Kunnanhallitus, kokous 7.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 366 Palkkiosäännön tarkastaminen

RauDno-2020-885

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston talousarviokokouksessa 15.12.2020 § 87 päätettiin, että vuoden 2021 talousarvion kokouspalkkioihin haetaan 10 %:n säästö tarkastamalla palkkiosääntöä siten, että kokouspalkkioita (luottamushenkilöt ja virkamiehet) pienennetään 10 %:a kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston osalta. Tehty päätös on osa talouden tasapainottamistoimia.

Ehdotus

Esittelijä

Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle palkkiosäännön tarkastamista vuoden 2021 osalta siten, että kaikkia kokouspalkkioita pienennetään -10 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

 

 

 

 

 

Ehdotus

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle palkkiosäännön tarkastamista vuoden 2021 osalta siten,​ että kaikkia kokouspalkkioita pienennetään - ​10 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan palkkioita luottamustoimen hoitamisesta ja korvausta ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa palkkiosäännön mukaan.

Kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 15.12.2020, että Rautalammin kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden palkkioita leikataan 10%. Tavoitteena oli tältäkin osin löytää säästöjä kunnan käyttömenoista. Muutokset palkkiosäännössä olivat voimassa palkkiomaksukaudella 1.12.2020-30.11.2021.

Taloudellinen tilanne ei ole ponnisteluista huolimatta parantunut, ja sen vuoksi esitetään, että palkkioitten karsintaa jatketaan palkkiomaksukaudella 1.12.2021 - 30.11.2022. Palkkioita maksettiin vuonna 2020 n. 100.000 €, ja vuodelle 2022 on budjetoitu 97.548 €.

Kaikkien muiden palkkioiden osalta leikkaus olisi 10%, mutta vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien osalta esitetään korotusta. Oikeusministeriö on kiinnittänyt kuntien huomiota siihen, että niiden tulee ylläpitää  vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien tehtävien  houkuttelevuutta yllä esim. varmistamalla, että tehtävästä maksettava palkkio vastaa tehtävän vaativuutta. Jäsenille tulee olla riittävä osaaminen ja riittävästi aikaa perehtyä tehtävään.

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle, että palkkiosäännön 10 %:n karsintaa jatketaan palkkiomaksukaudella 1.12.2021 - 30.11.2022. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien palkkioita korotetaan siten, että vaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 240 €, jäsenen 180 €, vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkio on 130 € ja jäsenen 100 €.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin tarkennuksella: palkkiosääntö pysyy  15.2.2021 tehdyn päätöksen mukaisena, lukuunottamatta vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien palkkioita, joita korotetaan siten, että vaalilautakunnan puheenjohtajan palkkio on 240 €, jäsenen 180 €, vaalitoimikunnan puheenjohtajan palkkio on 130  € ja jäsenen 100 €.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.