Kunnanvaltuusto, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Rautalammin elinvoiman kehittämisselvitys

RauDno-2021-553

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammilla ollaan käynnistämässä kunnan elinvoimaa koskeva kehittämisselvitys, johon etsitään suunnittelijaa. Selvityksen kautta haetaan yhteistä näkemystä Rautalammin elinvoiman kehittämiseen. Selvityksessä tulee tutkia nykyisten ja uusien elinkeinotoimintojen kehittämismahdollisuuksia ja niiden kytkeytymistä mm. asumiseen, virkistäytymismahdollisuuksiin ja hyvinvointiin. Selvitys kytkeytyy osaltaan Itä-Suomen yliopiston vetämään CORE-hankkeeseen, jossa tutkitaan yhteistoiminnallisuutta ympäristöpäätöksenteossa.

Syksyn 2021 kuluessa toteutetaan kaikille avoin kehittämiskysely, jolla haetaan näkemyksiä tulevaisuuden elinkeinoihin ja elämiseen Rautalammilla.

Osana selvitystä laadittaan paikkatietoon pohjautuvia teemakarttoja, jotka havainnollistavat tapahtunutta kehitystä Rautalammilla. Kartoilla havainnollistetaan mm. väestöä, sen ikärakennetta, asumista ja työssäkäyntiä liittyvä muutoksia sekä karttoja myös suhteessa kyselyssä esiin nousseisiin elinkeinojen painopistealueisiin.

Tarjouspyyntö lähettiin Sweco Infra&Rail Oy:lle, Ramboll Finland Oy:lle  ja FCG:lle. Määräaikaan 15.9.2021 klo 24.00  mennessä tarjoukset saatiin Sweco Infra&Rail Oy:ltä, Ramboll Finland Oy:ltä ja FCG:ltä.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää valita Rautalammin kunnan elinvoimaselityksen tekijäksi FCG:n hintaan 12.260 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Tarjous oli hinnaltaan edullisin.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan elinvoimaselvityksen tavoitteena on ollut löytää yhteinen näkemys ja määritellä suuntaviivat Rautalammin kunnan kehittämiselle ja elivoiman lisäämiselle. Selvityksessä kuvataan Rautalammin nykytilanne ja kehittämistarpeet, arvioidaan nykyisten ja uusien elinkeintotoimintojen kehittämismahdollisuuksia ja niiden kytkeytymistä mm. asumiseen, virkistysmahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.

Selvityksen kohdealueena on Rautalammin kunnan alue, mutta nykytilannetta ja kehitysnäkymiä on tarkasteltu myös seututasolla. Selvitys on tehty olemassa olevaan lähtöaineistoon, uusimpiin tilasto- ja rekisteriaineistoihin sekä paikkatietoanalyyseihin perustuen.

Työn yhteydessä toteutettiin kysely Rautalammin asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja yrityksille. Kyselyllä selvitettiin asukkaiden ja yritysten näkemyksiä Rautalammin nykytilanteesta ja kehittämistarpeista sekä ideoita Rautalammin elinvoiman lisäämiseksi. Kyselyyn vastasi 120 henkilöä.

Työn yhteydessä järjestettiin kaksi elinvoimailtaa Rautalammin asukkaille ja päättäjille. Molempiin iltoihin oli mahdollisuus osallistua myös Teamsin kautta. Ensimmäinen elinvoimailta pidettiin 1.3.2022 ja siihen osallistui 38 henkilöä. Toinen elinvoimailta pidettiin 15.3.2022 ja siihen osallistu 25 henkeä.

Rautalammin elinvoiman kehitämisen tavoitteeksi on selvityksessä tunnistettu: 1. Rautalampi on vetovoimainen yritysten sijaintipaikka 2. Rautalampi on viihtyisä asumisen ja vapaa-ajan asumisen alue 3. Rautalampi on monimuotoinen ja luonnonläheinen matkailukohde 4. Kirkonkylä on elävä kuntakeskus 5. Yhteishengen vahvistaminen  ja 6. Näkyvyyden ja tunnettavuuden lisääminen.

Suunnitelmassa on esitetty em. tavoitteiden osalta toimenpiteet, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.

Elinvoima työryhmä on käsitellyt elinvoimaselvityksen, tekemättä siihen muutoksia.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan Rautalammin kunnan elinvoimaselvityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä osaltaan Rautalammin kunnan elinvoimaselvityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.