Kunnanvaltuusto, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyessään ollessaan varapuheenjohtaja. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

Hallintosäännön 86 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 

Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että läsnä on 17 valtuutettua ja kolme varavaltuutettua.

Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Joni-Matti Kuikka, Jouko Korhonen ja Senja Hallivuori. Valtuutettu Sari Hintikka-Varis oli ilmoittanut, että hän myöhästyy kokouksen alusta.

Läsnä olivat varavaltuutetut Anu Hotti, Hannu Keinänen ja Unto Siikström.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)