Kunnanhallitus, kokous 7.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Henkilöstösiirtosopimus

RauDno-2022-326

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Henkilöstösiirtosopimus (jäljempänä ”Sopimus”) perustuu Lakiin sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta (616/2021).  Sopimuksen tarkoituksena on sopia edellä laissa mainittuun toimintaan kuuluvan henkilöstön siirtymisestä liikkeen luovutuksella Rautalammin kunnan (Luovuttajan) palveluksesta Pohjois-Savon hyvinvointialueen  (Luovutuksensaajan) palvelukseen.

Sopijapuolet toteavat yhdessä, että kyseessä on työsopimuslain 1 luvun 10 §:ssä ja lain kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 25 §:ssä tarkoitettu liikkeen luovutus ja että ”Luovuttajan” henkilöstö (”Siirtyvä henkilöstö”) siirtyy 1.1.2023 alkaen (jäljempänä ”Luovutuspäivä”) liikkeen luovutuksen periaattein Luovutuksensaajan palvelukseen niin kutsuttuina vanhoina työntekijöinä. Siirtyvä henkilöstö siirtyy Luovutuksensaajan palvelukseen entisin työ- ja virkasuhteen (”Palvelussuhde”) mukaisin ehdoin. Virkasuhteiset siirtyvät virkasuhteeseen Luovutuksen saajan organisaatioon.Siirtyvälle henkilöstölle ei laadita uusi työsopimuksia eikä virkamääräyksiä.

Luovuttaja toimittaa Siirtyvän henkilöstön palvelusuhteeseen liittyvät tiedot ja asiakirjat Luovutuksensaajalle 31.8.2022 mennessä. Luovuttaja sitoutuu ilmoittamaan luovutuksen saajalle palvelussuhteissa tapahtuvat muutokset 31.12.2022 saakka.

Mikäli myöhemmin ilmenee Luovuttajalta Siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehtojen osalta Luovutuksensaajan maksuvelvollisuutta lisääviä seikkoja, jotka eivät ilmene tästä Sopimuksesta ja jotka kohdistuvat aikaan ennen Luovutuspäivää, vastaa Luovuttaja niistä kokonaisuudessaan Luovutuksensaajalle.

Siirtyvä henkilöstö on lueteltu sopimuksen liitteessä.

Sopimuksessa on yksilöity siirtyvään henkilöstöön liittyvät vastuut, palvelusuhteiden ehdot, muut henkilöstö- ja palvelusuhde-etuudet ym. sopimusehdot.

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstösiirtosopimuksen 1.6.2022. Toimikunta hyväksyi sopimuksen esitetyssä muodossa.

 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää hyväksyä henkilöstösiirtosopimuksen liitteineen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tämä pykälän tarkastajina toimi Sinikka Korhonen ja Heikki Pietikäinen.

Matti Kärkkäinen jääväsi itsensä eikä hän osallistunut tämän asian käsittelyyn.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.