Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Perusverokortin voimassaoloajan muuttaminen

RauDno-2022-297

Valmistelija

  • Merja Koivula-Laukka, hallintojohtaja, merja.koivula-laukka@rautalampi.fi

Perustelut

Verohallinnon asiakastutkimuksen kautta on todettu, että Verohallinnon automaattisesti tuottaman perusverokortin nykyinen voimassaoloaika aiheuttaa kansalaisille vaikeutta hahmottaa vuotuisen verotuksen kulkua. Palkansaajan perusverokortin voimassaolon muuttaminen kalenterivuoden mukaan auttaisi selkeyttämään verokorttia. Verohallinnon automaattisesti laskema verokortti tulisi siis voimaan vuoden alusta vuoden loppuun (nykyisin uusi perusverokortti tulee voimaan 1.2. lähtien).

Jotta tämä muutos voitaisiin tehdä, kuntien pitäisi ilmoittaa kunnallisveroprosentti nykyistä aiemmin. Verohallinto pyytää kuntien kantaa siihen, millaisia vaikutuksia kuntien päätöksentekoon ja aikatauluihin kunnallisveroprosentin aikaisemmalla ilmoittamisella olisi.Verohallinto pyyttää kuntaa ottamaan kantaa siihen, voisiko uusi veroprosenttien ilmoituspäivä olla 18.10, 28.10 tai 4.11. Tällä hetkellä ilmoituspäivä on 17.11. Lisäksi kunnalta pyydetään kannanottoa siihen, hyväksyykö se perusverokortin voimassaoloajan muuttamisen.

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Verohallinnolle, että se hyväksyy perusverokortin voimassaoloajan muuttamisen. Rautalammin kunta kannattaa sitä, että veroprosenttien ilmoituspäivä olisi 4.11.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.