Kunnanhallitus, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 367 Rautalampilehden tekemä tarjous vuodelle 2022

RauDno-2021-743

Valmistelija

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Perustelut

Rautalampilehti on Viestirauta Oy:n kustantama, yksityinen ilmaisjakelulehti, joka kertoo oman kylän tarinoita. Lehti on toiminut jo vuodesta 2007 lähtien.  Rautalampilehti (7543 kpl) jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Rautalammilla sekä Suonenjoella, Konnevedellä, Vesannolla ja Tervossa taajamiin. Lehden painos on 8000 - 11 000 kappaletta. Lehti ilmestyy  myös näköislehtenä ja lehtien arkistot löytyvät niiden näköislehtisivuilta.

Rautalampilehti on jälleen tehnyt kunnalle tarjouksen vuoden 2022 tiedotussivun ostosta. 

 

Tarjouksen keskeinen sisältö on seuraava:

1 sivun tiedotussivu seitsemään lehden numeroon vuonna 2022 (1350+alv 24%)

2 sivun tiedotusaukeama kolmeen lehden numeroon (1800+alv 24%)

 Kunta postittaa lehdet toukokuussa, syyskuussa ja joulukuussa kesäasukkailleen, jolloin lehden painos on 10 000 kappaletta. Postitus suoraan BotniaPrintin kautta kuten vuonna 2021. Lehden toimitus on käytettävissä tiedotussivujen sisällön laatimisessa sopimuksen mukaan.

Rautalampi-lehden kanssa tehtävää yhteistyösopimuksen jatkoa puoltavat seuraavat asiat:

  • lehti tulee kunnalle kokonaisuutena edullisemmaksi kuin vastaavan ilmoituspalstan osto toisaalta.
  • lehdellä on pitkä historia kunnassa ja samalla hyvin vakiintunut ja uskollinen kannattajakunta. Myös vapaa-ajan asukkaat ovat ajoittain ottaneet asiaan kantaa kirjelmällään, jossa he pitävät lehden ilmestymistä  ja lähettämistä vapaa-ajan asukkaille oivallisena tapana seurata kunnan tapahtumia.

Vaikutusten arviointi:(alleviivattuna)

- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää, että se hyväksyy Rautalampilehden tekemän tarjouksen ja ostaa kunnan tiedotussivustot vuonna 20222 seuraavasti:

1 sivun tiedotussivu seitsemään lehden numeroon vuonna 2022 (1350 + alv 24%)

2 sivun tiedotusaukeama kolmeen lehden numeroon (1800 + alv 24%)

Lisäksi sisällöntuotannossa pyritään kiinnittämään huomiota kunnan kannalta merkittävien ja tärkeiden asioiden korostamiseen ja kuntalaisten informaation lisäämistä pyritään parantamaan  monipuolisesti.

Päätös

Kunnanhallitus päätti, että lehdeltä pyydetään uusi tarjous eri vaihtoehdoilla.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.