Kunnanhallitus, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 364 Snellman-instituutti, Rautalammin ehdotus hallituksen varsinaiseksi ja varajäseneksi

RauDno-2021-720

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Snellman-instituutin hallitukseen valitaan jäsenet neljäksi vuodeksi kerrallaan. Rautalammin kunnan edustajina ovat tämän vuoden loppuun päättyvän nelivuotiskauden ajan toimineet Jorma Kukkonen ja varalla Sari Hintikka-Varis.

Snellman-instituutissa hallituspaikkoja ei ole jyvitetty, mutta halutessaan kunnat voivat tehdä kirjallisen esityksen hallituksen varsinaisen ja varajäsenen valinnasta seuraavaksi nelivuotiskaudeksi.

Sari Hintikka-Varis oli ilmoittanut kiinnostuksena varsinaisen hallituksen jäsenen tehtävään. Varajäseneksi esitettiin hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Tiina Purasta, joka myös oli suostuvainen tehtävään. 

Snellman-instituutin vuosikokous pidettiin 1.12. Koska kunnanhallituksella ei ollut kokousta ennen 1.12., asiasta lähettiin kunnanhallitukselle sähköposti 24.11. ja kysyttiin kunnanhallituksen kantaa esitetäänkö Snellman-instituutin hallituksen varsinaiseksi jäseneksi vuosille 2022-2025 Sari Hintikka-Varista ja varalle hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja Tiina Purasta. Kyselyyn vastasivat myönteisesti Matti Kärkkäinen, Tuomo Hänninen, Sinikka Korhonen, Heikki Pietikäinen, Tuulikki Tiihanoff ja  Anne Karhunen.

Snellman-instituuttiin lähti asiasta kunnan ehdotuksen sisältävä kirje 26.11.2021.

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää hyväksyä tehdyn esityksen. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.