Kunnanhallitus, kokous 3.4.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 92 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Perustelut

Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, ellei toimielin toisin päätä (Rautalammin kunnan hallintosääntö § 136). Hallintosäännön §:n 137  mukaan toimielin voi esittelijän ehdotuksesta tai jäsenen ehdotuksesta, jota on kannatettu, ottaa enemmistöpäätöksellä käsiteltäväksi asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 

Jos esittelijän ehdotus on asian palauttaminen valmisteltavaksi, toimielin voi ratkaista asian päätöksellään vain perustellusta syystä. 

Ehdotus

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Lisälistalta otettiin käsittelyyn pykälät 94 ja 95. Muilta osin esitys hyväksyttiin.