Kunnanhallitus, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 361 Yhteistyöselvitys Viisarit Oy:n kanssa

RauDno-2021-739

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen valmistelu on käynnistynyt vauhdilla. Kuntia on informoitu valmistelun edetessä, mutta tällä hetkellä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Rautalammilla on hyvin toimivat tukipalvelut kuten ruokahuolto, tekniset palvelut ym. Kuitenkin tämänhetkisen lainsäädännön mukaan hyvinvointialue ei voi ostaa tukipalveluita kunnilta, vaan vain in-house -yhtiöiltä tai markkinoilta. Tämän vuoksi kannattaa  selvittää kaikki mahdolliset vaihtoehdot tukipalveluiden järjestämiselle, jotta turvataan toimivat tukipalvelut Rautalammilla vuoden 2023 alusta alkaen. Yhdeksi vaihtoehdoksi on noussut liittyminen pienosakkaaksi tai osakkaaksi Palveluyhtiö Viisarit Oy:n.

Palveluyhtiö Viisarit Oy on Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteisomistama teknisen toimialan palveluyhtiö. Yhtiön palvelutuotantoon kuuluvat mm. isännöinti ja toimistopalvelut, vesi- ja lämpölaitospalvelut, kiinteistö- ja aluehuolto, liikuntapaikkojen ylläpito, rakentaminen, rakennuttaminen, siivous ja puhtaanapito, sekä erilaiset konsultointi ja valmistelutyöt kuntien päätöstentekoon. Yhtiö tuottaa palvelut kunnille sidosyksikköasemassa perustuen vuosittain tarkastettaviin palvelusopimuksiin.

Viisarit Oy on näyttänyt alustavaa vihreää valoa mahdollisten neuvottelujen aloittamiselle.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että Palveluyhtiö Viisarit Oy:n kanssa aloitetaan neuvottelut Rautalammin kunnan mahdollisesta pienosakkuudesta tai osakkuudesta yhtiössä. Selvitettäviä asioita on mm. ruokahuolto, isännöinti ja muut tekniset palvelut.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.