Kunnanvaltuusto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sivistysosaston johtamisjärjestelyt

RauDno-2022-229

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sivistysosasto on muutosten edessä koulujen oppilasmäärän ja kunnan väkiluvun laskiessa. Osaston toimintaan vaikuttaa välillisesti vuoden 2023 alussa voimaan astuva alueuduudistus, joka lisää kuntien vastuuta hyvinvoinnin edistämistyössä. Kuten jo aiemmin on todettu, Rautalammin kuntaa koettelevat suuret taloudelliset haasteet. Toisaalta kustannuksia on pakko karsia, mutta samalla tulee huolehtia siitä, että hyvinvoinnin edistämiseen ja kunnan kasvatus-, opetus- ja muihin palveluihin turvataan riittävätä taloudelliset- ja henkilöstöresurssit. 

Sivistysjohtaja- lukion rehtori on irtisanoutunut tehtävästään 1.8.2022. Voimassa olevat virat tulee lain mukaan joko täyttää tai lakkauttaa. 

Sivistysjohtaja ehdottaa, että:

 1. sivistysjohtaja-lukion rehtori yhdistelmävirka lakkautetaan 1.8.2022 alkaen. 
 2. lukion rehtorin ja vararehtorin tehtävät täytetään sisäisesti määräajaksi 1.8.2022-31.7.2023 niin, että sekä rehtorin että vararehtorin tehtävään valitaan henkilöt koulun sisältä. Lukion rehtorin tehtävä yhdistetään määräajaksi opinto-ohjaajan tehtävään, jolloin henkilö hoitaa sekä opinto-ohjaajan että rehtorin tehtäviä lukuvuoden 2022-2023. Vt. rehtori-opinto-ohjaaja valitsee itselleen vararehtorin hyvinvointilautakunnan (23.3.2022 § 33) myöntämän valtuuden mukaisesti. 
 3. Perustetaan uusi hyvinvointijohtajan tehtävä lautakunnassa 11.5.2022 käydyn keskustelun perusteella. Viran perustaminen vaatii tehtävien uudelleenjärjestelyä sivistysosaston hallinnossa sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen koko henkilöstössä. 
 4. Koko koulutoimen rehtoripalvelut keskitetään 1.8.2023 yhdelle rehtorille. Tässä yhteydessä kouluille valitaan apulaisrehtorit (OTO), joiden työnkuvasta ja tehtäväkohtaisesta korvauksesta päätetään 1.8.2022 alkavan lukuvuoden aikana. Yhden rehtorin mallia varten luodaan kuntaan uusi rehtorin virka ja muut olemassa olevat rehtorien ja koulujen johtajien virat lakkautetaan. 
 5. Käynnistettään yt-menettely muutosten toteuttamiseksi. 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 5.4.2022 päättänyt, että Kerkonjoen koulun tilannetta tarkasteellaan uudelleen vuoden 2023 alussa. Kunnan taloudellinen tilanne, sekä oppilasmäärän kehitys tarkoittavat sitä, että, että Kerkonjoen koulun lakkauttamisen ja sitä seuraavien henkilöstöä ja toimintaa koskevien muutosten suunnittelu on edessä lukuvuoden 2022-2023 aikana. Näihin muutoksiin tulee varautua jo nyt tehtävillä päätöksillä.  

Tiedossa on, että perusopetuksen rehtoripalvelut keskitetään valtuuston 5.4.2022 §16 päätöksellä Matti Lohen koulun rehtorille 1.8.2022 alkaen. 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta antaa esityksen sivistysosaston henkilöstörakenteesta ja johtamisjärjestelmästä kokouksessaan 11.5.2022 ja esittää sitä edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallituksessa sekä -valtuustossa. Hyvinvointilautakunta esittää myös yt-menettelyn käynnistämistä muutosten läpiviemiseksi.

Päätös

Tiina Puranen esitti, että sivistysjohtaja-lukion rehtori virka avataan mahdollisimman pikaisesti määräajaksi 31.7.2023 saakka, ja että samalla käynnistetään laaja palveluverkkoselvitys Suonenjoen kaupungin kanssa, jossa selvitetään kuntien välisen sivistystoimen yhteistyön mahdollisuudet palveluiden järjestämiseksi ja toimintojen yhdistämiseksi. Samalla hyvinvointilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että palveluverkkoselvitys käynnistetään koskien kaikkia kunnan toimintoja. 

Lautakunta äänesti pohjaesistyksen ja Tiina Purasen ehdotuksen välillä. Purasen ehdotus voitti äänin 5-1. 

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Sote-uudistuksen jälkeinen kunta on täysin erilainen maailmansa, jossa korostuvat osallistaminen, verkostojen hyödyntäminen ja uudenlaiset kumppanuudet. Luonnollisesti elinkeino-, työllisyys-, hyvinvointi-, elinympäristö- ja sivistysrooli korostuvat.

Kunta joutuu hakemaan uudestaan oman merkityksensä sekä uudenlaiset toimintamallit ja tavat toimia samalla, kun se voi suunnata resurssinsa uudella tavalla. Tämä kaikki edellyttää, että monet kunnan palvelut ja myös tehtävänkuvat tulee miettiä uudelleen ja uutta aikaa vastaaviksi.

Rautalammin kunnan sivistysosasto on  jo tällä hetkellä muutosten edessä koulujen oppilasmäärän ja kunnan väkiluvun laskiessa. Lisäksi kunnassa on suuria taloudellisiat haasteita. Samaan aikaan kunnan tulee pystyä vastaamaan mahdollisimman hyvin uuden kunnan haasteisiin ja kuntalaisten odotuksiin. Toisaalta kustannuksia on pakko karsia, mutta samalla tulee huolehtia siitä, että hyvinvoinnin edistämiseen ja kunnan kasvatus-, opetus- ja muihin palveluihin turvataan riittävätä taloudelliset- ja henkilöstöresurssit. Koko kunnan henkilöstön osalta on aloitettu tehtävänkuvien kartoittaminen, jotta  muuttuvan kunnan haasteisiin voidaan mahdollisimman hyvin vastata. Sivistysosastolla on irtisanoutumisten seurauksena mahdollisuus aloittaa uusien toimenkuvien toteuttaminen ensimmäisenä. Tätä mahdollisuutta on syytä viipymättä alkaa toteuttamaan sillä tulevaisuudessa voittajia ovat kunnat, jotka pystyvät mukautumaan ja muotoilemaan tehtävät ja palvelut uusien odotusten mukaisesti nopeasti. Lisäksi hyvinvointilautakunnan esittämässä päätösehdotuksessa on suuri vaara, ettei virkaa saada täytettyä määräaikaisuudella. Lisäksi uudelle viranhaltijalle  jäisi perehtymisensä ohella  osastoa koskevien järjestelyiden läpivienti,  mikä lisää tehtävän haasteellisuutta entisestään. Sivistysosastolla on tehty pohjatyötä ja todettu, että nykyisten vapautuneiden virkojen tehtävän sisältöä olisi perusteltua muuttaa jo  muutenkin puhumattakaan siitä mitä tulevat kuntauudistukset tuovat tullessaan.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus on, että kunnanhallitus hyväksyy sivistysjohtajan tekemän alkuperäisen esityksen mukaisen etenmismallin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi  :

 1. sivistysjohtaja-lukion rehtori yhdistelmävirka lakkautetaan 1.8.2022 alkaen. 
 2. lukion rehtorin ja vararehtorin tehtävät täytetään sisäisesti määräajaksi 1.8.2022-31.7.2023 niin, että sekä rehtorin että vararehtorin tehtävään valitaan henkilöt koulun sisältä. Lukion rehtorin tehtävä yhdistetään määräajaksi opinto-ohjaajan tehtävään, jolloin henkilö hoitaa sekä opinto-ohjaajan että rehtorin tehtäviä lukuvuoden 2022-2023. Vt. rehtori-opinto-ohjaaja valitsee itselleen vararehtorin hyvinvointilautakunnan (23.3.2022 § 33) myöntämän valtuuden mukaisesti. 
 3. Perustetaan uusi hyvinvointijohtajan tehtävä lautakunnassa 11.5.2022 käydyn keskustelun perusteella. Viran perustaminen vaatii tehtävien uudelleenjärjestelyä sivistysosaston hallinnossa sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimen koko henkilöstössä. 
 4. Koko koulutoimen rehtoripalvelut keskitetään 1.8.2023 yhdelle rehtorille. Tässä yhteydessä kouluille valitaan apulaisrehtorit (OTO), joiden työnkuvasta ja tehtäväkohtaisesta korvauksesta päätetään 1.8.2022 alkavan lukuvuoden aikana. Yhden rehtorin mallia varten luodaan kuntaan uusi rehtorin virka ja muut olemassa olevat rehtorien ja koulujen johtajien virat lakkautetaan. 
 5. Käynnistettään yt-menettely muutosten toteuttamiseksi. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että nimetään työryhmä, joka valmistelee asiaa eteenpäin. Työryhmään kuuluvat kunnanhallituksen puheenjohtaja, sivistysjohtaja, kunnanjohtaja, hyvinvointilautakunnan pj. sekä koulujen rehtorit. Työryhmän tehtävänä on mm. hahmotella uudet tehtäväkuvat, arvioida kustannusvaikutukset, muutostarpeet hallintosääntöön yms. Työryhmä esittelee työnsä  tulokset kunnanvaltuustolle iltakoulussa 6.6.

Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanhallitus nimesi työryhmän 16.5.2022 valmistelemaan sivistysosaston johtamisjärjestelyjä. Työryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Työryhmään kuuluu kunnanhallituksen puheenjohtaja,​ sivistysjohtaja,​ kunnanjohtaja,​ hyvinvointilautakunnan pj. sekä koulujen rehtorit. Työryhmän tehtävänä oli mm. hahmotella uudet tehtäväkuvat,​ arvioida kustannusvaikutukset,​ muutostarpeet hallintosääntöön yms. Työryhmä esittelee työnsä  tulokset kunnanvaltuustolle iltakoulussa 6.6.

Kunnanhallitus käsittelee asiaa 7.6 ja tekee esityksen valtuustolle.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että 1.8.alkaen:

1. Lukion rehtoriksi määräajaksi 1.8.2022-31.7.2023 nimetään vararehtori ja opinto-ohjaaja Mari Marttila.

2. Perusopetuksen rehtorina KV 5.4.2022 § 16 mukaisesti toimii Matti Lohen koulun rehtori.

3. Sivistysjohtajan virka muutetaan sivistys- ja hyvinvointijohtajaksi ja tehtävään liitetään hyvinvointikoordinaattorin ja ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilön tehtävät.

4. Vapaa-aikasihteerin tehtävä pysyy muilta osin ennallaan, mutta hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja vastuu ulkoliikuntapaikkojen hoidosta irrotetaan tehtävästä. Nuorisotoimen osuutta tehtävästä kasvatetaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle,​ että 1.8.alkaen:

1. Lukion rehtoriksi määräajaksi 1.8.2022-​31.7.2023 nimetään vararehtori ja opinto-​ohjaaja Mari Marttila.

2. Perusopetuksen rehtorina KV 5.4.2022 § 16 mukaisesti toimii Matti Lohen koulun rehtori.

3. Sivistysjohtajan virka muutetaan sivistys-​ ja hyvinvointijohtajaksi ja tehtävään liitetään hyvinvointikoordinaattorin ja ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilön tehtävät.

4. Vapaa-​aikasihteerin tehtävä pysyy muilta osin ennallaan,​ mutta hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja vastuu ulkoliikuntapaikkojen hoidosta irrotetaan tehtävästä. Nuorisotoimen osuutta tehtävästä kasvatetaan.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että 1.8.2022 alkaen:

1 .Lukion rehtoriksi määräajaksi 1.8.2022 -31.7.2023 nimetään vararehtori ja opinto-ohjaaja Mari Pirkkala.

2. Perusopetuksen rehtorina KV 5.4.2022 §16 mukaisesti toimii Matti Lohen koulun rehtori Mervi Pulkkinen.

3. Sivistysjohtajan-lukion rehtorin yhdistelmävirka lakkautetaan 1.8.2022 alkaen.

4. Perustetaan sivistys- ja hyvinvointijohtajan virka 1.8.2022 alkaen ja tehtävään liitetään hyvinvointikoordinaattorin ja ehkäisevän päihdetyön yhteyshenkilön tehtävät.

5. Vapaa-aikasihteerin tehtävä pysyy muilta osin samana, mutta hyvinvointikoordinaattorin tehtävät ja vastuu ulkoliikuntapaikkojen hoidota irrotetaan tehtävästä. Ulkoliikuntapaikkojen hoito siirtyy tekniseen toimeen. Nuorisotoimen osuutta tehtävästä kasvatetaan.

6. Hallintosääntöön tehdään tarvittavat päivitykset.

Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.

Tiedoksi

Rehtori-sivistystoimenjohtaja, Mervi Pulkkinen, Mari Pirkkala, kunnanhallitus, kj

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.