Kunnanvaltuusto, kokous 10.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purku

RauDno-2019-158

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Vuonna 1928 Savon työlaitoksena perustettu Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on tuottanut 1970-luvun lopulta alkaen päihdepalveluita Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksessa Mäntyharjussa, Etelä-Savossa. Kuntayhtymällä on 36 jäsenkuntaa.

Kuntayhtymän palvelutuotanto ja osa henkilöstöstä siirtyi liikkeenluovutuksena uudelle työnantajalle vuoden 2018 alusta. Luovutuksen jälkeen kuntayhtymä ei enää toteuttanut perussopimuksen mukaista tehtäväänsä. Jäsenkuntia kuultuaan kuntayhtymä päätti alkaa valmistella kuntayhtymän purkua.

Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän johtaja Janne Tapolan saate sekä kuntayhtymän esitys purkusopimukseksi.

Kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttyä sopimuksen kuntayhtymä valmistelee loppuselvityksen, joka tuodaan jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi. Loppuselvityksen hyväksymisen jälkeen yhtymähallitus valmistelee viimeisen tilinpäätöksen. Kun jäsenkunnat ovat hyväksyneet viimeisen tilinpäätöksen, palautetaan jäsenkunnille osuus kuntayhtymän jäljellä olevista varoista.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna):

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkusopimuksen hyväksymistä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria. 

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Asiantuntijan kuullaan perusturvajohtaja Kirsi Solmaria. 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanvaltuuston päättää hyväksyä kunnanhallituksen ehdotuksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan 23.3.2021 lähettää loppuselvityksen jäsenkuntien käsittelyyn ja hyväksyttäväksi 31.5.2021 mennessä. Jokaista jäsenkuntaa pyydetään käsittelemään asia viimeistään 31.5.2021, millä varmistetaan purkutyön loppuunsaattaminen niin, että kuntayhtymä purkautuu nykyisellä valtuustokaudella kesällä 2021. Tällöin kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös voidaan laatia vuodesta 2021.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tämä lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näiden kolmen kunnan välillä. Hallintoriita-asiaan on nyt loppusyksystä 2020 Kotkan Kouvolan, Kuopion ja Mikkelin jäsenkuntien aloitteesta neuvoteltu sovintoratkaisu, joka on käsitelty ja hyväksytty kuntayhtymän valtuustossa 23.3.2021 (§ 7).

Sovintoratkaisun keskeinen sisältö on seuraava: ”Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista.”

Kuntayhtymän valtuusto käsitteli loppuselvityksen, johon on sisällytetty edellä mainittu sovintoratkaisu, kokouksessaan 23.3.2021 (§ 8) ja kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021 (§ 14) toimeenpanna valtuuston päätös. Jotta kuntayhtymän purku voidaan saattaa päätökseen, jokaisen jäsenkunnan tulee käsitellä ja hyväksyä liitteenä oleva loppuselvitys. Loppuselvitys nojautuu jäsenkuntien jo aiemmin hyväksymään purkusopimukseen ja selvityksessä todetaan, miten kuntayhtymän purkautumisen jälkeiset työt hoidetaan. Tässä työssä Mäntyharjun kunnalla on keskeinen osuus. Loppuselvityksen liitteenä on arvio jaettavissa varoista, mikäli kuntayhtymä saadaan purettua vuoden 2021 aikana, jolloin viimeinen tilinpäätös voidaan hyväksyä alkuvuodesta 2022. Mikäli kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan em. loppuselvityksen ja sovintoratkaisun perusteella, tulee Rautalammille palautettava summa olemaan peruspääoman suhteessa 1 972,12 euroa vähemmän kuin alkuperäisessä palautuksessa oli laskettu eli yhteensä 6015,68 euroa.

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä pyytää kaikkia jäsenkuntia käsittelemään ja hyväksymään liitteenä oleva loppuselvitys 31.5.2021 mennessä, millä varmistetaan purkutyön loppuunsaattaminen niin että kuntayhtymä purkautuu nykyisellä valtuustokaudella kesällä 2021. Tällöin kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös voidaan laatia vuodesta 2021. Ote päätöksestä tulee lähettää kuntayhtymän johtaja Maria Närhiselle ensisijaisesti sähköpostilla maria.narhinen(at)tuustaipale.fi tai toimisto(at)tuustaipale.fi

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Itä-​Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen kokouksessaan 26.4. Päätös tulee kuitenkin hyväksyä vielä kunnanvaltuustossa.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle,​ että se hyväksyy Itä-​Suomen päihdehuollon kuntayhtymän loppuselvityksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin perusturvajohtaja Kirsi Solmaria.

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 5.10.2021 käsitellyt ja hyväksynyt kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätöksen, joka tehtiin päivämäärään 31.8.2021. Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on kokoontunut 18.10.2021 ja käsitellyt sekä hyväksynyt tilinpäätöksen.

Purkusopimuksen mukaan kaikkien jäsenkuntien tulee vielä käsitellä ja hyväksyä purkautuneen kuntayhtymän viimeisen vuoden tilinpäätös sekä myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus kaudelta 1.1.2021 – 31.8.2021 ennen kuin kuntayhtymän jäljellä olevat varat voidaan palauttaa jäsenkunnille. Tilinpäätöstilanteessa kuntayhtymän tilillä oli 1 289 070,06 euroa. Tästä summasta 50 000 euroa on siirretty Mäntyharjun kunnan tilille viimeisten kulujen kattamista varten. Mahdollisesti jäljelle jäävä osuus 50 000 eurosta palautetaan myöhemmin erikseen kaikille kunnille pääomaosuuksien suhteessa.

Kirjeen liitteenä on pöytäkirjan ote yhtymähallituksen käsittelystä, toimintakertomus sisältäen tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomus sekä tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Jokaista jäsenkunnan valtuustoa pyydetään käsittelemään ja hyväksymään kuntayhtymän viimeinen tilinpäätös seuraavassa valtuuston kokouksessaan sekä myöntämään vastuuvapaus tilivelvollisille. Varojen palauttamista varten tarvitaan myös jokaiselta kunnalta tilinumero, jolle kunnalle kuuluvat varat voidaan palauttaa. Pöytäkirjanote käsittelystä sekä tilinumero tulisi lähettää osoitteeseen toimisto@tuustaipale.fi tai maria.narhinen@tuustaipale.fi. Rahat voidaan siis palauttaa siinä vaiheessa, kun kaikki jäsenkunnat ovat käsitelleet ja hyväksyneet tilinpäätöksen. Tavoitteena on palauttaa rahat tämän vuoden puolella. Toimintakertomuksen lopussa on laskelma kullekin kunnalle palautettavasta summasta.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen sekä esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä ja esittää kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi Itä-​Suomen päihdehuollon kuntayhtymän viimeisen tilinpäätöksen sekä esittää vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valistusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallivalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

            Itä-Suomen hallinto-oikeus

            PL 1744 (Minna Canthin katu 64)

            70101 KUOPIO

            Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi

            Faksinumero: 029 56 42501

            Puhelinnumero:029 56 42500

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 • päätös, johon muutosta haetaan
 • miltä kohdin päätökseen haetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta haetaan

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on littettävä:

 • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennettynä
 • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.