Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Rautalammin kunnan lausunto Pohjois-Savon pelastuslaitoksen Pohjois-Savon alueen pelastustoimen varallaolo ja kompensaatiokeinoista

RauDno-2021-449

Valmistelija

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta on käsitellyt kokouksessaan 16.6.2021 § 41 Pohjois-Savon alueen pelastustoimen varallaoloa ja kompensaatiokeinoja. Päätöksen mukaisesti aluepelastuslautakunta lähettää pelastustoimen varallaolon muutos- ja kompensaatiokeinot kuntiin lausunnoille. Pohjois-Savon kuntia kuullaan muutos- ja kompensaatiotoimista talousarviovalmistelun TA-22 lausuntokierroksen yhteydessä ennen päätöksentekoa. Aluepelastuslautakunta päättää pelastustoimen varallaolosta ja kompensaatiokeinoista lausunnot saatuaan.

 Liitteenä on 23.6.2021 päivätty aluepelastuslautakunnan ote lausuntopyynnöstä ja saatekirje. Sekä kuntakokouksen esitysmateriaali.  Pohjois-Savon pelastuslaitos pyytää kuntien lausunnot 23.8.2021 mennessä.

Taustaa käsiteltävälle asialle: 

Työtuomioistuin antoi 3.6.2021 välituomion Kuopion kaupungin/Pohjois-­Savon pelastustoimen varallaoloasiassa. Työtuomioistuimen antama välituomio koski Pohjois-Savon osalta 13 henkilön vaatimusta siitä, että tehty varallaoloaika tulisi katsoa työajaksi. Työtuomioistuin hyväksyi vaatimuksen viiden (5) henkilön osalta ja hylkäsi kahdeksan (8) henkilön vaatimukset. Työtuomistuin ratkaisun mukaan kunnallisen yleisen virka - ja työehtosopimuksen III luvun 4 §: n perusteella viidelle (5) henkilölle Kuopion kaupungin palveluksessa varallaoloksi luettu aika tulee lukea kokonaisuudessaan työajaksi. Työtuomioistuin on katsonut ratkaisussaan, että olosuhteita kokonaisuutena arvioiden ja ottaen erityisesti huomioon lyhyt valmiusaika sekä varallaoloaikana kohdistuneet velvoitteet ovat vaikuttaneet objektiivisesti ja erittäin huomattavasti ko. viiden kanteessa esitetyn henkilön mahdollisuuksiin käyttää vapaasti varallaolojaksojen aikana se aika, jolloin heitä ei ole edellytetty työtehtävien suorittamista ja käyttää tämä aika omiin asioihinsa.

 

Viiden henkilön osalta työtuomioistuin katsoi ratkaisussaan muun muassa seuraavia asioita:

- "ko. viiden henkilön käsityksen mukaisesti heidän on hälytyksen tultua tullut mennä paloasemalle, ellei onnettomuuskohde ole sijainnut lähempänä kuin paloasema ...Paloauton on tullut lähteä hälytystehtävään paloasemalta noin viidessä minuutissa hälytyksestä."

Velvoite olla hyvin lyhyessä ajassa paloasemalla rajoittaa tosiasiassa merkittävästi varallaolijan liikkumisvapautta".

Pohjois-Savossa pelastustoimen varallaolo pohjautuu samaan ja kaikille yhteiseen paikalliseen virka- ja työehtosopimukseen. Kenellekään ei ole määrätty velvoitetta mennä varallaolossa paloasemalle hälytyksen sattuessa, eikä ole asetettu aikarajaa hälytystehtävälle lähtemisessä. Kaikki varallaolijat saavat liikkua vapaasti taajama -alueella ja taajaman läheisyydessä (autolla n. 10 km etäisyydellä). Varallaolijoilla on virka­ auton käyttömahdollisuus.

Pohjois-Savon pelastuslaitos käynnistää Työtuomioistuimen varallaolopäätöksen johdosta tarvittavien toimenpiteiden valmistelutyön ja nykyisessä palvelutasopäätöksessä mainittujen kompensaatiotoimien käyttöönoton.

Tarvittavat välittömät toimenpiteet palvelutasopäätöksessä mainittujen pelastusasemien osalta:

 • Suonenjoen pelastusasemalla siirrytään ympärivuorokautiseen hälytysvalmiuteen ensimmäisenä. Tavoitteena on, että Suonenjoen pelastusasemalla voidaan hyödyntää 24 h työaikamuotoa siten, että pelastusaseman toimintavalmius on 24/7. Suonenjoen pelastusaseman tilat mahdollistavat ympärivuorokautisen (24/7) päivystyksen ilman erityisiä muutostöitä.
 • Seuraavassa vaiheessa Leppävirran, Lapinlahden, Kiuruveden ja Nilsiän pelastusasemilla siirrytään ympärivuorokautiseen hälytysvalmiuteen (24/7). Tavoitteena on, että ko. pelastusasemalla voidaan hyödyntää 24 h työaikamuotoa siten, että pelastusaseman toimintavalmius on 24/7. Näiden asemien osalta pelastusasemien toimitilat soveltuvat ympärivuorokautiseen toimintaan pienin muutostöin.
 • Pohjois-Savon pelastuslaitos hakee Lounais-Suomen aluehallintovirastolta työaikalain poikkeuslupapäätöstä, joka mahdollistaisi Suonenjoen, Leppävirran, Nilsiän, Kiuruveden sekä Lapinlahden pelastusasemien henkilöstölle 24 h työvuorojen suunnittelun (työaika on keskimäärin 42 h viikossa, 24 h työvuorot). Työvuorosuunnittelu toteutettaisiin nykyisten 24/7 pelastusasemien tapaan miehistövirkojen henkilöstölle; palomiehille ja ylipalomiehille. Mikäli poikkeuslupapäätöstä ei myönnetä, suunnitellaan henkilöstön työaika ja työvuorot virka- ja työehtosopimusten mukaisina.
 • Ensimmäisessä vaiheessa ko. viiden keskisuurien pelastusasemien henkilöstövahvuudet suunnitellaan vahvuudella 0+1. Tavoitteena on, että perustettavilla keskisuurilla 24/7 pelastusasemilla on tulevaisuudessa henkilöstövahvuus 1+1. Tavoite edellyttää Pohjois-Savon pelastuslaitokselle perustettavia uusia virkoja sekä onnistunutta rekrytointiprosessia virkojen täyttämiseksi. (Tavoitevahvuus olisi 1+ 1, minimivahvuus olisi 0+1).
 • Ympärivuorokautiseen (24/7) toimintaan siirtyvien ympäryskuntien (Tervo, Vesanto, Karttula, Vieremä, Keitele, Rautalampi, Rautavaara, Juankoski, Tuusniemi, Kaavi, Vehmersalmi, Joroinen, Pielavesi jne.) virkojen henkilöstön alkusijoituspaikaksi määritellään lähin ympärivuorokautinen pelastusasema. Ympärivuorokautisen pelastusasemalta suunnitellaan henkilöstön työvuorolistat ympäryskuntiin siten, että pelastusasemalta siirrytään ympäryskuntaan virka-ajaksi (8 h) vahvuudella 0 + 1. Tällöin turvataan ympäryskunnan pelastusaseman virka-aikainen toimintavalmius sekä asiakaspalvelu mahdollisimman hyvin.
 • Tavoitteena on, että ympäryskunnissa viranhaltijat työskentelevät 5 pv/ vko:ssa virka-aikana. Jos työajat ja tasaukset menevät niin, että 24/7 asemilta ei riitä ympäryskuntiin virka-ajan vahvuutta, asemia voi jäädä tilapäisesti ilman viranhaltijoita. Hälytysrinki työsopimussuhteisten (sivutoiminen henkilöstö) ja vakinaisten osalta säilytetään ennallaan.
 • Hälytysvasteissa muutetaan niin, että lähin päivystävä pelastusasema on ympäryskuntien hälytysvasteessa.
 • Hälytysten suorittamista seurataan kaksisuuntaisella Secapp viestijärjestelmällä sekä päivystävien palomestareiden tilanneseurantana.
 • Palomestareiden varallaolossa siirrytään toistaiseksi vapaamuotoisen 30 minuutin varallaoloon; Vapaaehtoisen varallaolon ehtoja selvitetään.
 • Päiväpaloasemien sopimushenkilöstön varallaolossa siirrytään toistaiseksi vapaamuotoiseen 30 minuutin varallaoloon; Vapaaehtoisen varallaolon ehtoja selvitetään.
 • Uusien virkojen tarve on ensimmäisessä vaiheessa kahdeksan (8) miehistövirkaa, jolla päästään perustettavissa viidessä keskisuuressa pelastusasemalla 0+1 vahvuuksiin. Toisessa vaiheessa, jossa tavoitevahvuus on keskisuurissa asemilla 1+1, virkamäärä tarkentuu valmistelun edessä. Virkamäärätarvetta tarkastellaan huomioiden pelastuslaitoksen olemassa olevat virat ja virkamäärätarve otetaan huomioon vuoden 2022 talousarvion suunnittelutyön edetessä.
 • Keskisuurien pelastusasemien 0+1 vahvuuteen ja tavoitevahvuuteen 1+1 pyritään tekemään myös siirtoja niiltä pelastusasemilta, joilla on nykyään kaksi tai enemmän henkilöä päivävuorossa.
 • 24/7 keskisuuren pelastusaseman toimintakykyvaatimus FireFit (FF) savusukellustaso on 2.
 • Sivutoimisen henkilöstön ja vapaalta hälytystehtäville osallistuvien viranhaltijoiden hälytysraha korotetaan 25 €/ hälytys.
 • Secapp kaksisuuntaisen hälytysjärjestelmän käyttöönottoa laajennetaan kaikille paloasemille.

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta käsittelee palvelutasopäätöksessä mainittujen paloasemien muuttamista 24/7 paloasemiksi ja muiden palvelutasopäätöksessä mainittujen varallaolon kompensaatiokeinojen käyttöönottamista kuntien lausuntokierroksen jälkeen.

Liitteenä kuntatilaisuus 18.6.2021 materiaali. Kuntatilaisuudessa esiteltiin neljä ratkaisuvaihtoehtoa, jotka on liitteessä esiteltyinä. Lisäksi kuntatilaisuudessa käytiin läpi kunkin kunnan maksuosuus eri vaihtoehdoista.

Koontivaihtoehdot sekä Rautalammin kunnan maksuosuus kussakin:

 

Vaihtoehto 1

Vaihtoehto 2

Vaihtoehto 3

Vaihtoehto 4

Palvelusisältö

0 + 1 vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla, päiväpaloasemilla 1 viranhaltija virka-aikana

1 +1 vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla, päiväpaloasemilla 1 viranhaltija virka-aikana

0 + 1 vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla, päiväpaloasemilla 1–2 viranhaltijaa virka-aikana

1 + 1 vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla, päiväpaloasemilla 1–2- viranhaltijaa virka-aikana

Muutos ta-esitykseen 2022 (lisäys)

6110 e

938 589 e

269 385 e

1 204 302 e

Rautalammin  kunnan osuus lisäyksestä

10 715

15 661

 

12 111

17 103

 

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Rautalammin kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Kokonaisuutena käsittelyssä oleva tilanne on erittäin harmillinen ja vaikea. Pelastuslautakunnan esityslistalla ollut mahdollinen ratkaisuehdotus huolestuttaa Rautalammin kuntaa, koska se heikentää ympäryskuntien pelastuspalveluiden saatavuutta ja näin ollen vaikuttaa negatiivisesti kuntien ja kuntalaisten turvallisuuteen. Ko. ratkaisuehdotuksessa riskinä on, ettei 24/7 asemilta riitä ympäryskuntiin virka-ajan vahvuutta työaikojen ja tasauksien vuoksi, jolloin ympäryskuntien paloasemat voivat jäädä tilapäisesti jopa ilman viranhaltijoita. Tällaista tilannetta ei voida missään tapauksessa sallia. On hyvä, että lautakunta päätyi kysymään, vaikkakin viime hetkellä, kuntien mielipidettä varallaolon ja kompensaation ratkaisemisesta. Pelastustoiminta on erittäin tärkeä palvelu, jota tulee olla kuntalaisilla yhdenvertaisesti saatavilla.

Kuntatilaisuudessa 18.6.2021 esiteltiin neljä eri ratkaisuvaihtoehtoa, jotka ovat liitteessä selostettuna. Kyseessä olevista vaihtoehdoista turvallisuuden ja palveluiden saatavuuden kannalta nimenomaan ympäryskuntien näkökulmasta tarkoituksenmukaisin olisi vaihtoehto 3, jossa vahvuus keskisuurilla pelastusasemilla olisi 0 + 1 ja päiväpaloasemilla 1–2 viranhaltijaa virka-aikana. Tämä vaihtoehto edellyttäisi 13 uuden viran perustamista ja se toisi lisäkustannuksia yhteistoiminta-alueelle 269 385 euroa. Tästä Rautalammin kunnan maksuosuuden lisäys olisi noin 12 111 €. Samalla pelastuslaitos esittää talousarvioon maksuosuuden korotusta, josta on lausuttu talousarvioesitykseen liittyvässä lausunnossa erikseen.

Rautalammin kunta on erittäin merkittävä mökkipitäjä, jossa varsinkin  kesäaikaan on hyvin vilkasta. Kunnassa sijaitsee myös Etelä-Konneveden kansallispuisto, jossa kävijämäärät ovat olleet merkittävässä kasvussa ja nyt jo noin 50 000 kävijää vuositasolla. Lisäksi kunnassa on useita isoja, vuosittaisia tapahtumia, jotka omalta osaltaan lisäävät  myös vahinkojen sattumisen mahdollisuutta. Rautalammin kunta on lisäksi  maantieteellisesti laaja ja välimatkoja pidentävät laajat järvialueet. Rautalammilla ei voi syntyä tilannetta, jolloin paloasemalla ei olisi virkahenkilöstöä saatavilla edes tilapäisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.