Kunnanhallitus, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 356 Talousarviolainan nostaminen 2021

Rau-2021-710

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 10.11.2021/ §97 päättänyt antaa kunnanhallitukselle valtuuden ottaa pitkäaikaista talousarviolainaa vuoden 2021 aikana enintään 2.500.000 euroa. Kunta ei ole vuoden 2021 aikana ottanut yhtään talousarviolainaa.

Hallinto-osasto on pyytänyt tarjouksia 2.500.000 euron talousarviolainasta. Tarjoukset on pyydetty Kuntarahoitus Oyj:ltä, Nordea Bank Oyj:ltä, Danske Bank A/S, Suomen sivuliike ja Rautalammin Osuuspankilta.

Tarjousta pyydetään seuraavilla vaihtoehdoilla:

1. 5 ja 10 vuoden a) kiinteäkorkoisesta lainasta, korkonoteeraus pyydetään antamaan 25.11.2021 klo 14.00 noteerauksen mukaisena. Korot ja lyhennykset puolivuosittain jälkikäteen.

2. 5 ja 10 vuoden vaihtuvakorkoisesta lainasta, 3 sekä 6 kuukauden euroboriin sidotusta lainasta. Korkonoteeraus samoin 25.11.2021 klo 14.00 mukaisena.

3. Laina jaettuna kahteen osaan:

5 ja 10 vuoden kiinteäkorkoisesta lainasta 1.000.000 eur.

5 ja 10 vuoden vaihtuvakorkoisesta , 3 ja 6 kuukauden euriboriin sidotusta lainasta 1.500.000 eur.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanjohtajan päätösehdotus: kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoituksen tekemän tarjouksen seuraavasti:

1. 1.500 000 eur

6 kk euribor, marginaali voimassa 10 vuotta. Korko sidotaan 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,320 %-yksikön marginaalilla. Korkoindikaatio 25.11.2021: 0,000 % p.a. sisältäen marginaalin.

2. 1.000 000 eur

10 vuoden kiinteä korko.Korkoindikaatio 25.11.2021: 0,350 % p.a. Luoton korko on kiinteä koko luottoajan.

Luottoa lyhennetään tasalyhennyksin puolivuosittain. Luoton korko maksetaan puolivuosittain.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.