Kunnanvaltuusto, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Pyyntö kunnille lisämäärärahan tarpeesta eläinlääkäripalvelun turvaamiseen Tervon kunnan ympäristöterveyspalveluiden alueella

RauDno-2020-476

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Tervon kunnan ympäristöterveyslautakunta on  (12.3.2020, § 14) valtuuttanut vs. ympäristöterveysjohtajan selvittämään peruskunnilta 100 000 €:n lisämäärärahan tarpeen ja pyytää lisämäärärahaa talousarvioon.
Lisämäärärahan tarve jakaantuu peruskuntien kesken asukasluvun mukaan, mikä tarkoittaa seuraavia osuuksia: Suonenjoki 34,50%, Pielavesi 21,72%, Rautalampi 15,43%, Keitele 10,84%, Vesanto 9,94% ja Tervo 7,57%. Tänä
vuonna talousarvion 2019 mukaan kunnilta budjetoidusta/laskutetusta summasta palautetaan 65 883,83 € em. suhteessa.

Lisämäärärahaa tarvitaan nykyisten eläinlääkäreiden palveluiden saatavuuden turvaamiseen, riittävän henkilömäärän saamiseksi alueelle, työssä jaksamisen turvaamiseen ja alueen eläinten hyvinvoinnin
turvaamiseen ja sitä kautta myös eläinten omistajien hyvinvoinnin lisäämiseen. Lisämääräraha tarvitaan eläinlääkäripalveluiden kehittämiseen jokaisen kunnan alueella.

Hyötyeläinkäyntejä virka-aikaan vuonna 2019 on tehty 1 692 kpl ja ei-hyötyeläinpotilaita (lemmikit) on ollut 3 971. Päivystyksen aikana vastaavat luvut ovat hyötyeläimille 458 kpl ja ei-hyötyeläimille 517 kpl. Luvut näyttävät,
että yhteistoiminta-alueella niin lemmikit kuin tuotantoeläimet työllistävät kunnaneläinlääkäreitä ja peruseläinlääkintäpalveluille on tarvetta. Tämän hetkinen resurssien puute ja sijaispula vaarantaa kunnalle asetettujen lakisääteisten (16.10.2009/765 Eläinlääkintähuoltolaki) eläinlääkintähuoltotehtävien toteutumisen. Tällä hetkellä päivystysvelvollisuus ylittää huomattavasti eläinlääkäriliiton suosituksen (1/5), mikä kuormittaa kohtuuttomasti jäljellä olevaa henkilöstöä ja vie resursseja pois peruseläinlääkäripalveluista ja valtakunnallisten terveydenhuoltoohjelmien vaatimasta työstä.

Lisämäärärahalla on tarvetta, jotta tulevaisuudessa Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut pystyy turvaamaan eläinlääkintähuollon toimivuuden koko toiminta-alueella. Kunnaneläinlääkäreiden peruspalkka on huomattavasti alhaisempi kuin Eläinlääkäriliiton vähimmäissuositus (2 535€/kk). Alhainen peruspalkka vaikuttaa heikentävästi eläinlääkäreidenrekrytointiin. Palkkaus on yhtenäinen koko yhteistoimialueella ja näin sen tulee olla jatkossakin. Kunnaneläinlääkäreiden määrä täytyy saada riittävälle tasolle, jotta poikkeavissa tilanteissa kuten sairauslomien ajan lakisääteiset tehtävät saadaan hoidettua niin, ettei henkilöstö kuormitu liikaa. Pelkästään tällä hetkellä eläinlääkäreiden vuosilomista tulee 218 htp ja tämän hetkisen tiedon mukaan säästövapaita on 100 htp ja lisäksi päivystysvapaita on runsaasti pitämättä. Eläinlääkäreitä tulee olla riittävästi, jotta lomat, päivystysvapaat ja tarvittavat toimistopäivät saadaan pidettyä. Sijaisten saatavuuden ja yleensäkin eläinlääkäreiden saapumiskynnystä madalletaan alueelle saapumisen helpottamiseksi mm. siten, että lyhytaikaisten sijaisten matkaa kotipaikkakunnalta työpisteeseen ja takaisin korvataan julkisen liikenteen taksan mukaan ja pidempiaikaisten sijaisten asunnon hankinnassa avustetaan.

Asiasta on käyty 20.3.2020 yhteistyökuntien kanssa SKYPE- kokous. Kokoukseen osallistuivat: Juha Piiroinen, Juha-Pekka Rusanen, Sanna Kauvosaari, Vilma Kröger, Seppo Niskanen, Anu Sepponen, Matti Tarvainen, Heidi Brisk ja Liisa Ruuska. Kokouksessa esitettiin huoli koko yhteistyötoiminta-alueen eläinlääkärien resurssipulasta, työtaakasta ja työn kuormittavuudesta, joka vaikuttaa myös eläinten omistajien hyvinvointiin.

Asiaan toivottiin vielä lisäselvityksiä ja tarkennuksia.

Lisäselvitysten perusteella eläinlääkintähuollon lisämäärärahan tarve on noin 95 000 euroa vuodessa. Kustannusten muodostuminen on esitelty liitteissä. Rautalammin  kunnan osuus eläinlääkintähuollon kustannuksista 15,43 % eli noin 14 700 euroa. Osa lisäkustannuksista on jo nykyisessä budjetissa. Lisäksi ympäristöterveyshuolto palauttaa yhteistyökunnille esimerkiksi vuonna 2020 noin 65 000 euroa. Näin ollen lisämäärärahatarve on huomattavasti pienempi.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin  kunnanhallitus hyväksyy eläinlääkäreiden peruspalkan saattamisen kilpailukykyiselle tasolle, mikäli nykyinen palkkataso on maakunnan muita kuntia alhaisemmalla tasolla. Lisäksi tulee tehdä tarvittaessa muita toimenpiteitä rekrytointien edistämiseksi. Yksi tärkeä tekijä on kiinnittää huomiota eläinlääkäreiden mahdollisuuteen kollegiaaliseen tukeen ja työyhteisöön.

Lisämäärärahan osalta kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää enintään 14 700 euron lisämäärärahan eläinlääkäripalveluiden turvaamiseksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

x

 

 

 

Ehdotus

Lisämäärärahan osalta kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se myöntää enintään 14 700 euron lisämäärärahan eläinlääkäripalveluiden turvaamiseksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.