Kunnanhallitus, kokous 30.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Määräalan myyminen Oikarila-nimisestä tilasta 686-410-3-42 (Ecomet Oy)

RauDno-2022-291

Valmistelija

  • Iiro Lyytinen, elinkeinoasiamies, iiro.lyytinen@rautalampi.fi

Perustelut

Ecomet Oy on vuokrannut määräalaa Rautalammin kunnassa sijaitsevasta Oikarila-nimisestä tilasta 68-410-3-42 vuodesta 1992 alkaen. Vuokrasopimus päättyy toukokuun 2022 loppuun. Käydyissä neuvotteluissa Ecomet Oy on päättänyt ostaa kyseisen määräalan. Määräalalla olevat rakennukset ovat jo ostajan omistuksessa. 

Kaupan kohteena on noin 11 250 m2:n suuruinen määräala Oikarila -nimisestä tilasta 686-410-3-42. Alueelle on vahvistettu yleiskaava ja asemakaava. Määräala ei rajoitu rantaan. Myyty määräala saa saa osuudet kantatilan yhteisiin oikeuksiin ja etuuksiin. 

Kauppahinta on 11 250 euroa, mikä on kunnanvaltuuston teollisuustonttien hinnoittelua koskevan päätöksen § 15/2019 mukainen hinta. Määräalalla ei ole puustoa vaan yksittäisiä puita. Kauppahinta ei ole pinta-alaperusteinen. 

Rautalammin kunnan hallintosäännön 24 § mukaisesti kunnanhallitus voi hyväksyä kiinteän omaisuuden myynnin kauppahinnan alittaessa 10.000 euroa. Kun edellä määritelty raja ylittyy, vaatii kauppa kunnanvaltuuston hyväksynnän. Kauppakirja on allekirjoitettu ehdollisena, sillä myöhäinen kevät viivästytti määräalan määrittämistä maastossa ja vuokrasopimuksen päättyminen ei saisi aiheuttaa yrityksen tontin osalta sopimuksetonta tilaa.

Vaikutusten arviointi:
- Henkilöstövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Lapsivaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Ympäristövaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta
- Yritysvaikutusten arviointi: myönteinen/ kielteinen/ ei vaikutusta

Ehdotus

Esittelijä

  • Anu Sepponen, kunnanjohtaja, anu.sepponen@rautalampi.fi

Kunnanhallitus päättää osaltaa hyväksyä kaupan ja esittää sitä edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. 

Kauppahinta maksetaan sen jälkeen, kun Rautalammin kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt tämän kaupan. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (Kuntalaki § 134). Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Rautalammin kunnanvirastoon määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Rautalammin kunnan kunnanhallitus
Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi
Sähköpostiosoite: rautalammin.kunta@rautalampi.fi
Puhelinnumero: 040 164 2000
Kunnanvirasto avoinna: ma – pe 09.00 – 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se on tekijän allekirjoitettava. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan
  • oikaisuvaatimuksen tekijän nimi ja yhteystiedot

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätöss voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Rautalammin kunnan neuvonnasta, Kuopiontie 11, 77700 Rautalampi, sposti: rautalammin.kunta@rautalampi.fi ja puhelin 040 164 2000. Kunnanvirasto on avoinna ma-pe klo 9-15.