Kunnanhallitus, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeet

RauDno-2022-325

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Hallinto-osastolla on valmisteltu luonnos vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeiksi. Ohjeissa on otettu huomioon tarkastuslautakunnan esittämät suositukset toiminnan ja talouden suunnittelun osalta. Hallintokuntien tulee johtaa vuositavoitteet päivitetystä kuntastrategiasta siten, että ne ovat yksiselitteisiä ja niiden toteutumista voidaan seurata. Tavoitteiden tulee olla mahdollisimman konkreettisia ja niiden toteutumisen arviointia varten on rakennettava mahdollisuuksien mukaan toimivat mittarit. Tavoitteiden määrittelyssä tulee huomioida  kuntastrategia, elivoimasuunnitelma sekä hyvinvointikertomus ja -suunnitelma ja näihin  tullaan korostetusti kiinnittämään huomiota tavoitteiden asetannassa.  

Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2011 suosituksen "Kunnan ja kuntayhtymä talousarvio ja -suunnitelma", jota sovelletaan talousarvion 2023 laadinnassa.

Ohjeiden tavoitteena on selkeyttää ja tukea talousarvion laadinnan prosessia.   Hallintokunnat tulee edelleen kehittää tavoitteiden asettelua siten, että ne ovat olennaisia, selkeitä ja mitattavia.

Investointien osalta edellytetään, että niille asetaan tavoitteet. Toimialojen tulee selvittää, tavoitellaanko investoinneilla palvelutuotannon määrän lisäystä, palvelukyvyn parantamista tai tuotannon tehostamista.

Talousarvion teknisen tekemisen lisäksi ohjeissa on esitys/ malli siitä, miten hallintokunnat raportoivat kolmannesvuosittain.

Vuoden 2023 talousarvion laadinta on hyvin haasteellinen, koska vuoden 2022 tasosta kustannukset eivät saa nousta, vaan kuluja pitäisi pystyä leikkaamaan ja tuloja lisäämään. Hallintokunnilta vaaditaan edelleen  tiukkaa talouskuria, säästöesityksiä ja/tai esityksiä tulojen lisäämiseksi.Myös rakenteellisia muutoksia on voitava toteuttaa. Tavoitteena on  katkaista alijäämäkierre ja saada kunnan talous vähintäänkin tasapainoon. 

Hallintokunnille tullaa syksyllä 2022 antamaan taloudellinen raami, jota tulee noudattaa. Ennusteet valtionosuuksista ja verotuloista täsmentyvät poikkeuksellisesti vasta alkusyksystä.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2026 laadintaohjeet.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.