Kunnanvaltuusto, kokous 4.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Lukion rehtorin viran auki julistaminen

RauDno-2023-105

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Vänttinen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, matti.vanttinen@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta päätti kokouksessaan 15.02.2023 esittää kunnanhallitukselle sivistystoimen johtamisjärjestelyistä, että perusopetuksen rehtorin lisäksi Rautalammin kunnassa on lukion rehtorin virka, joka täytettäisiin 01.08.2023 alkaen. Lukion rehtorin virkaan sisältyisi ovtes:n ylärajan mukainen opetusvelvollisuus.

 

Lukiossa on tulossa haettaviksi useampia opettajan tehtäviä. Olisi tärkeää, että lukion rehtori rekrytoidaan ennen opettajarekrytointeja, jotta rehtorin opetusvelvollisuuden kannalta mahdolliset opetettavat aineet tulisivat rekrytoinnissa huomioiduiksi.

Opettajarekrytointeja on suunniteltu yhteisiksi koko SavoGrown alueelle näkyvyyden lisäämiseksi ja puolisotyöpaikkojen varmistamiseksi. Yhteistä opettajien rekrytointikampanjaa on suunniteltu maaliskuulle. Siksi rehtorin rekrytointia halutaan nyt kiirehtiä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää antaa täyttöluvan lukion rehtorin tehtävään siten, että tehtävä täytettäisiin 1.8.2023 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosaston virat, virkanumerot, pätevyydet ja sijoituspaikat hyväksyttiin14.6.2022 kunnanvaltuustossa. Tässä yhteydessä ei ollut suoraa mainintaa siitä, mitä tapahtuu 1.8.2003 perustetulle lukion rehtorin viralle. Mutta koska esittelyteksissä on lauseke "koulutoimen täyttämättömien, myös niiden joiden tietoja ei saatu selville, virkojen lakkauttamista" (kv 14.6.2022/ §31), on mahdollista, että em. virka on lakkautettu. Tai ainakin kirjaus on sen verran epäselvä, että pykälää voi tulkita molempiin suuntiin.

Hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että 01.08.2023 alkaen Rautalammin kunnan perusopetuksessa on edelleen yksi rehtorin virka ja että Rautalammin lukion rehtorin virka täytetään toistaiseksi 01.08.2023 alkaen. Rehtorin virkoihin sisältyy ovtes:n mukainen opetusvelvollisuus.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se perustaa lukion rehtorin viran 1.8.2023 alkaen. Rehtorin virkaan sisältyy Ovtes:n mukainen opetusvelvollisuus. Lisäksi kunnanvaltuusto toteaa, että Rautalammin kunnan perusopetuksessa on edelleen yksi rehtorin virka ja siihen sisältyy Ovtes:n mukainen opetusvelvollisuus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että se perustaa lukion rehtorin viran 1.8.2023 alkaen. Rehtorin virkaan sisältyy Ovtes:n mukainen opetusvelvollisuus. Lisäksi kunnanvaltuusto toteaa,​ että Rautalammin kunnan perusopetuksessa on edelleen yksi rehtorin virka ja siihen sisältyy Ovtes:n mukainen opetusvelvollisuus.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.