Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Selvityspyyntö

Rau-2022-292

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Kunnanvaltuuston puheenjohtajisto on pyytänyt kunnanhallitusta selvittämään, onko hallituksen 1.vpj syyllistynyt epäasialliseen käytökseen tehdessään mielipidekirjoituksen, joka julkaistiin Paikallislehti Sisä-Savossa 5.5.2022. Lisäksi he pyytävät kunnanhallitusta selvittämään, onko varapuheenjohtaja syyllistynyt epäasialliseen käytökseen kunnanhallituksen kokouksessa 16.5.2022 ja onko hallituksen puheenjohtaja sallinut epäasiallisen käytöksen kokouksessa.

Työturvallisuuskeskuksen ohjeen mukaan jos puheenjohtajisto tai kuka tahansa valtuuston jäsen havaitsee merkkejä epäasiallisesta kohtelusta, on puheenjohtajiston ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotta epäasiallinen kohtelu loppuu. Kokouksissa puheenjohtaja huolehtii siitä, että kaikki osalliset tulevat kuuluiksi ja huomioonotetuiksi ja siitä, ettei ketään kohdella asiattomasti. Mikäli epäasiallista käytöstä on esiintynyt, tulee henkilöä kehoittaa lopettamaan em. käytös. Epäasiallisen käytöksen tilanne ja yhteinen käsittely kannattaa kirjata muistiin myöhempää käsittelyä varten: mitä tapahtui, milloin, miten tilanne koettiin ja keitä tilanteessa oli läsnä. Kirjaaminen auttaa hahmottamaan tilanteen jatkuvuuden ja on hyödyksi, kun asiaa mahdollisesti myöhemmin selvitetään. Tarvittaessa epäasiallisesti käyttäytyneelle annetaan suullinen tai kirjallinen huomautus ja kehotus noudattaa kunnan eettisiä periaatteita.

Kunnanhallituksen pj:ltä ja 1.vpj:ltä on pyydetty vastineet selvityspyyntöön.

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää toimenpiteistä selvityspyynnön ja siitä annettujen vastineiden perusteella.

Päätös

Valtuuston puheenjohtaja ja 1.vpj toivat esiin mielipidekirjoituksen loukkaavuuden ja sen vakavuuden.

Tuomo Hänninen esitti, että valtuuston puheenjohtajisto jäävätään esteellisinä. Päivi Heikkinen kannatti esitystä.

Heikki Pietikäinen esitti, että puheenjohtajistoa ei jäävätä, vaan he saavat olla läsnä asian käsittelyssä. Jussi Herranen kannatti esitystä.

Menettelytapa esteellisyyksissä tarkistettiin Susanna Ijäkseltä/ Lakimaa.

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohta

Luottamushenkilö on esteellinen, jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.Läsnäolo- ja puheoikeudella kunnanhallituksen kokouksessa olevia valtuuston puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa ei voida pitää tässä yksittäisessä selvityksen antamista koskevassa asiassa puolueettomina, ottaen huomioon, että heidän asianosaisuutensa mukainen vastuu koskee juuri sen asian hoitamista, jota kunnanhallituksessa käsitellään. Heillä on niin kiinteä suhde käsiteltävään asiaan, että heidän objektiivisuutensa, tasapuolisuutensa, puolueettomuutensa ja riippumattomuutensa voidaan epäillä heikentyvän.

Koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, puheenjohtaja päätti, että suoritetaan äänestys. Ne, jotka kannattavat Tuomo Hännisen esitystä, äänestävät "jaa". Ne, jotka kannattavat Heikki Pietikäisen esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Tuomo Hännisen ehdotusta kannattivat Anne Karhunen, Päivi Heikkinen, Sinikka Korhonen, Tuomo Hänninen ja Kari Laitinen. Heikki Pietikäisen esitystä kannattivat Jussi Herranen ja Heikki Pietikäinen. Puheenjohtaja totesi, että Tuomo Hännisen esitys tuli päätökseksi äänin 5-2.

Heikki Pietikäinen ja Jussi Herranen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Tämän päätöksen jälkeen valtuuston puheenjohtajisto poistui kokouksesta.

 

Tuomo Hänninen esitti, että asia käsitellään kolmessa osassa. 1. Tuulikki Tiihanofin mielipidekirjoitus 2. Tuulikki Tiihanofin käyttäytyminen kokouksessa 16.5.2022 ja 3.hallituksen puheenjohtaja Matti Kärkkäisen toiminta kokouksessa 16.5.2022. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

1. Mielipidekirjoitus:

Jussi Herranen ehdotti, että Tuulikki Tiihanofille annetaan suullinen huomautus Sisä-Savon lehtikirjoituksen 5.5.2022 johdosta. Heikki Pietikäinen kannatti ehdotusta. Tuomo Hänninen ehdotti, että huomautusta ei anneta. Kari Laitinen kannatti ehdotusta. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, suoritetaan äänestys. Ne, jotka kannattavat Jussi Herrasen ehdotusta, äänestävät "jaa". Ne, jotka kannattavat Tuomo Hännisen esitystä, äänestävät "ei".Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Jussi Herrasen esitystä kannattivat Heikki Pietikäinen ja Jussi Herranen. Tuomo Hännisen ehdotusta kannattivat  Anne Karhunen, Päivi Heikkinen, Sinikka Korhonen, Tuomo Hänninen ja Kari Laitinen. Puheenjohtaja totesi, että Tuomo Hännisen ehdotus tuli päätökseksi äänin 5-2.

Kunnanhallitus päätti, että toimielimen puheenjohtajisto kuitenkin keskustelee tilanteesta kaikkien osallisten kanssa ensin erikseen ja sen jälkeen yhteisesti sopimuksen aikaansaamiseksi.

Heikki Pietikäinen ja Jussi Herranen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

2. Käytös kokouksessa 16.5.2022

Kunnanhallitus totesi, että Tuulikki Tiihanofin käytös kokouksessa 16.5.2022 oli asiallista. Epäasiallista käyttäyttymistä ei hallituksen jäsenet havainneet.

Kunnanhallitus totesi, että kokouksessa 16.5 ei ole tapahtunut epäasiallista käyttäytymistä, mutta puheenjohtajisto voi tämänkin asian vielä käydä lävitse asianosaisten kanssa.

3. Kunnanhallituksen puheenjohtajan käytös kokouksessa 16.5.2022

Tuomo Hänninen esitti, että kunnanhallituksen puheenjohtaja ei ole käyttäytynyt epäasiallisesti kokouksessa tai sallinut epäasiallista käyttäytymistä.  Päivi Heikkinen ja Kari Laitinen kannattivat esitystä. Jussi Herranen esitti, että asia siirretään keskusteltavaksi puheenjohtajaprosessiin. Heikki Pietikäinen kannatti esitystä.

Koska oli tehty kaksi toisistaan poikkeavaa esitystä, puheenjohtaja päätti, että suoritetaan äänestys. Ne, jotka kannattavat Tuomo Hännisen esitystä, äänestävät "jaa". Ne, jotka kannattavat  Jussi Herrasen esitystä, äänestävät "ei". Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Tuomo Hännisen ehdotusta kannattivat Anne Karhunen, Päivi Heikkinen, Sinikka Korhonen, Tuomo Hänninen ja Kari Laitinen. Jussi Herrasen esitystä kannattivat Jussi Herranen ja Heikki Pietikäinen. Puheenjohtaja totesi, että Tuomo Hännisen esitys tuli päätökseksi äänin 5-2.

Heikki Pietikäinen ja Jussi Herranen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Tuulikki Tiihanoff ja Matti Kärkkäinen jääväsivät itsensä ja he poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.