Kunnanvaltuusto, kokous 26.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi

RauDno-2022-195

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle on jätetty aloite tilapäisen valiokunnan perustamiseksi.

Aloitteen allekirjoittaneet valtuutetut esittävät kuntalain mukaisen tilapäisen valiokunnan perustamista selvittämään kunnanhallituksen puheenjohtajiston mahdollisuuksia jatkaa sille annettujen tehtäväkokonaisuuksien vastuullisina hoitajina. 

Kuntalain 34 §:n mukaan valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä.

Valtuusto voi erottaa valtuuston ja valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Asia tulee vireille kunnanhallituksen esityksestä tai vähintään neljäsosan valtuutetuista tehtyä sitä koskevan aloitteen. Päätöksen tekemiseen vaaditaan valtuuston enemmistöpäätös. 

Kuntalain 35 §:n mukaan valtuuston on asetettava tilapäinen valiokunta, jonka on valmisteltava asia. Valiokunnan jäsenten on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja.

Kuntalain  93 §:n mukaan kunnanhallituksen on valmisteltava valtuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä taikka jotka 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 121 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut. Tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa asioissa kunnanhallituksen lausunto.

Kuntalain  79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan, kunnes toimeen on valittu toinen henkilö. Uusi luottamushenkilö ryhtyy heti hoitamaan tehtävää, vaikka erottamispäätöksestä valitettaisiin.

Jos valtuutettujen aloite koskee kunnanhallituksen erottamista, kunnanhallituksen jäsenet ovat kunnanhallituksessa asian käsittelyssä esteellisiä. Kun valiokunnan asettaminenkin menee valtuuston käsittelyyn kunnanhallituksen valmistelemana, tässä tilanteessa kunnanhallituksen on asiaa enemmälti käsittelemättä syytä saattaa valtuuston päätettäväksi, asetetaanko valiokunta valmistelemaan erottamista eli johtaako erottamisaloite jatkovalmisteluun. 

Valtuustossa valtuutettujen esteellisyysperusteet ovat lievemmät kuin kunnanhallituksensa. Jos erotettavat luottamushenkilöt ovat myös valtuutettuja, he eivät KHO:n päätöksen mukaan ole kuitenkaan esteellisiä käsittelemään erottamistaan valtuustossa (KHO 1998:19).

Erottamisasiaa koskevan valtuustoaloitteen allekirjoittamisen ei voida katsoa tekevän allekirjoittajista sellaisia asianosaisia, että he olisivat esteellisiä osallistumaan asian käsittelyyn valtuustossa. Allekirjoittaja voidaan myös valita asiaa valmistelevan tilapäisen valiokunnan jäseneksi.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus  päättää esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto merkitsee asian tiedoksi ja päättää, asetetaanko kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tutkimaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston toimintakykyä ja luottamusta kokonaisuutena.

Mikäli valtuusto päätyy asettamaan valiokunnan, valtuusto päättää

 • valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,
 • nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja
 • että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnahallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

 

Päätös

 

Matti Kärkkäinen ja Tuulikki Tiihanoff jääväsivät itsensä, ja he poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

Väliaikaiseksi puheenjohtajaksi valittiin Päivi Heikkinen.

Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että aloite on julkinen jo tässä vaiheessa, ja se lisätään valtuuston listalle liitteenä.

 

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus  päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että valtuusto merkitsee asian tiedoksi ja päättää,​ asetetaanko kuntalain 35 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tutkimaan kunnanhallituksen puheenjohtajiston toimintakykyä ja luottamusta kokonaisuutena.

Mikäli valtuusto päätyy asettamaan valiokunnan,​ valtuusto päättää

 • valita tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,​
 • nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ja
 • että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnahallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin.

 

Päätös

Tiina Puranen esitti, että  tilapäinen valiokunta perustetaan. Pekka Annala, Tytti Mård ja Heikki Pietikäinen   kannattivat esitystä.

Päivi Heikkinen esitti, että tilapäistä valiokuntaa ei perusteta. Kari Laitinen kannatti esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi toisistaan poikkevaa kannatettua esitystä, suoritetaan nimenhuutoäänestys. Ne , jotka kannattavat Tiina Purasen esitystä, äänestävät "jaa". Ne, jotka kannattavat Päivi Heikkisen esitystä, äänestävät "ei".

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Tiina Purasen esitystä kannattivat Pekka Annala, Sari Hintikka-Varis, Reino Jäntti, Raimo Kemppainen, Jouko Korhonen, Mika Koukkari, Tytti Mård, Heikki Pietikäinen, Tiina Puranen, Virve Linnanen ja Jouko Turpeinen.

Päivi Heikkisen esitystä kannattivat Senja Hallivuori, Päivi Heikkinen, Tuomo Hänninen, Anne Karhunen, Tomi Karttunen, Sinikka Korhonen, Matti Kärkkäinen, Kari Laitinen, Assi Mensonen ja Tuulikki Tiihanoff.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuusto  perustaa  tilapäisen valiokunnan  äänin 11-10.

 

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita tilapäiseen valiokuntaan seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Sari Hintikka-Varis pj ( varalla Maiju Haataja)

Päivi Heikkinen vpj ( Assi Mensonen)

Jussi Herranen  jäsen  ( Tytti Mård)

Petteri Haukka  jäsen ( Kari Laitinen)

Senja Hallivuori jäsen ( Kimmo Karvinen)

Anu Hotti jäsen ( Mika Koukkari)

 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.