Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Selvitys arviointikertomuksen 2020 havaintoihin, tekninen toimi 

RauDno-2021-627

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan arvioinut teknisen toimen toimintaa vuoden 2020 osalta. Tarkastuslautakunta on todennut seuraavaa:

 Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kiinteistöjen huoltoon ja kuntoon on kiinnitetty huomiota, ja tarkastuslautakunta näkee
hyvänä uudistuksena sähköiset huoltokirjat, joiden avulla kiinteistöjen kuntoon vaikuttavia seikkoja voidaan seurata ajantasaisemmin ja dokumentoidusti.

Tekninen lautakunta on tarkastuslautakunnan suosituksesta ottanut yhdeksi tavoitteeksi tonttien myyntimäärän. Tilikaudella 2020 myyntiin toimintakertomuksen mukaan yksi tontti. Tarkastuslautakunta
esittää, että tekninen lautakunta arvioi, onko myyntitoimenpiteet, kuten tonttien markkinointi, riittävää. Arvioinnissa on huomioitava myynnin nettotulos eli lisääntyvät markkinointikustannukset eivät saa syödä
lisätuloa kokonaan. Tarkastuslautakunta esittää myös, että kunta arvioi, onko tekninen osasto oikea toimielin vastaamaan tonttimyynnistä vai tulisiko tämä siirtää jonkin toisen toimielimen alaisuuteen.
Kunnan teknisen toimen organisaatio on pieni ja tämän vuoksi haavoittuvainen.

Kunnan tulee kiinnittää huomiota siihen, että sillä on riittävät resurssit teknisen toimen hoitamiseen. Kunnalla on teknisessä toimessa yhteistyötä lähikuntien, erityisesti Konneveden kunnan kanssa. Tarkastuslautakunta pitää tätä tärkeänä ja suosittelee, että tekninen toimi kartoittaa edelleen yhteistyötoimintamuotoja lähialueen muiden toimijoiden kanssa.

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle tonttimarkkinoinnin sopivan paremmin tällä hetkellä jollekin toiselle toimialalle. Teknisen puolen resurssit eivät tällä hetkellä riitä ideoimaan sekä toteuttamaan tehokkaita keinoja tonttien myyntiin vaan teknisen osaston pääpaino on olemassa olevan palvelutason ylläpitämisessä myös tulevaisuudessa. 

Lisäksi teknisen osaston resurssien tarkastelu tulee ajankohtaiseksi kiinteistömestarin jäädessä tammikuussa osa-aikaisesti eläkkeelle ja ennen pitkää lopullisesti pois Rautalammin kunnan palveluksesta. Myös henkilöstövaihdokset aiheuttavat resurssien ja tehtäväkuvien tarkastelua. Tekninen lautakunta keskustelee kokouksessa asiasta.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan arvioinut teknisen toimen toimintaa vuoden 2020 osalta. Tarkastuslautakunta on todennut seuraavaa:

Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Kiinteistöjen huoltoon ja kuntoon on kiinnitetty huomiota,​ ja tarkastuslautakunta näkee
hyvänä uudistuksena sähköiset huoltokirjat,​ joiden avulla kiinteistöjen kuntoon vaikuttavia seikkoja voidaan seurata ajantasaisemmin ja dokumentoidusti.

Tekninen lautakunta on tarkastuslautakunnan suosituksesta ottanut yhdeksi tavoitteeksi tonttien myyntimäärän. Tilikaudella 2020 myyntiin toimintakertomuksen mukaan yksi tontti. Tarkastuslautakunta
esittää,​ että tekninen lautakunta arvioi,​ onko myyntitoimenpiteet,​ kuten tonttien markkinointi,​ riittävää. Arvioinnissa on huomioitava myynnin nettotulos eli lisääntyvät markkinointikustannukset eivät saa syödä
lisätuloa kokonaan. Tarkastuslautakunta esittää myös,​ että kunta arvioi,​ onko tekninen osasto oikea toimielin vastaamaan tonttimyynnistä vai tulisiko tämä siirtää jonkin toisen toimielimen alaisuuteen.
Kunnan teknisen toimen organisaatio on pieni ja tämän vuoksi haavoittuvainen.

Kunnan tulee kiinnittää huomiota siihen,​ että sillä on riittävät resurssit teknisen toimen hoitamiseen. Kunnalla on teknisessä toimessa yhteistyötä lähikuntien,​ erityisesti Konneveden kunnan kanssa. Tarkastuslautakunta pitää tätä tärkeänä ja suosittelee,​ että tekninen toimi kartoittaa edelleen yhteistyötoimintamuotoja lähialueen muiden toimijoiden kanssa.

Tekninen lautakunta on keskustellut asiasta kokouksessaaan ja se esittää kunnanhallitukselle tonttimarkkinoinnin sopivan paremmin tällä hetkellä jollekin toiselle toimialalle. Teknisen puolen resurssit eivät tällä hetkellä riitä ideoimaan sekä toteuttamaan tehokkaita keinoja tonttien myyntiin vaan teknisen osaston pääpaino on olemassa olevan palvelutason ylläpitämisessä myös tulevaisuudessa. 

Lisäksi teknisen osaston resurssien tarkastelu tulee ajankohtaiseksi kiinteistömestarin jäädessä tammikuussa osa-​aikaisesti eläkkeelle ja ennen pitkää lopullisesti pois Rautalammin kunnan palveluksesta. Myös henkilöstövaihdokset aiheuttavat resurssien ja tehtäväkuvien tarkastelua.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus on saanut tarkastuslautakunnan tekniselle lautakunnalle esittämän toiminnan arvioinnin ja lautakunnan antaman vastineen tiedoksi ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle. Samalla kunnanhallitus toteaa, että kunnan tonttimarkkinointi on tarkoituksenmukaista siirtää kunnan elinvoimatyöryhmän, kunnanjohtajan ja elinkeinoasiamiehen toimien alla, missä sitä on tähän saakkakin tehty. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Arttu Matilainen, vs.tekn.joht/rak.tark, arttu.matilainen@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus on saanut tarkastuslautakunnan tekniselle lautakunnalle esittämän toiminnan arvioinnin ja lautakunnan antaman vastineen tiedoksi ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle. Samalla kunnanhallitus toteaa,​ että kunnan tonttimarkkinointi on tarkoituksenmukaista siirtää kunnan elinvoimatyöryhmän,​ kunnanjohtajan ja elinkeinoasiamiehen toimien alla,​ missä sitä on tähän saakkakin tehty. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.