Kunnanvaltuusto, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Selvitys arviointikertomuksen havaintoihin 2020, sivistysosasto 

RauDno-2021-637

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sivistystoimen toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Tarkastuslautakunnan raportin mukaan tavoitteenasetantaa on selkeytetty aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tavoitteissa on huomioitu palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Tarkastuslautakunta korostaa, että sivistystoimen alaiset palvelut ovat keskeisessä roolissa kunnan elinvoimaisuuden ja markkinoinnin näkökulmasta. Tästä syystä sivistystoimen palvelujen tavoitteita on edelleen kirkastettava. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kouluverkkokysymys on yksi keskeisimmistä kunnan talouteen vaikuttavista asioista. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa, että tulevaisuuden investoinnit tulee tehdä entistä tarkemmin kestävän kuntatalouden mukaisesti ja laskelmissa tulee huomioida eri skenaariot muun muassa talouden ja palvelutarpeen mukaan. 

Tarkastuslautakunta toteaa, että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti, mutta epäilee uuden päiväkodin nostavan varhaiskasvatuksen kuluja. Sen sijaan lukion kustannukset tarkastuslautakunta toteaa käyttökustannuksiltaan reilusti Pohjois-Savon keskiarvo kalliimmaksi ja syyksi korkeimmille kustannuksille ratsastuspainotuksen. 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Sivistyslautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan: 

1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja tavoitteiden toteutumista. 

2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-, perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. 

3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen. Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten palaamista ennalleen, jopa hieman nousevan. 

 

Päätös

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan: 

1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja tavoitteiden toteutumista. 

2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-, perus- ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. 

3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen. Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten palaamista ennalleen, jopa hieman nousevan. 

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan sivistystoimen toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet pääosin hyvin. Tarkastuslautakunnan raportin mukaan tavoitteen asettelua on selkeytetty aikaisempiin vuosiin verrattuna ja tavoitteissa on huomioitu palvelujen vaikuttavuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Tarkastuslautakunta korostaa,​ että sivistystoimen alaiset palvelut ovat keskeisessä roolissa kunnan elinvoimaisuuden ja markkinoinnin näkökulmasta. Tästä syystä sivistystoimen palvelujen tavoitteita on edelleen kirkastettava. 

Tarkastuslautakunta toteaa,​ että kouluverkkokysymys on yksi keskeisimmistä kunnan talouteen vaikuttavista asioista. Lisäksi tarkastuslautakunta toteaa,​ että tulevaisuuden investoinnit tulee tehdä entistä tarkemmin kestävän kuntatalouden mukaisesti ja laskelmissa tulee huomioida eri skenaariot muun muassa talouden ja palvelutarpeen mukaan. 

Tarkastuslautakunta toteaa,​ että perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palvelut pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti,​ mutta epäilee uuden päiväkodin nostavan varhaiskasvatuksen kuluja. Sen sijaan lukion kustannukset tarkastuslautakunta toteaa käyttökustannuksiltaan reilusti Pohjois-​Savon keskiarvo kalliimmaksi ja syyksi korkeimmille kustannuksille ratsastuspainotuksen. 

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa hyvin tehdystä ja perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimenpiteinä ja lausuntonaan: 

1. Talousarvion sitovia tavoitteita kehitetään edelleen vastaamaan paremmin kuntastrategiaa ja kuvaamaan selvemmin palvelun keskeisten toimintojen ja tavoitteiden toteutumista. 

2. Kouluverkkoselvityksen jatkotoimenpiteenä selvitetään eri skenaariot esi-​,​ perus-​ ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseksi. 

3. Peruskoulutuksen väliaikaisesti parantuneen toimintakatteen ennakoidaan palautuvan normaalille tasolle koronapandemian hellittämisen jälkeen. Etäopetusjakso keväällä ja syksyllä 2020 laskivat hetkellisesti kuljetuskustannuksia ja esimerkiksi ateriakustannuksia. Vuoden 2021 osalta ennustetaan kustannusten palaamista ennalleen,​ jopa hieman nousevan.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan lausunnon ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan lausunnon ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.