Kunnanhallitus, kokous 5.7.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 176 Lausuntopyyntö kunnanhallitukselle

RauDno-2022-350

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lausuntopyyntö kunnanhallitukselle.

Kunnanhallitukselle annettaan mahdollisuus tulla kuulluksi ja antaa asiassa selvityksensä. Pyydämme selvitystä 14 vuorokauden kuluessa. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Ehdotus

Pyydetään hallitukselta lausunto aloitteen luonnoksesta  5.7.2022 mennessä. Samalla hallitukselle ilmoitetaan, että määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Tilapäinen valiokunta on kokouksessaan 21.6.2022 pyytänyt kunnanhallitukselta lausuntoa asiassa ja tilapäisen valiokunnan raportin luonnoksesta 14 vuorokauden kuluessa, ennen 5.7.2022. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

TIlapäisen valiokunnan on kuntalain 35 §:n mukaan hankittava kunnanhallituksen lausunto sen valmistettaviin kuuluvissa asioissa ennen asian viemistä valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

Ehdotus

Kunnnanhallitus antaa lausunnon asiasta kokouksessaan.

Päätös

Asiaa ei käsitelty, vaan se vedettiin listalta pois.Kunnanhallitus käsittelee asian 5.7.2022.

Perustelut

Tilapäinen valiokunta on kokouksessaan 21.6.2022 pyytänyt kunnanhallitukselta lausuntoa asiassa ja tilapäisen valiokunnan raportin luonnoksesta 14 vuorokauden kuluessa,​ ennen 5.7.2022. Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

TIlapäisen valiokunnan on kuntalain 35 §:n mukaan hankittava kunnanhallituksen lausunto sen valmistettaviin kuuluvissa asioissa ennen asian viemistä valtuuston käsiteltäväksi.

 

 

 

Ehdotus

Kunnnanhallitus antaa lausunnon asiasta kokouksessaan.

Päätös

Puheenjohtaja esitteli kunnanhallituksen lausuntoluonnoksen. Kari Laitinen esitti, että lausuntoluonnos hyväksytään. Anne Karhunen kannatti esitystä.

Sari Hintikka-Varis esitti, että kunnanhallituksen lausuntoa muokataan:

1.Susanna Ijäksen/Lakimaa lausuma poistetaan kh:n lausunnosta.

2. Kunnanhallituksen puheenjohtaja on ollut sairaana, mutta on hoitanut osan tehtävistään.

Jussi Herranen kannatti ehdosta.

Sinikka Korhonen esitti, että lausunnosta päivämäärä 17.1 muutetaan 16.1. Ehdotus hyväksyttiin.

Koska oli tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, puheenjohtaja päätti, että asiasta äänestetään.Ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, äänestävät "jaa". Ne, jotka kannattavat Sari Hintikka-Variksen ehdotusta ,äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä pohjaesitystä kannattivat  Anne Karhunen, Kari Laitinen, Päivi Heikkinen, Sinikka Korhonen ja Tuomo Hänninen. Sari Hintikka-Variksen esitystä kannattivat Jussi Herranen ja Sari Hintikka-Varis.

Puheenjohtaja totesi, että pohjaesitys tuli päätökseksi äänin 5-2.

Sari Hintikka-Varis ja Jussi Herranen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

 

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta ei saa tehdä. (Kuntalaki 410/2015 § 136)