Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Rautalammin keskustan yleiskaavamuutokset, kaavamuutosten hyväksyminen

RauDno-2020-765

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Keskustan yleiskaavamuutokset.
Yleiskaavanmuutoksiin sisältyvät tila 686-408-57-4 (alue 1) osittain, tila 686-408-26-103
(alue 2), tila 686-410-12-10 (alue 3) osittain ja tila 686-410-12-11 (alue 4) osittain.


Kaavamuutosten tavoitteet ovat seuraavat:

Alue 1 Päivärinne, tila 686-408-57-4
Kunnanvaltuuston hyväksymästä Rautalammin keskustan osayleiskaavasta on tilan Päivärinne
686-408-57-4 osalta jätetty valitus hallinto-oikeuteen. Valituksessa on vaadittu,
että kaavan hyväksymispäätös on kumottava tilan Päivärinne 686-408-56-0, oikeastaan
tilan 686-408-57-4 osalta. Hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut valituksenalaisen
Rautalammin keskustan osayleiskaavan tilan Päivärinne 686-408-57-4 alueen osalta.
Keskustan osayleiskaavassa tila Päivärinne 686-408-57-4 on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi
alueeksi ranta-alueella (M-1). Keskustan osayleiskaavan laatimista varten
tehdyn kantatilaselvityksen ja kunnanhallituksen antaman lausunnon perusteella tilalla
Päivärinne on Korholantien pohjoispuolella yksi olemassa oleva rantarakennuspaikka.
Valituksenalaisessa Keskustan osayleiskaavassa tilan Päivärinne 686-408-57-4 kaavamuutosalue
on osoitettu kokonaan maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi ranta-alueella
(M-1), eikä olemassa olevaa rakennuspaikkaa ole osoitettu rakentamiseen varatulla merkinnällä
yleiskaavassa.
Nyt tehtävässä Keskustan muutosyleiskaavassa korjataan tilan Päivärinne 686-408-57-4
osalta valituksen kohteena ollut yleiskaavassa virheellisesti merkitty, jo oleva rantarakennuspaikka,
asiankuuluvalla kaavamerkinnällä.

Alue 2 Lassila, tila 686-408-26-103
Tavoitteena Lassilan alueella on osoittaa oleva rakentaminen (rannassa on jo rakennus)
ja alueen osoittaminen asemakaavoitettavaksi asuinalueeksi. Hyväksytyssä keskustan
yleiskaavassa ei ole merkitty jo rakennettua rakennuspaikkaa.

Alueet 3 ja 4 Tohovuori, tila 686-410-12-10 ja tila 686-410-12-11
Tilojen osalta on tarkoitus siirtää tiloille keskustan yleiskaavassa osoitetut uudet rakennuspaikat
maanomistajien toivomille oikeille parhaiten rakentamiseen soveltuville paikoille.

Kyseessä olevilla alueilla ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka estäisivät kaavamuutokset.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että liitteen mukaiset Rautalammin keskustan yleiskaavamuutokset laitetaan vireille, ja valmisteluvaiheen aineisto (kaavaluonnos) nähtäville. Lisäksi kunnanhallitus päättää pyytää tarvittavat lausunnot.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asiantuntijana kuultiin tekninen johtaja Antti Tuppuraa.

Valmistelija

Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi
Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Keskustan yleiskaavan muutoksen luonnos oli nähtävillä 15.12.2020-8.1.2021. Siitä saatiin kaksi lausuntoa, yhtään muistutusta ei jätetty.

Pohjois-Savon liitto ilmoitti, ettei liitolla ole maakuntakaavojen näkökulmasta huomautettavaa osayleiskaavamuutoksista.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus lausui 7.1.2021 seuraavaa: Tilat 686-408-57-4 sekä 686-408-26-103 ovat maakuntakaavassa maakunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi osoitettuja alueita (MA1). Tämä ei kuitenkaan käy suoranaisesti ilmi kaavaluonnoksesta. ELY-keskus katsoo asianmukaiseksi, että kyseisten tilojen osalta maakunnallisesti merkittävän maisema-alueen status esitetään kaavakartalla tai -määräyksissä. Muilta osin ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa kaavamuutoksista.

Kaavaehdotukseen on lisätty tilojen 686-408-57-4 sekä 686-408-26-103 osalta aluemerkintä ja määräys: Maisemallisesti arvokas alue (ma-6). Kulttuurimaisemavyöhykkeen elementtejä ovat laajat ja yhtenäiset viljelysalueet, harvakseltaan näiden yhteyteen sijoittuvat tilakeskukset sekä avoimia tiloja rajaavat metsänreunat ja näkymiä elävöittävät metsäsaarekkeet.

Kuopion kulttuurihistoriallinen museo on antanut 18.1.2021 lausunnon, että kaavaselostuksessa mainittu luonnonympäristö ja kulttuuriympäristö tulisi eriyttää omiksi alaluvuikseen. Muinaisjäännösten sijaan tulisi käyttää termiä arkeologinen kulttuuriympäristö. Lisäksi museoviranomainen esittää, että kaavaselostuksen KUVA 5:n kuvatekstiksi sopisi paremmin Rautalammin keskustan maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö.

Kaavaselostukseen on muutettu ja eriytetty uudet alaluvut: 2.6 Arkeologinen kulttuuriympäristö ja 2.7 Luonnonympäristö. Lisäksi KUVA 5:n kuvatekstiä on täydennetty museoviranomaisen ehdotuksen mukaisesti.

Hautapakan osalta otettu tien eteläpuolinen M-alue mukaan kaavaan.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä keskustan osayleiskaavaehdotuksen ja laittaa sen nähtäville MRL:n mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

  • Antti Tuppura, tekninen johtaja, antti.tuppura@rautalampi.fi

Perustelut

Keskustan yleiskaavamuutokset, koskien tiloja 686-408-57-4 (alue 1) osittain, 686-408-26-103 (alue 2), 686-410-12-10 (alue 3) ja 686-410-12-11 (alue 4) osittain, oli ehdotuksena nähtävillä 12.4 – 12.5.2021. Muistutuksia ei tullut eikä lausuntoja, ainoastaan oheinen sähköposti Elyltä.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä keskustan yleiskaavamuutokset koskien tiloja 686-408-57-4 (alue 1) osittain, 686-408-26-103 (alue 2), 686-410-12-10 (alue 3) ja 686-410-12-11 (alue 4) osittain, kaavakartat ja selostuksen ja esittää niitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jarmo Hänninen, Kari Laitinen ja Jouko Korhonen jääväsivät itsensä. He poistuivat kokoushuoneesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)