Kunnanhallitus, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohje

RauDno-2020-792

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohje (luonnos) on valmistunut. Rautalammin kuntaan on kaivattu ajantasaista ohjeistusta siihen, miten sosiaalisessa mediassa toimitaan. Toimintatapojen määrittely sosiaaliseen mediaan on kunnan etu, jotta sen mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Tässä ohjeessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

- Mitä viestinnällä sosiaalisessa mediassa tavoitellaan?

- Kuka käyttää sosiaalista mediaa? Kuka päättää siitä, kuka käyttää sosiaalista mediaa?

- Mitä kanavia käytetään? Kuka päättää, mitä kanavia käytetään?

- Miten sosiaalisessa mediassa toimitaan? Mitkä reunaehdot toiminnalle sosiaalisessa mediassa on?

Sosiaalisen median ohje kertoo Rautalammin kunnan toimintaperiaatteet sosiaalisessa median käytössä ja ohjaa työntekijöitä ja viranhaltijoita. Soveltuvin osin se ohjaa myös luottamushenkilöiden toimintaa.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Rautalammin kunnan sosiaalisen medin ohjeen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää osaltaan hyväksyä Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohjeen ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanvaltuusto päätti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohje käsiteltiin ensimmäisen kerran vuonnan 2020. Kunnanvaltuusto palauttu ohjeen uudelleen valmisteluun. Koronapandemia veii kuitenkin huomion toisaalle, ja someohje jäi hyllyyn.

Rautalammin kuntaan on kaivattu ajantasaista ohjeistusta siihen,​ miten sosiaalisessa mediassa toimitaan. Toimintatapojen määrittely sosiaaliseen mediaan on kunnan etu,​ jotta sen mahdollisuudet voidaan hyödyntää täysimääräisesti.

Tässä ohjeessa pyritään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

-​ Mitä viestinnällä sosiaalisessa mediassa tavoitellaan?

-​ Kuka käyttää sosiaalista mediaa? Kuka päättää siitä,​ kuka käyttää sosiaalista mediaa?

-​ Mitä kanavia käytetään? Kuka päättää,​ mitä kanavia käytetään?

-​ Miten sosiaalisessa mediassa toimitaan? Mitkä reunaehdot toiminnalle sosiaalisessa mediassa on?

Sosiaalisen median ohje kertoo Rautalammin kunnan toimintaperiaatteet sosiaalisessa median käytössä ja ohjaa työntekijöitä ja viranhaltijoita. Soveltuvin osin se ohjaa myös luottamushenkilöiden toimintaa.

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus ohjeistaan sosiaalisen media-ohjeen jatkovalmistelun.

Päätös

Kunnanhallitus hyväksyi Rautalammin kunnan sosiaalisen median ohjeen muutamin tarkennuksin ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.