Kunnanvaltuusto, kokous 4.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Anna-Reetan luontopäiväkodin rakentaminen

RauDno-2019-772

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen tilanne - muistion (Iina Hänninen, Jaana Jalkanen, Tiina Puranen, 3.12.2019) perusteella varhaiskasvatuksen lisätilan tarve on akuutti (liite 1).

Teknisen lautakunnan tilaama arkkitehtitoimisto Arkitupa Oy on yhdessä kunnanhallituksen nimeämän Päiväkodin suunnittelutyöryhmän kanssa saanut luonnossuunnitelmat valmiiksi (liite 2). 

Inmeco Oy on Päiväkoti Riihikoto - arvio rakennuksen korjattavuudesta ja vaihtoehtojen kustannuksista - arviossaan (13.9.2018) vertaillut eri vaihtoehtoja, miten päiväkodin rakennushanke voitaisiin toteuttaa (liite 3). 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että Anna-Reetan Luontopäiväkoti toteutetaan paikallarakennettuna rakennuksena liitteenä olevien luonnossuunnitelmien mukaisesti siten, että rahoituksena käytettäisiin leasing-rahoitusta.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Varhaiskasvatuksen tilanne -​muistion (Iina Hänninen,​ Jaana Jalkanen,​ Tiina Puranen,​ 3.12.2019) perusteella varhaiskasvatuksen lisätilan tarve on akuutti (liite 1). Asia on ollut keskustelun alla alkuvuodesta 2017 alkaen. 

Inmeco Oy on Päiväkoti Riihikoto -​ arvio rakennuksen korjattavuudesta ja vaihtoehtojen kustannuksista -​ arviossaan (13.9.2018) vertaillut eri vaihtoehtoja,​ miten päiväkodin rakennushanke voitaisiin toteuttaa (liite 3). 

Riihikodon päiväkodin tilanahtaudesta ja peruskorjaustarpeesta johtuen tarvitaan lisää hoitopaikkoja alle kouluikäisille lapsille. Hoitopaikkojen tarve tällä hetkellä on noin 53 paikkaa. Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty mm. Riihikodon peruskorjausta ja laajennusta, uuden päiväkotirakennuksen rakentamista ja erilaisia vuokratilaratkaisuja. Vuokratilaratkaisujen huono puoli on niiden kalleus pidemmällä aikajänteellä. Myös se, että vuokra-ajan loputtua vuokratilat palautuisivat vuokraajalle, on todettu huonoksi ratkaisuksi. Hyvänä puolena on vuokratilojen joustavuus.

Uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen on todettu hankesuunnitteluvaiheessa mm. tilankäytöllisesti ja laadullisesti parhaaksi vaihtoehdoksi. Myös sisäilmastoltaan paikalla rakennettu rakennus on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi. Haasteiksi on
arvioitu uudisrakennuksen kalleus ja vuokratiloja huonompi tilankäytöllinen joustavuus. Luonnossuunnittelussa huomiota on kiinnitetty siihen, että tiloja on kohtuukustannuksin mahdollista muuntaa toiseen käyttötarkoitukseen.

Riihikodon päiväkodin peruskorjaus ja laajentaminen on arvioitu melko kustannustehokkaaksi vaihtoehdoksi. Huonona puolena on kuitenkin huomioitava tontin ahtaus – laajennus ja leikkipaikat eivät mahdu tontille. Myös peruskorjauksen epäonnistumisen riski on olemassa.

Teknisen lautakunnan tilaama arkkitehtitoimisto Arkitupa Oy on yhdessä kunnanhallituksen nimeämän Päiväkodin suunnittelutyöryhmän kanssa saanut luonnossuunnitelmat valmiiksi (liite 2). 

Tekninen lautakunta on päättänyt esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että Anna-Reetan Luontopäiväkoti toteutetaan paikalla rakennettuna rakennuksena liitteenä olevien luonnossuunnitelmien mukaisesti siten, että rahoituksena käytettäisiin leasing-rahoitusta. Hankkeen kustannusarvio tässä vaiheessa on 1 300 000 euroa.

Asiasta on järjestetty infotilaisuus valtuustoseminaarissa syksyllä 2019 sekä info- ja keskusteluilta kuntalaisille 16.1.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä ja esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että Anna-Reetan Luontopäiväkoti toteutetaan paikalla rakennettuna rakennuksena liitteenä olevien luonnossuunnitelmien mukaisesti siten, että rahoituksena käytettäisiin leasing-rahoitusta. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiina Puranen jääväsi itsensä ja poistui kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

 • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Riihikodon päiväkodin tilanahtaudesta ja peruskorjaustarpeesta johtuen tarvitaan lisää hoitopaikkoja alle kouluikäisille lapsille. Hankesuunnitteluvaiheessa on selvitetty mm. Riihikodon peruskorjausta ja laajennusta,​ uuden päiväkotirakennuksen rakentamista ja erilaisia vuokratilaratkaisuja. 

Uuden päiväkotirakennuksen rakentaminen on todettu mm. tilankäytöllisesti ja laadullisesti parhaaksi vaihtoehdoksi. Myös sisäilmastoltaan paikalla rakennettu rakennus on todettu parhaaksi vaihtoehdoksi. Haasteiksi on
arvioitu uudisrakennuksen kalleus ja vuokratiloja huonompi tilankäytöllinen joustavuus. Luonnossuunnittelussa huomiota on kiinnitetty siihen,​ että tiloja on kohtuukustannuksin mahdollista muuntaa toiseen käyttötarkoitukseen. Teknisen lautakunnan tilaama arkkitehtitoimisto Arkitupa Oy on yhdessä kunnanhallituksen nimeämän Päiväkodin suunnittelutyöryhmän kanssa saanut luonnossuunnitelmat valmiiksi.

Hankkeen kustannusarvio tässä vaiheessa on 1 300 000 euroa.

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti 20.1.2020 osaltaan hyväksyä ja esittää kunnanvaltuustolle päätettäväksi,​ että Anna-​Reetan Luontopäiväkoti toteutetaan paikalla rakennettuna rakennuksena liitteenä olevien luonnossuunnitelmien mukaisesti siten,​ että rahoituksena käytettäisiin leasing-​rahoitusta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiina Puranen jääväsi itsensä ja eikä hän osallistunut asian käsittelyyn, vaan poistui lehteriyleisöön tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtaja pyysi varavaltuutettu Anna-Liisa Pulliaisen ottamaan paikkansa valtuustossa tämän asian käsittelyn ajaksi.

Asiantuntijana kuultiin teknistä johtajaa Antti Tuppuraa, sivistysjohtaja Olli Lipposta ja varhaiskasvatuksen erityisopettajaa Jaana Jalkasta.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.