Kunnanvaltuusto, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 117 Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024

RauDno-2021-687

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Talousarvio ja taloussuunnitelma ovat aiemmin olleet erillisiä asiakirjoja, mutta nyt jo neljännen kerran ne on yhdistetty. Vuoden 2022 talousarviota on valmisteltu taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa. Koronaepidemian vaikutukset näkyvät edelleen, sote-menojen jyrkkä ja jatkuva kasvu sekä valmistautuminen hyvinvointialueeseen tekevät talouden ennustamisesta sumuista eli hyvin hankalaa. Kuluvan vuoden verotulokertymä näytti vielä syksyyn asti myönteiseltä, mutta valtion muutettua jako-osuuksia, on kertymä heikentynyt. Terveydenhuoltokulut aiheuttavat huolta: koronan aiheuttama lisälasku, hoitovelan purku ja vuonna 2021 syntyvien erikoissairaanhoidon alijäämien kattaminen. Lisäksi aiemmin tehdyt valtionosuuksien merkittävät leikkaukset, verotulojen hidas kasvu, väestön ikääntyminen ja erityisesti palveluiden ostojen jyrkkä kasvu ovat vieneet kunnan tilipäätöksiä jo useamman vuoden aljäämäiseksi. Kunnan omissa toiminnoissa tehdyt henkilöstövähennykset ja muut säästöt ovat tuoneet vain hetkellisen helpotuksen.

Mikäli tätä kehityssuuntaa ei saada kääntymään, tulee talouden tasapainoon saattaminen olemaan erittäin hankalaa tai jopa mahdotonta. Talouden puskurina ollut ylijäämä tulee hupenemaan vauhdilla.

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 30.688.955  euroa ja toimintatuottojen -4.745.079 euroa, jolloin toimintakate on  25.943.876 euroa.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 4.6 %, johtuen palkkojen korotuksista, uusista vakansseista ja alibudjetoinnin oikaisemisesta. Suurin kuluerä, palvelujen ostot, kasvavat 6.3 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin 1.1 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesistön alittavan viemäri siirto maalla 160.000 €, kirjaston sisäpuoliset korjaukset 90.000 € ja Konnekosken entisöinti 70.000. Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan 10.653.000. Laskua vuodesta 2021 on noin 150.000 euroa, mikäli veronkorotuksia ei tehdä. Valtionosuuksia kertynee noin 12.943.080  euroa.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on heikko 2.163.796  euroa. Taso on aiempia vuosia selvästi heikompi, koska kulut nousevat tuloja  nopeammin. Poistojen jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 2.985.035  euroa. Näissä luvuissa ei ole huomioitu mahdollisia veronkorotuksia.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2021 noin 12.700.000  euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.9 mlj.euroa.

Talousarvio- ja taloussuunnitelmakirja lisätään esityslistaan 12.11.2021.

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää aloittaa talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2022 - 2025 käsittelyn.

Päätös

Kunnanhallitus aloitti taloussuunnitelman 2022-2025 ja talousarvion 2022 käsittelyn. Molempia asiakirjoja muokataan ja  tehdään teksti- ja numerotarkistuksia. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa 29.11.2021.

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa, elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta ja vs. tekninen johtaja Arttu Matilaista.

Varajäsen Kimmo Karvinen saapui klo 10.35, pykälän 324 käsittelyn aikana.

Puheenjohtajana toimi Tuulikki Tiihanoff klo 10.00-10.39 ja 16.36-18.23 ja Matti Kärkkäinen klo 10.39-16.36 ( pykälän 324 ajan).

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus palautti talousarvion toimialoille valmisteluun ja asetti  tavoitteeksi vähentää käyttökuluja 0.7 milj. €. Toimialat ovat pyrkineet tekemään karsintaesitykset niin, että vahingot palvelutuotannolle olisivat mahdollisimman pienet. Kuluja on saatu vähennetty 0.75 milj. Säästötavoitteiden toteutuminen edellyttää tiukkaa talouskuria, tarkkaa seurantaa ja tehokasta omistajaohjausta.

Terveydenhuollon kuluja tulee hyvinvointilautakunnan esityksen mukaan vähentää erikoissairaanhoidosta 250.000 € ja perusterveydenhuollosta 100.000 €. Terveydenhoidon kulut ovat nousseet Rautalammin kunnan osalta todella rivakasti viime vuosina. Terveydenhuollon kulut olivat vuonna 2019 n. 7.6milj, vuonna 2020 n. 8.6 milj.,vuoden 2021 talousarviossa jo 9.2 milj ja ennuste vuodelle 2022 näyttää edelleen kasvua. Tämän hetkisen tiedon mukaan erikoissairaanhoidon kulut tulisivat nousemaan yli 5%:a.

Sosiaalitoimen menoista  hyvinvoinitilautakunta esittää karsittavaksi n. 87.000 €. Karsintaa on tehty varovaisesti palveluasumisesta, kotipalvelusta ja perhetyöstä, maahanmuuttajien palveluista , lastensuojelusta ja sosiaalitoimen hallinnosta. Sosiaalitoimen kuluja kasvattaa mm. iäkkäiden palvelujen menojen  nousu n.320.000 € ja tulojen lasku, vammaispalvelujen menojen nousu n.340.000 € ja työikäisten palvelujen ostojen kasvu n.100.000 €.Hyvinvointilautakunta esittää sivistystoimen osalta kulujen karsintaa n.108.000 €. Tavoitteeseen päästää tekemällä Kerkonjoella henkilöstöjärjestelyjä ja lopettamalla määräaikaisia työsuhteita Matti Lohen koululla.Teknisestä toimesta on tehty karsintaa eri kulueristä n. 50.000. Lisäksi esitetään, että tieavustuksia ei myönnetä vuonna 2022, jolloin säästöä tulee n. 42.000 e.

Hallinto on karsinut kokouspalkkioita, avustuksia, työllistämiseen käytettäviä määrärahoja ja pudottamalla työterveyshuollon tasoa. Ensi vuonna henkilöstön käytössä on vain lakisääteinen työterveyshuolto, johon kuuluvat työhön liittyvät terveystarkastukset, työpaikkaselvitys, työkyvyn tukeminen ja sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteyttä työhön.

Ensi vuonna ei olisi käytössä työterveyspainotteista sairaanhoitoa, jossa  huomioidaan äkillisten ja pitkäaikaissairauksien vaikutus työntekijän terveyteen ja työkykyyn.Työ, siihen liittyvät altisteet ja kuormitus huomioidaan jokaisella vastaanottokäynnillä. Lisäksi arvioidaan käynnin ja diagnoosin liittyminen työhön sekä työkyvyttömyysriski lähivuosina.

Sairaanhoidon sisällyttäminen työterveyspalveluihin on työnantajalle vapaaehtoista ,mutta kannattavaa: se nopeuttaa hoidon aloittamista ja työhön paluuta. Sairaanhoitopalvelut auttavat työnantajaa sairauspoissaolojen seurannassa ja työkyvyn tukitoimien käynnistämisessä mahdollisimman varhain. Lisäksi työntekijän oikea-aikainen työhön paluun tukeminen mahdollistuu. 

Talousarvion toimintakulujen loppusumma on 29.897.962  euroa ja toimintatuottojen -4.745.079 euroa, jolloin toimintakate on  25.152.833 euroa.

Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstökulut nousevat 2.6 %, johtuen palkkojen korotuksista, uusista vakansseista ja alibudjetoinnin oikaisemisesta. Suurin kuluerä, palvelujen ostot, kasvavat 3,4 %. Investointimenot ovat teknisen lautakunnan ehdotuksessa noin 0,82 miljoonaa euroa. Merkittävimpinä kohteina ovat vesistön alittavan viemäri siirto maalla 160.000 €, kirjaston sisäpuoliset korjaukset 96.000 € ja Konnekosken entisöinti 70.000.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tuottojen arvioidaan olevan -10.953.000.  Valtionosuuksia kertynee noin -12.943.080  euroa.

Tuloslaskelman mukainen vuosikate on heikko 1.072.803 euroa. Taso on aiempia vuosia selvästi heikompi, koska kulut nousevat tuloja  nopeammin. Poistojen jälkeen talousarvion alijäämäksi jää 1.894.042 euroa.

Kunnan lainamäärä on 31.12.2021 noin 12.700.000  euroa. Uutta lainaa arvioidaan otettavan noin 2 milj.euroa, vanhaa maksetaan pois noin 1.9 mlj.euroa.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2022 - 2024 ja esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallitus teki  taloussuunnitelmaan ja talousarvioon tarkennuksia ja täsmennyksiä.

Asiantuntijoina kuultiin elinkeinoasimies Iiro Lyytistä, perusturvajohtaja Kirsi Solmaria, sivistysjohtaja Olli Lipposta, hallintojohtaja Merja Koivula-Laukkaa ja kunnanjohtaja Anu Sepposta.

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 ja taloussuunnitelman vuosille 2023 -​ 2024 ja esittää niitä edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Päätös

Matti Kärkkäinen esitti, että tieavustuksia 44.317€ ei karsita, vaan ne säilyvät vuonna 2022. Esitystä kannatti Sari Hintikka-Varis.

Puheenjohtaja päätti keskustelun.

Koska oli tehty kunnanhallituksen päätöksestä poikkeava esitys, puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään. Ne,jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät "jaa", ne jotka kannattavat Matti Kärkkäisen ehdotusta, äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä kunnanhallituksen ehdotusta kannatti yksi valtuutettu, 17  valtuutettua kannatti Matti Kärkkäisen ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että valtuusto palautti äänin 17-1 määrärahan tieavustuksiin vuoden 2022 talousarvioon.

Hannu Korhonen ja Hannu Keinänen eivät esteellisinä osallistuneet tämän asian käsittelyyn.

Maaseututoimen määrärahaan tehtiin tekninen korjaus, loppusumma ulkoisissa menoissa muuttuu 6.769 euroa eli on 44.669€.

Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 hyväksyttiin muilta osin esityksen mukaisesti. Muutokset talousarvioon vuodelle tehdään viranhaltijoiden toimesta.

 

 

Asiantuntijana kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.