Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 93 Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2022

RauDno-2021-614

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä. Kiinteistöverolain mukaan kunnanvaltuusto voi päättää veroprosentit vuosittain seuraavissa rajoissa:

 1. Yleinen veroprosentti 0,93 - 2,00 %
 2. Vakituiseen asumiseen käytettävä rakennus 0,41 - 1,00 %
 3. Muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93 - 2,00 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentiksi kunnanvaltuusto voi määrätä 2,00 - 6,00 %
 5. Voimalaitosten/ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen veroprosentti enintään 3,10 %
 6. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä edellä säädettyä alhaisemmaksi taikka määrätä jopa 0,00 %:ksi.

Rautalammilla oli kiinteistövero projekti vuosina 2017 - 2019. Siinä selvitettiin sitä, että ovatko kaikki kiinteistöt rekisterissä ja ovatko tiedot oikeellisia. Odotusarvona oli myös, että projektin ansiosta saadaan verokertymää kasvamaan. Tämä tavoite ei toteutunut.

Kiinteistöveroprosentteja on edellisen kerran muutettu vuonna 2014.

Vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi Rautalammin kunnanvaltuusto vahvisti seuraavat prosentit:

 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %
 2. Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,70 %
 3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,30 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
 5. Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00 %

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että vuoden 2021 kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit:

 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,05 %
 2. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,75 %
 3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,35 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,00 %
 5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,00 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle,​ että vuoden 2022 kiinteistöveroprosenteiksi määrätään seuraavat prosentit:

 1. Yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​05 %
 2. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,​75 %
 3. Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,​35 %
 4. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 0,​00 %
 5. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti 0,​00 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.