Kunnanvaltuusto, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Toimielinten lukumäärä 1.6.2021 alkavalla valtuuston toimikaudella

RauDno-2020-796

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuusto päättää hallintosäännössä kunnan lautakuntarakenteen.

Valtuusto asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat ja päättää niiden jäsenmäärästä sekä toimi- ja päätösvallasta. Valtuusto voi päättää asettaa lautakuntien sijasta valiokuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä.

Valiokuntien jäseninä ja varajäseninä voi olla vain valtuutettuja ja valtuuston varajäseniä (valiokuntamalli). Vaihtoehtoisesti valtuusto voi päättää, että kunnanhallituksen jäseniä valitaan lautakuntien tai valiokuntien puheenjohtajiksi (puheenjohtajamalli).

Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Yleensä jäseniä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan. Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia.

Lautakunnilla voi olla jaostoja. Niiden jäseninä voivat olla myös lautakunnan varajäsenet. Valtuuston niin päättäessä jaoston jäseniksi voidaan valita muitakin kuin lautakunnan jäseniä tai varajäseniä.

Rautalammin kunnassa on ollut seuraavat lautakunnat ja jaostot:

 • keskusvaalilautakunta
 • elinvoimalautakunta
 • sivistyslautakunta
 • perusturvalautakunta
 • tekninen lautakunta
 • tielautakunta
 • ympäristölautakunta
 • tarkastuslautakunta

Lisäksi kunnassa on seuraavat kunnanhallituksen alaiset jaostot

  • Henkilöstöjaosto (3 jäs)
  • Kaavoitusjaosto (5 jäs)
  • Vapaa-ajan asukastoimikunta

sekä teknisen lautakunnan alaiset jaostot:

  • Tiejaos(3 jäs)
  • Rakennuttamisjaos (2 jäs)
  • Metsäjaos (3 jäs)

Tehdyn selvityksen mukaan useissa pienissä vastaavan kokoisissa kunnissa lautakuntien ja jaostojen määrä on huomattavasti kevyempi.Organisaatiota on järkevää virtaviivaistaa, mikä vähentää valmistelu-, sihteeri- ja täytäntöönpanoon kuuluvaa työtä. Lisäksi uudistus selkeyttää työnjakoa päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden välillä, jolloin myös jäljelle jäävien lautakuntien painoarvo kasvaa. Uudistus vähentää asioiden moninkertaista käsittelyä ja tuo myös säästöjä kokousten määrän vähentyessä.

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että kaavoitusjaosto, metsäjaosto lopetetaan  ja tehtävät siirretään tekniselle lautakunnalle. Rakennuttamisjaoston lopetetaan ja sen tilalle voidaan tarvittaessa perustaa projektikohtainen rakennuttamistoimikunta, jossa asiantuntijajäseniä olisi 3-5 kpl.

Elinvoimalautakunnan tilalle perustetaan elivoimanneuvottelijat, joka työryhmänä hoitaa nykyisen lautakunnann tehtäviä. Jäseniä työryhmässä 5-7.

Lautakuntien jäsenmääräksi esitetään kaikkiin lautakuntiin 5 henkilöä.

 

 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen nimeämä sääntötyöryhmä pyysi poliittisilta ryhmiltä kannanottoa luottamushenkilöorganisaation kehittämisestä. Pohjaesityksessä esitettiin, että jaostojen määrää vähennetään ja tehtäviä keskitetään lautakunnille.Lisäksi ehdotettiin, että elivoimalautakunnan tilalle perustetaan elinvoimaneuvottelijat tms. elin kehittämään ja edistämään elinvoima-asioita.

Sääntötyöryhmä käsitteli ryhmiltä saatuja kannanottoja kokouksessaan 14.1.2021. Saatujen kannanottojen perusteella sääntötyöryhmä päätti esittää, että tie-, metsä- ja kaavoitusjaoston tehtävät siirretään tekniselle lautakunnalle. Rakennuttamisjaoston tilalle esitetään perustettavaksi rakennuttamistoimikunta, joka on hankekohtainen ja määräaikainen.

Lautakuntien jäsenmääriksi esitään jatkossa viisi henkilö/lautakunta, paitsi sivistyslautakunta, jossa voisi olla seitsemän jäsentä. Sivistyslautakunnan merkitys kasvaa, mikäli sote-muutos tulee vuoden 2023 alussa.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että Rautalammin kunnassa on 1.6.2021 alkaen seuraavat luottamushenkilöorganisaatiot:

* Kunnanhallitus (7 jäsentä), ja kunnanhallituksen alaisuudessa henkilöstöjaosto (3 jäsentä) ja vapaa-ajan asukastoimikunta (10 jäsentä).

* Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)

* Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)

* Perusturvalautakunta (5 jäsentä)

* Sivistyslautakunta (7 jäsentä)

* Tekninen lautakunta (5 jäsentä), rakennuttamistoimikunta 3-5 jäsentä/ hankekohtainen, tekla nimeää tai kh

* Ympäristölautakunta (5 jäsentä)

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin tarkennuksella, että tekninen lautakunta nimeää rakennuttamistoimikunnan ja pyytää kunnanhallitus nimeämään hallituksen ja käyttäjien edustajan.

Perustelut

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle,​ että Rautalammin kunnassa on 1.6.2021 alkaen seuraavat luottamushenkilöorganisaatiot:

* Kunnanhallitus (7 jäsentä),​ ja kunnanhallituksen alaisuudessa henkilöstöjaosto (3 jäsentä) ja vapaa-​ajan asukastoimikunta (10 jäsentä).

* Keskusvaalilautakunta (5 jäsentä)

* Tarkastuslautakunta (5 jäsentä)

* Perusturvalautakunta (5 jäsentä)

* Sivistyslautakunta (7 jäsentä)

* Tekninen lautakunta (5 jäsentä),​ rakennuttamistoimikunta 3-​5 jäsentä/ hankekohtainen,​ tekla nimeää 

* Ympäristölautakunta (5 jäsentä)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin tarkennuksella, että tekninen lautakunta nimeää rakennuttamistoimikunnan ja pyytää kunnanhallitusta nimeämään hallituksen ja käyttäjien edustajan kuhunkin hankkeeseen.

 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.