Kunnanvaltuusto, kokous 4.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 86 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyessään ollessaan varapuheenjohtaja. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous. 

Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

Hallintosäännön 87 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä ja jolleivät erityiset syyt ole esteenä, pääsääntöisesti sähköisenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta.  

Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 16 valtuutettua ja neljä varavaltuutettua.

Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Päivi Heikkinen, Sari Hintikka-Varis, Eino Schwartz, Jouko Turpeinen ja Tytti Mård.

Paikalla olivat varavaltuutettua Hannu Keinänen, Sirpa Jalkanen, Jussi Herranen ja Anu Hotti.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.