Kunnanhallitus, kokous 9.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 214 Käräjäoikeuden lautamiesten vaali

RauDno-2021-444

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Käräjäoikeuslain 4 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet kunnanvaltuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkursissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25 vuotta tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- taikka poliisivalvontaa eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

Pohjois-Savon käräjäoikeuteen kuuluvassa Rautalammin kunnasta valittavien lautamiesten lukumääräksi on Tuomioistuinviraston  päätöksessä 11.6.2021 ( TIV/67/2021) määrätty yksi lautamies.

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto valitsisi yhden käräjäoikeuden lautamiehen toimikaudekseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)