Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Rautalammin kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä vuodelle 2022

RauDno-2021-450

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta pyytää kuntien lausuntoa pelastuslaitoksen vuoden 2022 talousarvioesityksestä 23.8.2021 mennessä. Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksessa on määritelty käyttötalouden raami, taloudenhoito, kustannusten kasvun periaatteet sekä kuntien maksuosuudet käyttötalousmenoihin ja kalustoinvestointeihin. Pelastuslaitos on valmistellut vuoden 2022 talousarvion, jossa kuntien maksuosuus pelastustoimen kustannuksiin nousee keskimäärin 9,9 %:n verran. Ensihoitopalvelujen tuottamisesta sairaanhoitopiiriltä perittävä maksu nousee 5,8 %. Kuntien maksuosuuksia korottaa pääasiassa uusien pelastusasemien aiempaa suuremmat vuokrat, noin 4 % korotusvaikutus pelastustoimessa. Lisäksi ensihoitopalvelujen kustannuksiin uusien toimitilojen vuokrilla on noin 4 % korotusvaikutus. Kuopion kaupungin talousarvion laatimisohjeen mukaisesti palkankorotuksiin ei ole varauduttu, koska virka- ja työehtosopimukset vuoden 2022 osalta eivät ole tiedossa. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään huomioitu uusien virkojen henkilöstökuluja mahdollisen varallaolon poistumisen kompensaatiotoimenpiteinä. Pelastustoiminnan tehtävämäärien arvioidaan nousevan noin 1 % tämän vuoden arvioidusta tasosta ja ensihoidon tehtävämäärien arvioidaan nousevan n. 1,7 % vuoden 2020 toteumasta. Toiminnallisesti vuonna 2022 tullaan keskittymään palvelutasopäätöksessä päätettyjen ja strategiaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseen, ensihoitopalvelujen edelleen kehittämiseen ja onnettomuuksien ehkäisemiseen sekä huomioimaan yhteiskunnan turvallisuuskehitys. Lisäksi pelastuslaitos on mukana Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelussa.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksen mukaan Rautalammin kunnan maksuosuus nousisi kuluvasta vuodesta 10 682 euroa (3,2%) ja on 345 341 euroa.

Liitteenä on 23.6.2021 päivätty aluepelastuslautakunnan ote lausuntopyynnöstä ja saatekirje sekä aluepelastuslautakunnan talousarviomateriaali

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnanhallitus esittää lausuntonaan Pohjois-Savon pelastuslaitoksen talousarvioesityksestä 2022  seuraavaa: 

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kulurakenteen jatkuva nousu on haasteellinen ja harmillinen asia. Kustannukset nousevat ennakoitua kovempaan. Lisäksi talousarviossa ei ole varauduttu mahdollisiin kunta-alan palkantarkastuksiin vuoden 2022 osalta. Rautalammin kunnassa on jo usean vuoden ajan tehty talouden tasapainottamista ja vuoden 2022 osalta Rautalammin kunnanhallitus tulee edellyttämään omilta toimialoiltaan kulurakenteen hillitsemistä ja säästöjen löytymistä. Samaa tulisi myös pelastustoimen päästä kuntien maksuosuuksien osalta. 

Päätös

Kunnanhallitus totesi, että kustannuksien jatkuva nousu asettaa kunnat kestämättömään tilanteeseen. Pelastustoimen tulee pystyä kulurakenteen hillitsemiseen ja säästöjen löytymiseen. Muilta lausuntoehdotus hyväksyttiin.

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.