Kunnanvaltuusto, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Keskusvaalilautakunnan täydentäminen valtuustokauden loppuun saakka

RauDno-2021-90

Valmistelija

 • Pirkko Annala, hallintosihteeri, pirkko.annala@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan keskusvaalilautakunnan tämänhetkinen kokoonpano on

 

Varsinaiset jäsenet:

Pekka Saarikko, pj

Timo Satuli, vpj

Kirsi Mannila

Emma Ilomäki (tilalle valitaan uusi henkilö 2.2.)

Aino Österberg

 

Varajäsenet:

1. Pirjo Riipinen

2. Airi Heimonen

3. Lauri Lundberg

4. Jukka Eklund

5. Jyrki Virta 

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä. 

Keskusvaalilautakunnan jäsen tai varajäsen, joka keskusvaalilautakunnalle toimitetun ehdokashakemuksen mukaan on asetettu puoleen tai valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi, ei voi osallistua keskusvaalilautakunnan työskentelyyn kyseisissä vaaleissa. 

Keskusvaalilautakunnan jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla henkilö, joka on puolueen tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamies (vaalilain 151 §). Vaaliasiamieheksi valitun tulee pyytää eroa keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä tai varajäsenyydestä. 

Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ja varajäsenen esteellisyydestä säädetään hallintolain 27-30 §:ssä. Oikeusministeriö ohjeistaa kirjeessään 1.10.2020, että esimerkiksi keskusvaalilautakunnan jäsenenä oleva ehdokkaan puoliso on esteellinen osallistumaan ehdokasasettelusta päättämiseen puolisoaan koskevan listan osalta, ennakkoäänten laskentaan, tarkastuslaskentaan ja vaalien tuloksen vahvistamiseen.

Oikeusministeriön ohjeen mukaan keskusvaalilautakunnan jäsenen ei ole suositeltavaa toimita oman tehtävänsä ohella minään muuna vaaliviranomaisena. 

Timo Satuli on jättänyt eronpyyntönsä keskusvaalilautakunnan varsinaisesta jäsenyydestä. Airi Heimonen, Jukka Eklund ja Jyrki Virta ovat pyytäneet eroa keskusvaalilautakunnan varajäsenyydestä.

Ehdotus

Kunnanvaltuusto myöntää eron keskusvaalilautakunnasta Timo Satulille, Airi Heimoselle, Jukka Eklundille ja Jyrki Virralle. Kunnanvaltuusto valitsee näiden tilalle keskusvaalilautakuntaan yhden varsinaisen ja kolmen varajäsentä. 

 

Päätös

Kunnanhallitus kokoontui 2.2.2021/ §43 ja teki valtuustolle esityksen, että keskusvaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi kunnanvaltuusto valitsee  Asko Hämäläisen. Lisäksi kunnanhallitus ehdotti, että keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtaksi valitaan Kirsi Mannila. Aira Heimosen tilalle esitetään Paula Varista.  Kunnanhallitus oli kaikista ehdotuksista yksimielinen.

Kunnanvaltuusto päätti, että

1. keskusvaalilautakunnan varapuheenjohtajaksi valitaan Kirsi Mannila.

2. keskusvaalilautakunnan jäseniksi valitaan Pentti Sahlberg ja Asko Hämäläinen.

3. keskusvaalilautakunnan varajäseniksi valitaan 1. Pirjo Riipinen, 2. Paula Varis,3. Lauri Lundberg,4. Sami Räsänen ja 5. Ari Virta.

 

Timo Satuli ja Kari Laitinen jääväsivät itsensä, eivätkä he osallistuneet tämän asian käsittelyyn.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.