Kunnanvaltuusto, kokous 30.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Selvitys arviointikertomuksen havaintoihin 2020, perusturvaosasto

RauDno-2021-340

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Milja Leino, milja.leino@kpmg.fi

Perustelut

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää.

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen kokouksessaan 15.3.2021 laaditun luonnoksen pohjalta.

 

Ehdotus

Puheenjohtajan päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto päättää - merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 - pyytää kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen, johtopäätösten ja suositusten vuoksi.

Päätös

Päätösehdotuksen mukaisesti. 

Perustelut

 

 

 

 

Ehdotus

 

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2020. Tarkastuslautakunta päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto päättää -​ merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 -​ pyytää kunnanhallitusta antamaan vuoden 2021 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä,​ mihin toimenpiteisiin kunnanhallitus on ryhtynyt arviointikertomuksessa esitettyjen yhteenvetojen,​ johtopäätösten ja suositusten vuoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perusturvan toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös siihen, että tavoiteasetantaa ja toteumaraporttia on selkeytetty aikaisemmista vuosista ja useissa tavoitteissa on myös huomioitu palveluiden vaikuttavuuden parantaminen.

Tarkastuslautakunta toivoo, että jatkossa tavoitteissa huomioidaan myös taloudelliseen tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet ja, että kunnan tulee omistajaohjauksen ja -valvonnan keinoin pyrkiä varmistumaan siitä, että kunnan etu toteutuu ja kunnan ostopalveluille asettamat tavoitteet toteutuvat kuntatasolla.

Tarkastuslautakunta toteaa myös, että perusturvassa on tehty tärkeitä toimenpiteitä palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi, vaikka yhtäaikaa perusturva on pystynyt pienentämään kustannuksia. Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin. Kunnassa tulee tehdä henkilöstövähennyksiä siten, että lakisääteiset palvelut eivät vaarannu. Kunnan tulee tehdä linja-vetoja sen suhteen, mitä ei lakisääteisiä palveluita kunta tuottaa (ml. ostopalvelut)

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle toimenpiteinä ja lausuntonaan:

- perusturvan sitovien tavoitteiden asetannassa edistetään edelleen konkreettisia, vaikuttavia ja kunnan strategian sekä hyvinvointisuunnitelman mukaisia tavoitteita

- kuntayhtymien kustannustehokkuuteen pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä olevin omistajaohjauksen keinoin

- vuoden 2020 kustannusten pienentyminen johtui paitsi aktiivisista toimenpiteistä (mm. henkiöstövähennyksistä) myös palveluiden käytön vähenemisestä koronaepidemian johdosta. On epätodennäköistä, että kustannuskehitys jatkuu, kun huomioidaan lakisääteiset lisävelvoitteet, kuten hoitajamitoituksen kasvu

- perusturva tuottaa ainoastaan lakisääteisesti velvoittavia palveluita

- perusturva pyrkii jatkossakin kustannustehokkaisiin, laadukkaisiin palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset ovat jo vuosia olleet keskiarvoa pienemmät.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunnan arvion mukaan perusturvan toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet kokonaisuutena hyvin. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös siihen,​ että tavoitteen asettelua ja toteumaraporttia on selkeytetty aikaisemmista vuosista ja useissa tavoitteissa on myös huomioitu palveluiden vaikuttavuuden parantaminen.

Tarkastuslautakunta toivoo,​ että jatkossa tavoitteissa huomioidaan myös taloudelliseen tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet ja,​ että kunnan tulee omistajaohjauksen ja -​valvonnan keinoin pyrkiä varmistumaan siitä,​ että kunnan etu toteutuu ja kunnan ostopalveluille asettamat tavoitteet toteutuvat kuntatasolla.

Tarkastuslautakunta toteaa myös,​ että perusturvassa on tehty tärkeitä toimenpiteitä palveluiden vaikuttavuuden parantamiseksi,​ vaikka yhtäaikaa perusturva on pystynyt pienentämään kustannuksia. Tarkastuslautakunnan tietojen mukaan asiakkaat ovat tyytyväisiä kunnan tuottamiin palveluihin. Kunnassa tulee tehdä henkilöstövähennyksiä siten,​ että lakisääteiset palvelut eivät vaarannu. Kunnan tulee tehdä linja-​vetoja sen suhteen,​ mitä ei lakisääteisiä palveluita kunta tuottaa (ml. ostopalvelut).

Hyvinvointilautakunta kiittää tarkastuslautakuntaa perusteellisesta selvityksestä ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle toimenpiteinä ja lausuntonaan:

-​ perusturvan sitovien tavoitteiden asettelussa edistetään edelleen konkreettisia,​ vaikuttavia ja kunnan strategian sekä hyvinvointisuunnitelman mukaisia tavoitteita.

-​ kuntayhtymien kustannustehokkuuteen pyritään vaikuttamaan kaikin käytettävissä olevin omistajaohjauksen keinoin

-​ vuoden 2020 kustannusten pienentyminen johtui paitsi aktiivisista toimenpiteistä (mm. henkiöstövähennyksistä) myös palveluiden käytön vähenemisestä koronaepidemian johdosta. On epätodennäköistä,​ että kustannuskehitys jatkuu,​ kun huomioidaan lakisääteiset lisävelvoitteet,​ kuten hoitajamitoituksen kasvu

-​ perusturva tuottaa ainoastaan lakisääteisesti velvoittavia palveluita

-​ perusturva pyrkii jatkossakin kustannustehokkaisiin,​ laadukkaisiin palveluihin. Sosiaali-​ ja terveydenhuollon tarvevakioidut kustannukset ovat jo vuosia olleet keskiarvoa pienemmät

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan selvityksen ja lausunnon ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä hyvinvointilautakunnan selvityksen ja lausunnon ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.