Kunnanvaltuusto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Määräalan myyminen Oikarila-nimisestä tilasta 686-410-3-42 (Ecomet Oy)

RauDno-2022-291

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Ecomet Oy on vuokrannut määräalaa Rautalammin kunnassa sijaitsevasta Oikarila-nimisestä tilasta 68-410-3-42 vuodesta 1992 alkaen. Vuokrasopimus päättyy toukokuun 2022 loppuun. Käydyissä neuvotteluissa Ecomet Oy on päättänyt ostaa kyseisen määräalan. Määräalalla olevat rakennukset ovat jo ostajan omistuksessa. 

Kaupan kohteena on noin 11 250 m2:n suuruinen määräala Oikarila -nimisestä tilasta 686-410-3-42. Alueelle on vahvistettu yleiskaava ja asemakaava. Määräala ei rajoitu rantaan. Myyty määräala saa saa osuudet kantatilan yhteisiin oikeuksiin ja etuuksiin. 

Kauppahinta on 11 250 euroa, mikä on kunnanvaltuuston teollisuustonttien hinnoittelua koskevan päätöksen § 15/2019 mukainen hinta. Määräalalla ei ole puustoa vaan yksittäisiä puita. Kauppahinta ei ole pinta-alaperusteinen. 

Rautalammin kunnan hallintosäännön 24 § mukaisesti kunnanhallitus voi hyväksyä kiinteän omaisuuden myynnin kauppahinnan alittaessa 10.000 euroa. Kun edellä määritelty raja ylittyy, vaatii kauppa kunnanvaltuuston hyväksynnän. Kauppakirja on allekirjoitettu ehdollisena, sillä myöhäinen kevät viivästytti määräalan määrittämistä maastossa ja vuokrasopimuksen päättyminen ei saisi aiheuttaa yrityksen tontin osalta sopimuksetonta tilaa.

Vaikutusten arviointi:
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaa hyväksyä kaupan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kauppahinta maksetaan sen jälkeen, kun Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tämän kaupan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

x

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaa hyväksyä kaupan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kauppahinta maksetaan sen jälkeen,​ kun Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tämän kaupan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kj, Ecomet Oy

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.