Kunnanvaltuusto, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Luottamushenkilön eroaminen, Juho Pahajoki

RauDno-2021-3

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Valtuutettu Juho Pahajoki on  pyytänyt eroa luottamustehtävistä 1.1.2021 alkaen paikkakunnalta poismuuton takia. 

Juho Pahajoki on kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtaja, perusturvalautakunnan varsinainen jäsen ja ympäristölautakunnan varajäsen. Lisäksi kunnanvaltuusto on valinnut hänet Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Sari Hintikka-Variksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi  ja kunnanhallitus on valinnut hänet Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen Ari Weiden henkilökohtaiseksi varajäseneksi. Lisäksi Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto on valinnut hänet yhtymähallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun. (Kuntalaki17 §)

Vaalilain 93 §:n mukaan mikäli valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja kuntalain 11 §:n mukaisesti. 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää Juho Pahajoelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajksi, perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi, ympäristölautakunnan varajäseneksi ja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston henkilökohtaiseksi Sari HIntikka-Variksen varajäseneksi. Kunnanhallitus valitsee edelleen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Ari Weidelle Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen.  

Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet varavaltuutetut Suomen Keskustan valtuustoryhmään. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että se myöntää Juho Pahajoelle eron kaikista luottamustoimista. Edelleen kunnanhallitus esittää valtuustolle,​ että se kutsuu varavaltuutetun jäljellä olevaksi toimikaudeksi sekä valitsee uudet henkilöt kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajksi,​ perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi,​ ympäristölautakunnan varajäseneksi ja Savon koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston henkilökohtaiseksi Sari HIntikka-​Variksen varajäseneksi. Kunnanhallitus valitsee edelleen uuden henkilökohtaisen varajäsenen Ari Weidelle Rautalammin kunnan Asunnonhankinta Oy:n hallitukseen.  

Valtuuston puheenjohtaja pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään uudet varavaltuutetut Suomen Keskustan valtuustoryhmään. 

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että

1. Juho Pahajoelle myönnetään ero kaikista luottamustoimista paikkakunnalta muuton takia.

2. valtuuston puheenjohtaja kutsuu jäljellä olevalle vaalikaudelle valtuutetuksi varavaltuutettu Anu Hotin.

3. valtuuston varapuheenjohtajaksi valitaan valtuutettu Jouko Korhonen.

4. perusturvalautakunnan varsinaiseksi jäseneksi valitaan valtuutettu Joni-Matti Kuikka.

5. ympäristölautakunnan varajäseneksi valitaan valtuutettu Anu Hotti.

6. Sari-Hintikka Variksen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Savon koulutuskuntayhtymään  valitaan Anu Hotti.

7. Kari Laitisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallitukseen valitaan Hannu Keinänen.

 


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.