Kunnanvaltuusto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Luottamushenkilön ero

RauDno-2019-94

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuutettu Sami Räsänen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisista syistä. Hän on kunnanvaltuuston varsinainen jäsen, tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja, teknisen lautakunnan varsinainen jäsen ja metsäjaoston jäsen.

 

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki 17 §).

Rautalammin kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava kunnanvaltuuston jäseniä.

Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää varaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että se myöntää Sami Räsäselle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi, teknisen lautakunnan jäseneksi sekä metsäjaoston jäseneksi. Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmään.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuutettu Sami Räsänen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisista syistä.

Hän on kunnanvaltuuston varsinainen jäsen,​ tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja,​ teknisen lautakunnan varsinainen jäsen ja metsäjaoston jäsen.

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton,​ puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja,​ kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu toimestaan,​ valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,​ puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki 17 §).

Rautalammin kunnan hallintosäännön 9 §:n mukaan tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava kunnanvaltuuston jäseniä.

Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää varaaksi,​ kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti.

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti 20.1. 2020 esittää kunnanvaltuustolle,​ että se

1. myöntää Sami Räsäselle eron kaikista luottamustoimista. 

2. kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi

3. valitsee uudet henkilöt tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi,​ teknisen lautakunnan jäseneksi sekä metsäjaoston jäseneksi.

4. valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uuden varavaltuutetun Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmään.

Päätös

1. Sami Räsäselle myönnettin ero kaikista luottamustoimista.

2. Varavaltuutettu Senja Hallivuori kutsuttiin varsinaiseksi valtuutetuksi jäljellä olevalle toimikaudelle.

3. Tarkastuslautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valittiin  Senja Hallivuori, teknisen lautakunnan jäseneksi valittiin  Jouni Lund ja metsäjaoksen jäseneksi valittiin Juhani Lehmonen.

4. Valtuuston puheenjohtaja päätti pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään uuden varavaltuutetun Kristillisdemokraattien (KD) valtuustoryhmään.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

  • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
  • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
  • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

  • päätös, johon muutosta haetaan
  • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.