Kunnanhallitus, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 362 Vanhus- ja vammaisneuvoston asettaminen valtuustokaudelle 2021-2025

RauDno-2021-698

Valmistelija

 • Kirsi Solmari, perusturvajohtaja, kirsi.solmari@rautalampi.fi

Perustelut

Kuntalain mukaisesti osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhus- ja vammaisneuvosto.

Kuntalain mukaan neuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen ja vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Kuntalaki ei määrittele neuvoston kokoonpanoa. On esitetty arveluja, että sote-uudistuksen myötä neuvoston painoarvo kasvaa (Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa. Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 7/2021).

Kunnanhallitus on nimennyt 23.8.2021 (§243) kunnan edustajaksi vanhus- ja vammaisneuvostoon Anne Karhusen ja varaedustajaksi Tytti Mårdin. Kunnanhallitus päätti kokouksessa pyytää eläkeläis-, vammais- ja veteraanijärjestöiltä edustajansa ja varaedustajansa neuvostoon. Esitykset pyydettiin Rautalammin Eläkeläiset ry:ltä, Rautalammin Eläkkeensaajat ry:ltä, Eläkeliiton Rautalammin yhdistys ry:ltä ja Rautalammin Sotaveteraani ry:ltä sekä Rautalammin Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä. 

Eläkeliiton Rautalammin yhdistys, Rautalammin eläkeläiset ry ja Rautalammin Sotaveteraanit ilmoittivat ehdokkaansa. Sotaveteraanien toiminta on lakkaamassa 31.12.2021 ja ehdotetut tulevat näin ollen jatkossa edustamaan tilalle perustettavaa Rautalammin Sotaveteraanien Perinneyhteisöä.

Ehdotusta pyydettäessä selvisi, että Rautalammin Kehitysvammaisten Tuki ry:tä ei enää ole, mutta Suonenjoen Kehitysvammaisten Tuki ry:n toimialueena on koko Sisä-Savo. Esitys pyydettiin ja saatiin näin ollen Suonenjoen Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä. Samassa yhteydessä selviteltiin myös ko. neuvostojen kokoonpanoa yleensä, ja todettiin, että myös seurakunta on noin puolessa vanhus- ja vammaisneuvostoista mukana (Vanhusneuvostojen toiminta ja vaikutusmahdollisuudet kunnissa. Ihmisoikeuskeskuksen julkaisuja 7/2021). Seurakunnan mukaantulosta mielipidettä kysyttiin muilta järjestöiltä ja se oli myönteinen. Siksi lisäksi Rautalammin ev.lut. seurakunnalta pyydettiin esitys nimettäväksi neuvostoon. 

Vanhus- ja vammaisneuvosto on aiemmin nimennyt puheenjohtajan keskuudestaan. Viranhaltijoina ovat olleet perusturvajohtaja, kotihoidon vastaava, palveluasumisen vastaava ja perusturvaosaston sihteeri, joka on toiminut neuvoston sihteerinä. Sote-uudistuksen myötä viranhaltijaedustajiin tulee tarvetta tehdä vuoden kuluttua muutoksia. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus vahvistaa Rautalammin vanhus- ja vammaisneuvoston kokoonpanoksi vuosiksi 2021-2025 seuraavan:

Eläkeliiton Rautalammin yhdistys

Marketta Virta  (Eläkeliitto ilmoittaa varajäsenen hallituksen kokouksen jälkeen viikolla 49)

Rautalammin eläkeläiset ry.

Emma Ilomäki    (varajäsen Seija Paananen)

Suonenjoen Kehitysvammaisten tuki ry

Sari Hintikka-Varis (varajäsen Leena Pakarinen)

Rautalammin sotaveteraanit (jatkossa Rautalammin Sotaveteraanien Perinneyhteisö) 

Uolevi Ruhanen (varajäsen Urho Karhu)

Kunnan edustaja

Anne Karhunen (varajäsen Tytti Mård)

Rautalammin seurakunta

 • diakoni

Viranhaltijaedustajat 31.12.2022 asti

 • perusturvajohtaja
 • kotihoidon vastaava
 • palveluasumisen vastaava
 • perusturvaosaston sihteeri

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin lisäyksellä, että perusturvajohtaja toimii neuvoston kokoonkutsujana. Lisäksi  budjetti ja toimintasuunnitelma  tulee valmistella niin, että neuvostolla on hyvät toimintaedellytykset.

Tiedoksi

Valitut

Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
 • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan
 • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.