaus (ns. herrasmiessopimus), joka ei sido juridisesti. Pelisäännöt koostuvat kuudesta osioista:

1. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden roolit sekä vastuullinen ja strateginen päätöksenteko.

2. Luottamusta rakentava yhteistyö ja vuorovaikutus.

3. Vastuullinen ja tavoitteellinen kokoustyöskentely.

4. Mainetta ja kuntalaisvuorovaikutusta edistävä viestintä.

5. Poliittisten ryhmien yhteistyö.

6. Seuranta.

Pelisäännöt (luonnos) esiteltiin poliittisten valtuustoryhmien edustajille alkutalvesta 2022. Tavoitteena oli, että ryhmien vetäjät käyvät pelisäännöt yhdessä lävitse ryhmänsä jäsenten kanssa ja tekevät tarvittaessa kehittämisehdotuksia. Johtoryhmä on myös käsitellyt pelisääntöjä. Kunnanvaltuusto kävi keskustelun pelisäännöistä valtuustoseminaarissa 31.1.2023.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden pelisäännöt yhteisenä tahdonilmaisuna siitä, miten Rautalammilla hoidetaan yhteisiä asioita.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se hyväksyy luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden pelisäännöt yhteisenä tahdonilmaisuna siitä,​ miten Rautalammilla hoidetaan yhteisiä asioita.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.