Kunnanvaltuusto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Kuutinranta 6:548 tilan aseman muutos

RauDno-2019-421

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Tilan Kuutinranta (6:548) asemakaavoitus

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Rautalammin kirkonkylän pohjoispuolella sen läheisyydessä. Asemakaavoitettavaan alueeseen sisältyy tila 6:548, Kuutinranta. Asemakaavoitettavan alueen pinta- ala on yhteensä noin 4,3 ha.

Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Kuutinharjun palvelukoti ja omakotiasutusta. Alueelle on tavoitteena muodostaa omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja. Kunnan tavoitteena on luoda suunnittelualueesta toimiva, yhtenäinen ja vetovoimainen asuinympäristö. Kuutinharjun palvelukoti halutaan kaavamuutoksen avulla liittää entistä tiiviimmäksi osaksi kunnan asumisrakennetta.

Suunnittelualueella on voimassa Rautalammin keskustan yleiskaava 2030, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2019. Yleiskaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). Lisäksi alueelle on osoitettu vesiliikenteen alue (LV) ja johtoura. Alueella on voimassa Lassilan alueen rakennuskaava, joka on hyväksytty vuonna 1986.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Kaavoitusjaosto päättää esittää kunnanhallitukselle tilan Kuutinranta (6:548) asemakaava luonnoksen laittamista nähtäville.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Asemakaavoitettava alue sijaitsee Rautalammin kirkonkylän pohjoispuolella sen läheisyydessä. Asemakaavoitettavaan alueeseen sisältyy tila 6:548,​ Kuutinranta. Asemakaavoitettavan alueen pinta-​ ala on yhteensä noin 4,​3 ha.

Suunnittelualueen vieressä sijaitsee Kuutinharjun palvelukoti ja omakotiasutusta. Alueelle on tavoitteena muodostaa omarantaisia omakoti-​ ja rivitalotontteja. Kunnan tavoitteena on luoda suunnittelualueesta toimiva,​ yhtenäinen ja vetovoimainen asuinympäristö. Kuutinharjun palvelukoti halutaan kaavamuutoksen avulla liittää entistä tiiviimmäksi osaksi kunnan asumisrakennetta.

Suunnittelualueella on voimassa Rautalammin keskustan yleiskaava 2030,​ joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa 28.8.2019. Yleiskaavassa alue on osoitettu asuntoalueeksi (A). Lisäksi alueelle on osoitettu vesiliikenteen alue (LV) ja johtoura. Alueella on voimassa Lassilan alueen rakennuskaava,​ joka on hyväksytty vuonna 1986.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää  laittaa nähtäville tilan Kuutinranta 6:548 asemakaavaehdotuksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Lassilan alueen asemakaavan muutos eli Kuutinranta 6:548 tilan asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä 27.6.-26.7.2019. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,3 ha ja alue on Rautalammin kunnan omistuksessa. Kaavan tavoitteena on muodostaa alueelle omarantaisia omakoti- ja rivitalotontteja. Kaavamuutoksella suunnittelualueelle on osoitettu 10 omarantaista erillispientalojen rakennuspaikkaa, joista yksi on rakennettu ja 3 ei-omarantaista rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten rakennuspaikkaa.Lisäksi kaavalla on osoitettu venevalkama-alue,suojaviheralue sekä katualueet ja ajoyhteys uusille rakennuspaikoille. Kaavoittaja on tehnyt annettuihin lausuntoihin  vastineet ja ne esitellään kokouksessa. Kaavakartta, kaavaselostus, kaavamääräykset, OAS ja muut asiakirjat ja selvitykset on nähtävillä kokouksessa.

Kaavoitusjaoston kokouksessa 12.8.2019 Timo Satuli esitti, että LV - aluetta laajennetaan tontin numero 1 alueelle (rajauksena pistekatkoviivalla merkitty alue tontin numero 7 rajaan asti). Kaija Satuli ja Hannu Korhonen kannattivat esitystä. Timo Satulin esitys voitti äänin 5 - 0. Muuten kaavaehdotus hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

Asiantuntijana kunnanhallituksen kokouksessa kuullaan kaavoittaja Timo Leskistä, FCG.                                      

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Päätös

Kunnanjohtaja esitti, että asemakaava laitetaan nähtäville kaavoittajan esittämällä tavalla.

Hannu Korhonen esitti, että kaava laitetaan nähtäville kaajaoston esittämällä tavalla. Raija Haukka kannatti esitystä. Koska  kunnanjohtajan pohjaesityksestä oli tehty poikkeava esitys, puheenjohtaja päätti, että suoritetaan äänestys. Ne, jotka kannattavat kunnajohtajan esitystä äänestävät jaa, ne jotka kannattavat Hannu Korhosen esitystä äänestävät ei. Suoritetussa äänestyksessä kunnanjohtajan esitystä kannattivat Tiina Puranen, Pekka Annala, Sinikka Korhonen ja Matti Kärkkäinen. Hannu Korhosen esitystä kannattivat Raija Haukka ja Hannu Korhonen.

Kunnanjohtajan esitys tuli päätökseksi äänin 4-2.

Kari Laitinen jääväsi itsensä ja hän poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Kuutinranta tilan 6:548 asemakaavamuutos on ollut luonnoksena nähtävillä 27.6. - 26.7.2019. Asemakaavaluonnoksesta saatiin lausunnot Pohjois-Savon Ely-keskukselta ja Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta.  Asemakaavan muutosluonnoksesta ei saatu yhtään huomautusta. Alueen kaavoituksesta vastaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Timo Leskinen on laatinut vastineen annettuihin lausuntoihin. Liitteenä yhteenveto lausunnoista ja vastineista.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Kaavoitusjaosto esittää kunnanhallitukselle kaavoittajan tekemän vastineen hyväksymistä ja kaavaehdotuksen nähtäville laittamista.

Päätös

Timo Satuli esitti, että LV - aluetta laajennetaan tontin numero 1 alueelle (rajauksena pistekatkoviivalla merkitty alue tontin numero 7 rajaan asti). Kaija Satuli ja Hannu Korhonen kannattivat esitystä. Timo Satulin esitys voitti äänin 5 - 0. Muuten kaavaehdotus hyväksyttiin esitetyn mukaisesti.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Lassilan alueen asemakaavan muutosehdotus on ollut nähtävillä 15.8. - 13.9.2019. Määräaikaan mennessä kaavasta saatiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausunto. Muistutuksia kaavasta ei tehty.

Kaavoittaja on tehnyt vastineen ELY-keskuksen lausuntoon. Kaavamääräyksien sanamuotoa on muutettu lausunnon mukaisesti. Kaavoittaja toteaa, että ELY-keskuksen esittämiin mitoitus- ja emätilaselvityksiin ei ole tarvetta, koska alueen toteutus tapahtuu asemakaavalla. Emätila- ja mitoituslaskelmat ovat rakentamista ohjaavan rantayleiskaavan selvityksiä, jolla turvataan ranta-alueiden maanomistajien yhdenvertaisuus. Taajamassa tätä tarvetta ei ole, koska taajamarakenne ja rakentamisen määrä ei voi muodostua pelkästään maanomistusolojen perusteella. Luonnosvaihessa palautteen vastineessa selvitysten tarpeettomuus on myös perusteltu.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä kaavaehdotuksen, kaavaselostuksen, vastineen Pohjois-Savon ELY-keskuksen lausuntoon sekä muut Lassilan alueen asemakaava muutosehdotukseen liittyvät kaava-asiakirjat ja esittää kaavaehdotusta asiakirjoineen edelleen Rautalammin kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Lassilanalueen (Kuutinranta) asemakaavamuutoksen ehdotus on ollut nähtävillä 15.8-13.9.2019. Tilan  Niemi 686-408-26-103 omistaja on esittänyt asemakaavaehdotusta muutettavaksi siten, että hänen omistamalleen alueelle tulisi kaksi omakotitalotonttia ja rivitalo. Kaavoittaja on muutokset asemakaavaan tehnyt ja koska kyseessä ei ole pelkkä tekninen muutos, on kaavaehdotus asiakirjoineen ( kaavaselotus, luontoselvitys, kaavakartta ym.) laitettava uudelleen nähtäville. Lisäksi asemakaavaehdotuksesta pyydetään tarvittavat lausunnot. Muilta osin toimitaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen määräysten mukaisesti.

Asemakaavaehdotus asiakirjoineen esitellään kokouksessa. Asiantuntijana kuullaan tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Lassilanalueen( Kuutinranta) asemakaavaehdotus laitetaan uudelleen nähtäväksi 18.12.2019 -17.1.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Lassilan alueen (Kuutinranta) asemakaavan muutos on ollut uudelleen nähtävillä 18.12.2019 - 17.1.2020 välisenä aikana. Asemakaavasta pyydettiin lausunnot Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon liitolta ja Kuopion kulttuurihistorialliselta museolta. Nähtävillä olosta kuulutettiin ja naapureita informoitiin vielä erikseen.

Määräaikaan mennessä ei saatu lausuntoja tai muistutuksia. Pohjois-Savon Liitto ja Kuopion kultuurihistoriallinen museo ilmoittivat, että eivät lausu uudelleen nähtävillä olevasta asemakaava muutoksesta.

Kaavamateriaali lähetetään kunnanhallitukselle 20.1.2020.

Asiantuntijana kuulltaan teknistä  johtajaa Antti Tuppuraa.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen, kaavamääräykset, kaavaselosteen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä muut kaavaan liittyvät asiakirjat ja esittää asemakaavaa asiakirjoineen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Lassilan alueen (Kuutinranta) asemakaavan muutos on ollut uudelleen nähtävillä 18.12.2019 -​ 17.1.2020 välisenä aikana. 

Määräaikaan mennessä ei saatu lausuntoja tai muistutuksia. 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti 20.1.2020 osaltaan hyväksyä asemakaavan muutosehdotuksen,​ kaavamääräykset,​ kaavaselosteen,​ osallistumis-​ ja arviointisuunnitelman sekä muut kaavaan liittyvät asiakirjat ja esittää asemakaavaa asiakirjoineen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Timo Satuli esitti, että kaavajaoston alkuperäisen esityksen mukaisesti kaavassa oleva LV -alue kaavoitetaan lähi- ja virkistysalueeksi.Esitystä kannattivat Jarmo Hänninen ja Hannu Korhonen.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen pohjaesityksestä poikkeava esitys, suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä  äänestävät "jaa", ne jotka kannattavat Timo Satulin esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen esitys sai 13 ääntä, Timo Satulin esitys 7 ääntä. Timo Satulin esitystä kannattivat Raija Haukka, Jarmo Hänninen, Emma Ilomäki, Hannu Korhonen, Jorma Kukkonen, Tytti Mård ja Timo Satuli.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen ehdotus hyväksyttiin äänin 13-7.

Sirpa Jalkanen jääväsi itsensä ja  poistui lehteriyleisöön tämän asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja pyysi valtuutettu Sari Hintikka-Variksen ottamaan paikkansa valtuustossa tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Sari Hintikka-Varis poistui kesken asian käsittelyn klo 19.00.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.