Kunnanvaltuusto, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Perustelut

Hallintosäännön 85 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyessään ollessaan varapuheenjohtaja. 

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on lähettävä vähintään neljä päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivuilla. 

Hallintosäännön 86 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotuksen valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 

Läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. Todettuaan läsnäolevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja läsnäolevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen.

Kuntalain 103 §:n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 valtuutetuista on läsnä.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että paikalla on 16 valtuutettua ja  5 varavaltuutettua.

Esteestä olivat ilmoittaneet valtuutetut Raija Haukka, Päivi Heikkinen, Emma Ilomäki, Jouko Korhonen ja Juho Pahajoki.

Läsnä olivat varavaltuutetut Wilhelm Hämäläinen, Hannu Keinänen, Heikki Jaamalainen, Ari Mustonen ja Anu Hotti.

Puheenjohtaja totesi, että kokous on on laillinen ja päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)