Kunnanvaltuusto, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Sivistysosaston välitilinpäätös 1.1. - 31.8. 2021

RauDno-2021-648

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysostaston hallintokunnat ovat laatineet toisen kolmanneksen välitilinpäätöksen ja arvioineet sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista elokuun 2021 loppuun mennessä.

Koulutoimen ulkoiset menot ylittävät hieman tavoitteenmukaisen 66,6% kertymän ollen 67,6%. Samaan aikaan ulkoiset tulot ovat myös ylittyneet ollen 100,5% ja näin ollen ulkoinen toimintakate kokonaisuudessaan jää 65,5 %. Koulutoimen ulkoinen kate on yhteensä 65,5%. Edellisvuoteen kustannusten nousua näyttäisi kertyvän n. 0,45M€. Kustannusten nousua selittävät mm. suuremmat äitiys- ja sairauspoissaolot (16000€), kotikuntakorvausten kasvu 40000€), oppilaskuljetusten intojen nousu sekä edellisvuoden säästöt yli kahden kuukauden etäopetusjaksosta (yht. n. 100000€), kouluverkkoselvityksen teko (6000€), sisäisten kulujen kasvu 50 000€, kasvomaskien hankinnat (10 000 €). Vaikka kustannukset ovat edellisvuoteen nähden nousseet, olemme edelleen budjettiraamien sisällä. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen  budjetin kertymä on alkuvuosipainotteinen johtuen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen alkuvuoden avustusten maksatuksesta sekä kirjaston alkuvuoteen painottuvasta aineiston tilaamisesta.  Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ulkoisten menojen kertymä oli elokuun lopussa 60,4% ja toimintakate hieman yli tavoitellun 66,6% ollen yhteensä 68,1%. Toimintakatteen uskotaan tasaantuvan ja ennusteiden mukaan tilinpäätös tullaan kirjaamaan budjetin raameissa. 

 

Lukion 2021 budjettia nostaa maksuttoman toisen asteen alkaminen. Oppimateriaali- ja laitehankintoihin on varattu yhteensä n. 40 000€. Perusopetuksen henkilöstömenot tulevat todennäköisesti ylittymään, mutta ylitys pystyttäneen paikkaamaan osaston sisäiden kustannusten jaon avulla. Esiopetuksen menot tulevat myös ylittämään budjetin, mutta myös tässä tapauksessa ylitys voidaan hoitaa osaston sisäisten kustannusten jaon avulla. Kulttuuritoimen budjetti oli tälle vuodelle n. 20 000 € normaalia suurempi johtuen Pestuumarkkinoiden juhlavuoden järjestelyihin varautumisesta. Vuodelle 2022 budjetti palaa kulttuuritoimen osalta ennalleen. 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnahallitukselle ja -valtuustolle. 

Päätös

Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnahallitukselle ja -valtuustolle. 

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosaston hallintokunnat ovat laatineet toisen kolmanneksen välitilinpäätöksen ja arvioineet sekä taloudellisten että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista elokuun 2021 loppuun mennessä.

Koulutoimen ulkoiset menot ylittävät hieman tavoitteenmukaisen 66,​6% kertymän ollen 67,​6%. Samaan aikaan ulkoiset tulot ovat myös ylittyneet ollen 100,​5% ja näin ollen ulkoinen toimintakate kokonaisuudessaan jää 65,​5 %. Koulutoimen ulkoinen kate on yhteensä 65,​5%. Edellisvuoteen kustannusten nousua näyttäisi kertyvän n. 0,​45M€. Kustannusten nousua selittävät mm. suuremmat äitiys-​ ja sairauspoissaolot (16 000€),​ kotikuntakorvausten kasvu 40 000€),​ oppilaskuljetusten hintojen nousu sekä edellisvuoden säästöt yli kahden kuukauden etäopetusjaksosta (yht. n. 100 000€),​ kouluverkkoselvityksen teko (6 000€),​ sisäisten kulujen kasvu 50 000€,​ kasvomaskien hankinnat (10 000 €). Vaikka kustannukset ovat edellisvuoteen nähden nousseet,​ olemme edelleen budjettiraamien sisällä. 

Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikatoimen budjetin kertymä on alkuvuosipainotteinen johtuen kulttuuri-​,​ liikunta-​ ja nuorisotoimen alkuvuoden avustusten maksatuksesta sekä kirjaston alkuvuoteen painottuvasta aineiston tilaamisesta. Kulttuuri-​ ja vapaa-​aikatoimen ulkoisten menojen kertymä oli elokuun lopussa 60,​4% ja toimintakate hieman yli tavoitellun 66,​6% ollen yhteensä 68,​1%. Toimintakatteen uskotaan tasaantuvan ja ennusteiden mukaan tilinpäätös tullaan kirjaamaan budjetin raameissa. 

Lukion 2021 budjettia nostaa maksuttoman toisen asteen alkaminen. Oppimateriaali-​ ja laitehankintoihin on varattu yhteensä n. 40 000€. Perusopetuksen henkilöstömenot tulevat todennäköisesti ylittymään,​ mutta ylitys pystyttäneen paikkaamaan osaston sisäiden kustannusten jaon avulla. Esiopetuksen menot tulevat myös ylittämään budjetin,​ mutta myös tässä tapauksessa ylitys voidaan hoitaa osaston sisäisten kustannusten jaon avulla. Kulttuuritoimen budjetti oli tälle vuodelle n. 20 000 € normaalia suurempi johtuen Pestuumarkkinoiden juhlavuoden järjestelyihin varautumisesta. Vuodelle 2022 budjetti palaa kulttuuritoimen osalta ennalleen. 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-​8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistysosaston välitilinpäätöksen 1-​8kk 2021 ja päättää esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.