Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2022

RauDno-2021-613

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Tänä vuonna kunnat saavat vielä vapaasti päättää tuloveroprosenttinsa seuraavalle vuodelle. Vuoden 2023 tuloveroprosenttia leikataan sitten soteuudistuksen yhteydessä kaikilta Manner-Suomen kunnilta yhtä paljon. Tuloveroprosentin leikattava määrä (prosenttiyksikköä vuoden 2022 vastaavasta) tulee valmistelun edetessä vielä muuttumaan. Syyskuun lopun veroennustekehikossa toukokuun (viimeisin) siirtolaskelman mukainen leikkaus on -12,39 % -yksikköä. Lopullinen leikattava määrä tiedetään vasta ensi vuoden keväänä. Verotusoikeuden rajaaminen koskee verovuotta 2023.

Vuonna 2023 kunta ilmoittaa tuloveroprosentin prosenttiyksikön sadasosan tarkkuudella (sen mukaan mikä leikattava määrä on). Koska kunnallisveroprosentit ovat jatkossa nykyistä huomattavasti alhaisemmat, ehdotetaan verotusmenettelystä annetun lain 91 a §:ää muutettavaksi siten, että vuodesta 2024 alkaen kunnat ilmoittaisivat tuloveroprosentin prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella nykyisen neljännesprosenttiyksikön tarkkuuden sijaan. Jos vuoden 2024 tuloveroprosenttia koskevaa ilmoitusta ei toimitettaisi määräaikaan mennessä tai tuloveroprosentin tarkkuus poikkeaisi 91 a §:ssä säädetystä, verotuksessa voitaisiin noudattaa vuoden 2023 tuloveroprosenttia pyöristettynä lähimpään prosenttiyksikön kymmenykseen.

Kuntalain 111 §:n mukaan kunnanvaltuusto päättää viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosentista sekä muiden verojen perusteista.  Kunnanvaltuusto korotti seitsemän vuotta sitten tuloveroprosenttia 21,50 %:sta 22,00 %:iin. Muutaman alijäämäisen vuoden jälkeen paineet tuloveroprosentin nostamiselle ovat kasvaneet, koska ostopalveluiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi. Erityisen suurta kasvu on ollut terveydenhoidon kuluissa, jotka vuonna 2019 olivat 8,008 milj. ja jo seuraavan vuonna 8,947 milj. ja kasvu on jatkunut. TA 2021 arvion mukaan kulut olisivat n. 9,182 milj. ja vuodelle 2022 on ennustettu 4 - 11% nousua kuluihin. Lisäksi muun muassa sosiaalitoimen ostopalveluihin on ilmoitettu tulevan noin 5 %:n korotus.

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että Rautalammin tuloveroprosentti vuonna 2022 on 22,5 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että Rautalammin tuloveroprosentti vuonna 2022 on 22,​5 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijoina kuultiin kunnanjohtaja Anu Sepposta ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäistä.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.