Kunnanvaltuusto, kokous 14.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Koulutoimen virat ja toimet -rakenne

RauDno-2022-306

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Rautalammin koulutoimessa on selvitetty koulujen olemassa olevat virat ja toimet. Prosessin aikana havaittiin, että kunnassa on olemassa olevia, mutta täyttämättä jääneitä virkoja, ja joidenkin viranhaltijoiden voitiin katsoa olevan kahdessa eri tehtävässä. Kuntalain (410/2015) mukaan, jos virkaa ei täytetä, tulee se lakkauttaa. Sama koskee myös kunnallisia toimia. 

Esityksen liitteenä olevassa taulukossa on listattu vakituiset virat, vakinaiset tuntiopettajat, määräaikaiset virat,  sivutoimiset tuntiopettajat ja koulunkäynninohjaajan vakinaiset ja määräaikaiset toimet. 

Sivistysjohtaja ehdottaa, että esityksen liitteenä oleva rakenne koulutoimen viroista ja toimista hyväksytään, täyttämättä jääneet virat ja toimet lakkautetaan, luokanopettajan virka, virkanumero 0036, muutetaan päätoimisen tuntiopettajan (resurssiopettaja) tehtäväksi ja täytetään 1.8.2022 alkaen, Kerkonjoen koululta tehdään yhden luokanopettajan viran, virkanumero 0032, siirto Matti Lohen koululle

Resurssiopettajan tehtävä on Matti Lohen koulun arjen sujuvuuden kannalta olennainen. Resurssiopettaja tulisi hoitamaan sijaisuuksia, joita isossa opettajayhteisössä on päivittäin. Resurssiopettajan turvin myös sijaistunneille saataisiin pedagogista osaamista ja aiemmin sijaisuuksia hoitaneet koulunkäynniohjaajat voivat keskittyä ohjaajan tehtäviin. 

 

 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Olli Lipponen, sivistysjohtaja, olli.lipponen@rautalampi.fi

Hyvinvointilautakunta päättää

 1. hyväksyä ja esittää edelleen hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja -valtuustolle rakenteen koulutoimen virkojen ja toimien osalta.
 2. esittää kunnnahallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle koulutoimen täyttämättömien, myös niiden joiden tietoja ei saatu selville virkojen lakkauttamista. 
 3. esittää luokanopettajan viran 0036 muuttamista päätoimisen tuntiopettajan (resurssiopettaja) tehtäväksi ja samalla täyttöluvan myöntämistä kyseiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen. 
 4. esittää luokanopettajan viran 0032 siirtämistä Kerkonjoen koululta Matti Lohen koululle 1.8.2022 alkaen.  

Päätös

Hyväksytään esityksen mukaisesti

Valmistelija

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin koulutoimessa on selvitetty koulujen olemassa olevat virat ja toimet. Prosessin aikana havaittiin, että kunnassa on olemassa olevia, mutta täyttämättä jääneitä virkoja, ja joidenkin viranhaltijoiden voitiin katsoa olevan kahdessa eri tehtävässä. Kuntalain (410/2015) mukaan, jos virkaa ei täytetä, tulee se lakkauttaa. Sama koskee myös kunnallisia toimia. 

Esityksen liitteenä olevassa taulukossa on listattu vakituiset virat, vakinaiset tuntiopettajat, määräaikaiset virat, sivutoimiset tuntiopettajat ja koulunkäynninohjaajan vakinaiset ja määräaikaiset toimet. 

Sivistysjohtaja ehdottaa, että esityksen liitteenä oleva rakenne koulutoimen viroista ja toimista hyväksytään, täyttämättä jääneet virat ja toimet lakkautetaan, luokanopettajan virka, virkanumero 0036, muutetaan päätoimisen tuntiopettajan (resurssiopettaja) tehtäväksi ja täytetään 1.8.2022 alkaen, Kerkonjoen koululta tehdään yhden luokanopettajan viran, virkanumero 0032, siirto Matti Lohen koululle

Resurssiopettajan tehtävä on Matti Lohen koulun arjen sujuvuuden kannalta olennainen. Resurssiopettaja tulisi hoitamaan sijaisuuksia, joita isossa opettajayhteisössä on päivittäin. Resurssiopettajan turvin myös sijaistunneille saataisiin pedagogista osaamista ja aiemmin sijaisuuksia hoitaneet koulunkäynniohjaajat voivat keskittyä ohjaajan tehtäviin. 

 

 

 

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan  esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavasti:

 1.  esitetyn rakenteen koulutoimen virkojen ja toimien osalta.
 2.  koulutoimen täyttämättömien, myös niiden joiden tietoja ei saatu selville virkojen lakkauttamista. 
 3. esitetyn luokanopettajan viran 0036 muuttamista päätoimisen tuntiopettajan (resurssiopettaja) tehtäväksi ja samalla täyttöluvan myöntämistä kyseiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen. 
 4. esitetynuokanopettajan viran 0032 siirtämistä Kerkonjoen koululta Matti Lohen koululle 1.8.2022 alkaen.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin sivistysjohtaja Olli Lipposta.

Perustelut

x

Ehdotus

Kunnanhallitus hyväksyy hyvinvointilautakunnan  esityksen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavasti:

 1.  esitetyn rakenteen koulutoimen virkojen ja toimien osalta.
 2.  koulutoimen täyttämättömien,​ myös niiden joiden tietoja ei saatu selville, virkojen lakkauttamista. 
 3.  esittää luokanopettajan viran 0036 muuttamista päätoimisen tuntiopettajan (resurssiopettaja) tehtäväksi ja samalla täyttöluvan myöntämistä kyseiseen tehtävään 1.8.2022 alkaen. 
 4.  esittää luokanopettajan viran 0032 siirtämistä Kerkonjoen koululta Matti Lohen koululle 1.8.2022 alkaen.  

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Rehtori-sivistystoimenjohtaja, Matti Lohen koulun rehtori, Kerkonkosken koulun rehtori, kunnanhallitus, kj

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.