Kunnanvaltuusto, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Rautalampi-järven kunnostaminen

RauDno-2020-394

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalampi järven kunnostusuunnittelu on edennyt siihen vaiheeseen, että pohjapatopaikat on tutkittu ja massalaskelmat on tehty. Maveplan Oy on tehnyt alustavat selvitykset ja laskelmat neljään eri kohtaan. VE1 on vanha suunniteltu patopaikka, VE2 kävelysilta, VE3A Sahi kapein kohta ja VE3B Sahin alapuoli. Teknisesti paras paikka on VE3A, jossa pohjan laatu on hyvä, harjan pituus lyhin ja uoman pohjan luontaisesti korkeammalla kohdalla. Virtausmallin perusteella lyhyempi padon harjan pituus noin 20m on edelleen riittävä tulvavirtaamien purkautumiskyvyn kannalta, mutta jos halutaan turvata aliveskorkeuksia koko Liimattalansalmessa, niin sillon VE1 on hyvä vaihtoehto. Sen ongelma on kuitenkin se, että se vaikeuttaa venekulkua Liimattalansalmesta Hankavedelle.

Padon mitoituskorkeus ja alivesien nosto: vesitalouslaskelmien perusteella kun pitäydytään alle 5 cm keskiveden muutoksessa, pohjapadon harjan tulisi olla noin 95,9. Tällöin alimpia havaittuja vedenkorkeuksia saataisiin nostettua noin 30 cm. Järkevää olisi tässä vaiheessa harkita hiukan korkeampaa alivesien nostoa, jolloinka vaikutuksia saataisiin enemmän.

Suunnittelukokous jatkotoimista järjestetään 4.6.2020. Jatkotoimien osalta on tärkeää myös huolehtia siitä, että alueen asukkaat ja muut sidosryhmät informoidaan ja osallistetaan koko prosessin ajan. Tavoitteena on löyttää sosiaalisesti, teknisesti ja taloudellisesti kestävä ratkaisu.

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, miten suunnittelua jatketaan.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että info- ja keskustelutilaisuus järjestetään viikolla 26, jonka jälkeen tehdään päätös siitä, miten suunnittelua jatketaan.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalampi-järven kunnostuksen suunnittelijat ovat todenneet, että soveliaimpia ja tehokkaimpia menetelmiä Rautalampi-järven rehevyys- ja virkistyshaittojen vähentämiseksi ovat ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen ja alimpien vesikorkeuksien nostaminen. 

Tavanomaisessa ravinnekuormituksen vähentämisessä tulisi keskittyä peltoviljelykuormituksen alentamiseen edistämällä maataloustukien piiriin kuuluva lisätoimenpiteitä sekä rakentamalla vesiensuojelukosteikkoja. Näillä saavutettavissa oleva kuormitusvähennys nykyisellä valuma-alueella ja sen maankäytöllä on parhaimmillaan 10 % luokkaa.

Olemassa olevan mittausaineiston perusteella aliveden nostaminen alentaisi loppukesän ravinnepitoisuutta järvessä ja turvaisi pintaveden hapen riittävyyden talviaikaan. Toimenpide olisi kustannustehokas.

Hoitokalastusta tai vesikasvillisuuden poistoa ei suositella ensisijaisina menetelminä. Hoitokalastusta voidaan harjoittaa kustannustehokkaasti nuottaamalla, mikäli särkikalat parveutuvat syksyisin järven pienialaisiin syvänteisiin. Hoitokalastuksella voitaisiin laskennallisesti alentaa loppukesän fosforipitoisuutta enimmillään 20%, mutta menetelmän hyvästä tehosta ei ole järveltä historiallista näyttöä. Vesikasvillisuuden poiston tulisi kohdistua vain virkistyskäytön kannalta tärkeisiin pienialaisiin kohteisiin kuten vene- ja mökkirantoihin. Kasvillisuutta voidaan harventaa umpeenkasvun uhkaamien alueiden ajoittaisella niitolla. Veden ravinnepitoisuutta ei kasvillisuuden poistolla saada alennettua. Hapetus ei ole suositeltava kunnostusmenetelmä Rautalammelle.

Nykyisin suositaan mahdollisimman luonnonmukaisia pohjapatoja, jotka mahdollistavat kalankulun ja istuvat maisemaan. Rautalampi-järven pohjapadon harjan taso tulisi alustavan hydraulisen mitoituksen perusteella noin tasoon N60+96,0 m, kun keskivesi on nykyisellään tasossa N60+96,1 m, keskialivesi N60+95,8 m ja alin havaittu N60+95,49 m. Pohjapadon ylä- ja alavesi on suurimman osan ajasta samassa tasossa. Havaintohistorian perusteella aikavälillä touko-lokakuu 1970-2019 virtausta harjan yli (pohjapadon harja vesitettynä) olisi noin 68 % ajasta. 

Pohjatutkimusten ja esisuunnittelun tulokset:

- Vaihtoehto 1 (VE1) on edelleen mahdollinen patopaikka, mikäli halutaan nostaa alivedenkorkeuksia myös Liimattalansalmen alueella. Haittana venekulun hankaloituminen. Painumariski pitkällä aikavälillä.

- Vaihtoehto 3 (VE3) on pohjaolosuhteiltaan paras ja uoman pohja on tällä kohdalla luontaisesti korkeammalla (=järven luontainen luusua) ->pohjapatoon menee vähemmän massoja. Liimattalansalmen asukkailla säilyy esteetön kulku alapuoliselle vesistölle.

- Vaihtoehto 2 (VE2) ei tarjoa muihin vaihtoehtoinen verrattuna vastaavia hyötyjä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että suunnittelua viedään eteenpäin vaihtoehto 1:n (VE1) mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin ehdotuksen mukaan. 

Lisäksi päätettiin hakea rahoitusta myös muihin soveltuviin kunnostustoimenpiteisiin ELY:ssä syksyllä 2020 avautuvasta rahoitushausta. 

Perustelut

Rautalampi-järven ja Liimattalansalmen vedenlaadun parantamisen kustannustehokkain ja nopein tapa on suunniteltu pohjapato. Konsultti on selvittänyt myös muita kunnostusmenetelmiä, jotka voisivat tukea em. vesistöjen kunnostamista. Lisäksi konsultti on esittänyt, että voitaisiin tutkia Kaipaispuron yläosan valunnan johtamista Lonkariin ja sieltä edelleen Rautalampi-järveen. Siitä olisi mahdollista tehdä yleistason suunnitelmia, jossa arvioitaisiin hankkeen toteutumiskelpoisuutta ja sen vaikutuksia Rautalampi-järveen ja Liimattalansalmeen. Määrärahaa em. selvityksiin ei ole varattu vuoden 2020 budjettiin. 

Pohjois-Savon Ely-keskus on ilmoittanut, että syksyllä avautuu uusia rahoitushakuja, joita voisi Rautalampi-projektissa hyödyntää. Periaatteena näissä rahoituksissa on, että 50 % kuluista tulee hakijan kattaa itse. 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 24.8.2020/ §197 esittää valtuustolle, että

1. Rautalampi-järven kunnostuksen suunnittelua (pohjapato) viedään eteenpäin vaihtoehto 1:n (VE1) mukaan.

2. Kaipaispuron veden kääntäminen Lonkariin selvitetään yleissuunnitelmatasoisesti.

3. Kasvillisuuden poistosta ja Mustikaisenlammen juoksutuksesta tehdään oma suunnitelmansa.

4. Suunnitteluun ja mahdollisiin 2-3 kohdissa mainittuihin toimiin haetaan rahoitusta Pohjois-Savon Ely-keskukselta.

5. Kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan 10 000 euroa vuodelle 2020 2-3 kohdassa mainittujen suunnitelmien tekoon. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiantuntijana kuultiin suunnittelija Lauri Keskitaloa Maveplan Oy:stä.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.