Kunnanvaltuusto, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Teknisen johtajan viran täyttäminen

RauDno-2021-656

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.9.2021, että teknisen johtajan tehtävän pätevyysvaatimuksia muutetaan ja virka laitetaan uudelleen haettavaksi.

Tekninen johtaja vastaa teknisen osaston johtamisesta sekä toiminnan kehittämisestä. Lisäksi hän  vastaa kunnan investointien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tekninen johtaja toimii teknisen lautakunnan esittelijänä ja työskentelee kunnanjohtajan alaisuudessa osana kunnan johtoryhmää.  

Viran kelpoisuusehtona on teknisen alan korkeakoulututkinto, insinöörin tutkinto tai  muu vastaava tutkinto. Arvossa pidetään talonrakennus- tai ympäristö- ja vesirakennusalan koulutusta ja työkokemusta. Tekniseltä johtajalta toivotaan kokemusta esimies- ja johtotehtävistä sekä kunnallistalouden osaamista. Eduksi luetaan kunnallishallinnon lainsäädännön tuntemus, hankintaosaaminen ja kuntalaisten elinvoimaa lisäävä työote

Määräaikaan mennessä tehtävää haki 11 henkilöä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus valitsee virkaan hakeneista henkilöt, jotka haastatellaan. Lisäksi kunnanhallitus päättää ryhmän, joka haastattelee sekä haastatteluajankohdat.

Päätös

Kunnanhallitus totesi, että teknisen johtajan virkaa hakeneista yksi ei ole pätevä ja yksi hakijoista on päättänyt perua hakemuksensa. Kunnanhallitus päättti kutsua yhdeksästä jäljelle jääneestä hakijasta haastatteluun Jari Savinaisen Kuopiosta, Janne Martiskaisen Kuopiosta ja Lauri Leppisaaren Jyväskylästä. 

Haastatteluryhmäksi päätettiin valita kunnanhallitus, kunnanvaltuuston puheenjohtajisto, teknisen lautakunnan edustaja, kunnanjohtaja ja hallintojohtaja ja vs.tekninen johtaja.  

Haastattelut pidetään 8.11.2021 iltapäivällä.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus ja teknisen lautakunnan edustajat haastattelivat 8.11.2021 insinööri Jari Savinaisen, insinööri Janne Martiskaisen ja rakennusinsinööri Lauri Leppisaaren. Kysymyspatteristo oli kaikille sama, mutta haastatteluryhmä pystyi tarvittaessa esittämään täydentäviä kysymyksiä. Haastattelujen perusteella henkilöarviointiin päätettiin lähettää Jari Savinainen ja Janne Martiskainen.

Eezy Personell Jyväskylästä on tehnyt henkilöarvioinnit ja konsultti esittelee ne kokouksessa 22.11.2021.

Hallintosäännön 41 §:n mukaan toimialajohtajien valinnasta päättää kunnanvaltuusto. Teknisen johtajan tehtävänä on johtaa teknistä osastoa sekä toimia teknisen toimen toimialajohtajana. Hän vastaa teknisen toimen hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta kuten rakentamisesta, kehittämisestä, yhdyskuntasuunnittelusta, vesi-, tie-, jäte-, liikenne- ja ympäristönsuojelusta sekä palo- ja pelastustoimesta. Lisäksi teknisen toimen alaisuuteen kuuluvat kunnan kiinteistöt, metsien hoito sekä huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät asiat. Tekninen johtaja toimii esittelijänä teknisessä lautakunnassa. Hän on toimii kunnanjohtajan alaisuudessa ja on kunnan johtoryhmän jäsen.

Kunnanhallituksen jäsenillä on ollut käytössä kaikkien 11 henkilön hakemukset ja Kuntarekrystä tulostetut koulutus-, tutkinto- ja työkokemustiedot.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että tekniseksi johtajan virkaan valitaan insinööri Janne Martiskainen.

Päätös

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että teknisen johtajan virkaan valitaan insinööri Janne Martiskainen ja varalle insinööri Jari Savinainen.

Asiantuntijana kuultiin Eezy Personnel Assessmentin Terhi Tuukkasta.

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle,​ että teknisen johtajan virkaan valitaan insinööri Janne Martiskainen ja varalle insinööri Jari Savinainen.

Asiantuntijana kuultiin Eezy Personnel Assessmentin Terhi Tuukkasta.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että kyseessä on virkavaali.Koska vastaehdotusta ei tehty, varsinaiseen vaalitoimitukseen ei tarvinnut ryhtyä.

Teknisen johtajan virkaan valittiin insinööri Janne Martiskainen. Hän täyttää hakijoista parhaiten tehtävälle asetut kriteerit.Tätä näkemystä tukevat haastattelussa esiin tulleet seikat ja tehty henkilöarviointi. (hallintolaki 45§, kuntalaki 88§)

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika ja ennen viran vastaanottamista valitun henkilön on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Varalle valittiin insinööri Jari Savinainen.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.