Kunnanvaltuusto, kokous 21.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Perusturvalautakunnan talousarvion ylitysluvan ja lisätalousarvion hakeminen sosiaalitoimeen ja terveydenhuoltoon

RauDno-2021-699

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Perusturvalautakunnan talousarvio vuodelle 2021 on 31.10.2031 toteuman perusteella ylittymässä  1,06M€. Suurin selitys ylitykselle on terveydenhuollon ylittyminen nykyisen tiedon mukaan 860t€. Sosiaalitoimen talousarvio on ylittymässä 200t€. Lastensuojelussa (kp3045) ja iäkkäiden tehostetun palveluasumisen ostoissa (kp3400) palvelun tarve on ylittänyt arvioidun. Sosiaalitoimen tulojen toteuma jää 100t€ arvioitua pienemmäksi. Syynä erityisesti maksutuottojen väheneminen arvioitua jopa 309t€ pienemmäksi. Muiden tuottojen toteuma tasoittaa vajetta. Vaalijalasta on toteutumassa lisäkustannus, joka on noin 28t€/kk. Tämä on huomioitu lisätalousarviossa. Rautalammin kuntaan on lisäksi tulossa jälkihuoltovelvoitteen mukaista kuntalaskutusta toisesta kunnasta. Koska kustannus ei ole tiedossa, ei siihen haeta lisämäärärahaa ennen kustannuksen selviämistä, mikä voi mennä ensi vuoden puolelle. Terveydenhuollon ylitys koostuu perusterveydenhuollon 180t€ ylityksestä ja erikoissairaanhoidon 680t€ ylityksestä. Selityksenä ylitykselle on koronan aiheuttamat kustannukset, joista ollaan hakemassa korvausta, mutta terveydenhuollosta ei ole saatu tietoa, kuinka paljon haetuista kustannuksista on Rautalammin kustannuksia. Lisäksi terveydenhuollon talousarvio arvioitiin kunnassa erityisen varovaiseksi, mikä ei näytä realisoituvan.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta talousarvion ylityslupaa ja lisämäärärahaa sosiaalitoimeen 200t€ ja terveydenhuoltoon 860t€. Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 1,06M€.

Päätös

 

Perusturvalautakunta hakee kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanvaltuustolta talousarvion ylityslupaa ja lisämäärärahaa sosiaalitoimeen 200t€ ja terveydenhuoltoon 860t€. Yhteensä lisämäärärahaa haetaan 1,06M€.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunta pyytää ylityslupaa ja lisämäärärahaa 1,06 M€. Syynä on kulujen ennakoitumaton kasvu terveydenhuollossa 860.000 €, eräiden sosiaalipalveluiden yllättävä kulujen kasvu sekä tulojen lasku, arviolta n. 200.000 €.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanahallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää hyvinvointilautakunnalle ylitysluvan ja lisämäärärahan 1,06 M€.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanahallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että se myöntää hyvinvointilautakunnalle ylitysluvan ja lisämäärärahan 1,​06 M€.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.